Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1312

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Dane, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej "ustawą", są gromadzone w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
2.  Dane, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, wprowadza się do rejestru ukaranych fizjoterapeutów niezwłocznie po otrzymaniu od przewodniczącego sądu dyscyplinarnego odpisu prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o ukaraniu.
§  2.  Odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o ukaraniu przewodniczący tego sądu doręcza Prezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zwanej dalej "KRF", w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
§  3. 
1.  Wykonanie kary pieniężnej następuje przez wezwanie ukaranego fizjoterapeuty do zapłaty tej kary określonej w prawomocnym orzeczeniu sądu dyscyplinarnego na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy podmiotu, na rzecz którego karę tę orzeczono.
2.  Wezwania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Prezes KRF, który przesyła wezwanie i odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego także podmiotowi, na rzecz którego orzeczona została kara pieniężna.
§  4.  W razie orzeczenia kary:
1) zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych,
2) ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu

- Prezes KRF, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego orzeczenia, przesyła wszystkim podmiotom leczniczym, w których ukarany fizjoterapeuta udziela świadczeń zdrowotnych, informację o ukaraniu.

§  5. 
1.  Wykonanie kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu polega na złożeniu przez ukaranego fizjoterapeutę dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" w KRF na okres biegu tej kary.
2.  Przesyłając Prezesowi KRF odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu, przewodniczący tego sądu podaje na podstawie treści orzeczenia datę początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tej kary.
§  6. 
1.  Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu polega na złożeniu przez ukaranego fizjoterapeutę dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" w KRF.
2.  W terminie 30 dni od prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu, fizjoterapeuta jest obowiązany do złożenia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" w KRF.
3.  Przesyłając Prezesowi KRF odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu, przewodniczący tego sądu podaje na podstawie treści orzeczenia datę początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tej kary.
§  7.  W przypadku orzeczenia przez sąd dyscyplinarny opublikowania orzeczenia o ukaraniu lub w przypadku złożenia przez uniewinnionego fizjoterapeutę wniosku, o którym mowa w art. 131 ustawy, przewodniczący sądu dyscyplinarnego wydaje zarządzenie o przekazaniu Prezesowi KRF orzeczenia do opublikowania, z wyłączeniem danych osobowych pokrzywdzonego.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).