Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1331

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892 i 935) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) który przystąpił do co najmniej jednego systemu jakości spośród wymienionych w pkt 3 lub 4 w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

2) w § 5 w ust. 1 liczbę "90" zastępuje się liczbą "30";
3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Agencji, w terminie 7 dni po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, o której mowa w ust. 3, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych oraz liczby przyznanych punktów.";

4) użyty w § 9 w ust. 8 oraz w § 10 w ust. 2 i 3 wyraz "trzech" zastępuje się wyrazem "pięciu";
5) w § 10 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) 1470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie może przekroczyć 250 zł;";

6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) z protokołu kontroli w gospodarstwie, w którym jest prowadzona wyłącznie produkcja roślinna, przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy wynika, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych;".

§  2.  Do przyznawania:
1) pomocy finansowej w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz
2) płatności wypłacanej z tytułu przyznanej pomocy, o której mowa w pkt 1

- w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3.  W przypadku gdy decyzja o przyznaniu pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1, została wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, zmienia tę decyzję przez przyznanie tej pomocy w okresie obejmującym pięć kolejnych dwunastomiesięcznych okresów pomocy.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).