Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 676 i 2229) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1364,6770 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Braniewo, Ciechanów, Działdowo, Elbląg, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Płońsk oraz gmin: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Ciechanów, Dobre Miasto, Działdowo, Iława, Iłowo-Osada, Kurzętnik, Morąg, Nidzica, Olecko, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasłęk, Piecki, Pisz, Pomiechówek, Stawiguda, Szczytno, Węgorzewo, Wielbark, Zakroczym, Zalewo i Żuromin.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:
a) w Podstrefie Elbląg:
w Kompleksie 1:
-- opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie:

"Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 1000060, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/3, w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr 18/3 i 24/4 przez punkty 1000059 i 1001393 do punktu 1001250, w którym skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 24/4 dochodzi do punktu 1001284. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 24/13 dochodzi do punktu 1001286, z którego biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 24/13 do punktu 1001285. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 1000085, 1000084 i 1000083 do punktu 1000082. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 24/13 przez punkt 1000081 do punktu 1001384, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 1001383. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 24/4 dochodzi przez punkt 1001332 do punktu 1001251. Z tego punktu biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr 24/4 i 18/3 przez punkty: 1001099, 1001100, 1001101 i 1001102 do punktu 1000045, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 18/3 przez punkty: 1000043, 1000041, 1000039, 1000037, 1000035 i 1000033 do punktu 1000060, od którego rozpoczęto opis.",

-- dodaje się opis granic i terenu Obszaru 4 w brzmieniu:

"Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Elbląg

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 51/2 od punktu 1001479, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 1001395, 1000116, 1001353, 1000117 i 1001374 do punktu 1000118, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 1000119. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty 1001354 i 1000120 do punktu 1000121, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu 1000122. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty 1000110 i 1000109 do punktu 1000099, z którego biegnie w kierunku północnym do punktu 1000100. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 1000101, w którym skręca na wschód, i przez punkt 1000102 dochodzi do punktu 1001479, od którego rozpoczęto opis.",

w Kompleksie 3 dodaje się opis granic i terenu Obszaru 15 w brzmieniu:

"Obszar 15

Obręby ewidencyjne nr 2 i 27 m. Elbląg

Granica biegnie od punktu 12651, stanowiącego najbardziej wysunięty na wschód punkt działek nr 854/4 i 67/2, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 67/2 przez punkty: 2001724, 2001723, 2001721 i 2001722 do punktu 2001725. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Antoniego Czuchnowskiego po granicach działek nr 67/2 i 53 przez punkty: 2001727, 2001728, 2001729, 2001730 i 2001733 do punktu 2001734. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 53 do punktu 2001735, z którego biegnie na północ wzdłuż ul. Michała Rosnowskiego po granicy tej działki do punktu 2001715. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 2001714, z którego biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 67/2 do punktu 2001713. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 2001685, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr 67/2 i 854/4 przez punkty: 2001687, 2001689, 2001691, 2001693, 2001695, 2001696, 2001699, 2002422, 2002423 i 100056 do punktu 27005292. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 854/4 dochodzi do punktu 12651, od którego rozpoczęto opis.",

b) w Podstrefie Olecko:
dotychczasowy opis granic i terenu otrzymuje oznaczenie jako Kompleks 1,
dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 2 w brzmieniu:

"Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 11 Jaśki

Granica biegnie od punktu 11-160, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 262/3, w kierunku wschodnim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 655 po granicy działki nr 262/3 przez punkty: 11-162, 11-122 i 11-123 do punktu 11-173, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 11-179 do punktu 11-211. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 178/14 przez punkty: 11-205, 11-214, 11-221, 11-219 i 11-220 do punktu 11-223, w którym skręca na północ, i biegnąc wzdłuż granicy działki nr 178/28, dochodzi do punktu 11-3072. Z tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr 178/28 i 300/2 przez punkty: 11-3073, 11-3074 i 11-3075 do punktu 11-3076, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 301/2 do punktu 11-3077. Tu skręca na południowy wschód i biegnąc wzdłuż granic działek nr 301/2 i 312/2 przez punkty 11-3078 i 11-2760, dochodzi do punktu 11-3079, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 312/2 dochodzi do punktu 11-2775. Z tego punktu biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 323/2 do punktu 11-2774, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 11-2686. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 323/2 przez punkty: 11-2682, 11-2683, 11-2684, 11-2685, 11-2691, 11-2690 i 11-2676 do punktu 11-2693. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 323/2 biegnie przez punkt 11-2692 do punktu 11-3080, z którego biegnie na południe wzdłuż granic działek nr 323/2 i 343/2 przez punkt 11-3081 do punktu 11-3082. Z tego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki 343/2 do punktu 11-2781, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 342 dochodzi do punktu 11-2667. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 342, 341, 340, 339 i 178/28 przez punkty: 11-2666, 11-966, 11-2665, 11-2664 i 11-2513 do punktu 11-959, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 178/28 przez punkt 11-957 dochodzi do punktu 11-956, w którym skręca na południe, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 11-955. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 178/28, 262/4 i 262/3 przez punkty: 11-954, 11-311, 11-297, 11-286 i 11-274 do punktu 11-273, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 262/3 przez punkt 11-237 do punktu 11-227. Tu skręca na północ i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie przez punkt 11-202 do punktu 11-160, od którego rozpoczęto opis.",

c) w Podstrefie Iława dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

"Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 4 m. Iława

Granica biegnie od punktu 4-1088, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 288/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 288/8, 289/18 i 289/21 przez punkty: 4-1087, 4-1069 i 4-1091 do punktu 4-1092, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 289/30, 289/25 i 288/10 przez punkty nr: 4-833, 4-834, 4-835, 4-836 i 4-1048 do punktu 4-1047. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki nr 288/10 dochodzi do punktu 4-1163, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 288/10, 289/25 i 289/34 przez punkty: 4-1162, 4-1161, 4-1165, 4-1164, 4-1160, 4-1159 i 4-1158 do punktu 4-1157. W tym punkcie granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 289/34 do punktu O-1156, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Ostródzkiej po granicy działki nr 289/34 do punktu O-1009. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 289/34 do punktu 4-1177, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 290/1 do punktu 4-1178. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 290/1 i 289/34 przez punkty 4-1179 i 4-1180 do punktu 4-733, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki nr 289/34 biegnie przez punkt 4-726 do punktu 4-507. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez teren działki nr 289/34, a następnie wzdłuż granicy tej działki przez punkt 4-1207 do punktu 4-1206. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 4-1205, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 289/34 dochodzi do punktu 4-1204. W tym punkcie skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy tej działki dochodzi do punktu 4-1207, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez teren tej działki do punktu 4-507. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr 289/34 i 289/14 przez punkty: 4-508, 4-838, 4-1182, 4-509, 4-510 i 4-511 do punktu 4-513, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr 289/14 i 288/8 przez punkty 4-721 i 4-1188 do punktu 4-1088, od którego rozpoczęto opis.",

d) w Podstrefie Ostrołęka skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 4,
e) w Podstrefie Orzysz skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 2,
f) w Podstrefie Braniewo:
dotychczasowy opis granic i terenu otrzymuje oznaczenie jako Kompleks 1,
dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 2 w brzmieniu:

"Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 9 m. Braniewo

Granica biegnie od punktu 0208, stanowiącego północno-zachodni punkt działki nr 84/3, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 0968 do punktu G.2802.160, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty G.2802.161 i G.2802.162 do punktu G.2802.163. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu G.2802.164, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr 84/3 i 23/1 przez punkty G.2802.165 i G.2802.166 do punktu G.2802.167. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 23/1 przez punkty: G.2802.168, G.2802.169 i G.2802.170 do punktu G.2802.171, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu G.2802.172. Z tego punktu biegnie wzdłuż granicy działki nr 23/1 w kierunku północno-zachodnim przez punkt 0202 do punktu 0203, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 79 dochodzi do punktu 0204. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 24 do punktu 0230, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 0229, 0228, 0227, 0226, 0225, 0224, 0223, 0222, 0221 i 0220 do punktu 0219. Stąd biegnie na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 79 dochodzi do punktu 0208, od którego rozpoczęto opis.",

g) w Podstrefie Działdowo dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu:

"Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Działdowo

Granica biegnie od punktu 121.1-6832, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt granicy działki nr 176, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty 121.1-6830 i 121.1-6829 do punktu 121.1-6828, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty: 121.1-11013, 121.1-10981, 121.1-6825 i 121.1-6822 do punktu 121.1-6821. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 176 do punktu 121.1-6848, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 121.1-5743 do punktu 121.1-6847. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Jagiełły po granicach działek nr: 176, 174 i 173 przez punkty: 121.1-6846, 121.1-6888 i 121.1-17203 do punktu 121.1-6887, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 173 do punktu 121.1-5945. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 172 do punktu 121.1-5944, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 170 do punktu 121.1-5942. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 121.1-6880, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ul. Karola Małłka po granicach działek nr: 170, 171, 172 i 176 przez punkty: 121.115941, 121.1-6879, 121.116878, 121.116877, 121.116876, 121.116835, 121.116834 i 121.116833 do punktu 121.1-6832, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.