Sposób i tryb prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów... - Dz.U.2017.1312 - OpenLEX

Sposób i tryb prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1312

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599) zarządza się, co następuje:
1. 
Dane, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej "ustawą", są gromadzone w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
2. 
Dane, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, wprowadza się do rejestru ukaranych fizjoterapeutów niezwłocznie po otrzymaniu od przewodniczącego sądu dyscyplinarnego odpisu prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o ukaraniu.
Odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego o ukaraniu przewodniczący tego sądu doręcza Prezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zwanej dalej "KRF", w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
1. 
Wykonanie kary pieniężnej następuje przez wezwanie ukaranego fizjoterapeuty do zapłaty tej kary określonej w prawomocnym orzeczeniu sądu dyscyplinarnego na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy podmiotu, na rzecz którego karę tę orzeczono.
2. 
Wezwania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Prezes KRF, który przesyła wezwanie i odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego także podmiotowi, na rzecz którego orzeczona została kara pieniężna.
W razie orzeczenia kary:
1)
zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych,
2)
ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
3)
zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
4)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu

- Prezes KRF, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego orzeczenia, przesyła wszystkim podmiotom leczniczym, w których ukarany fizjoterapeuta udziela świadczeń zdrowotnych, informację o ukaraniu.

1. 
Wykonanie kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu polega na złożeniu przez ukaranego fizjoterapeutę dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" w KRF na okres biegu tej kary.
2. 
Przesyłając Prezesowi KRF odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu, przewodniczący tego sądu podaje na podstawie treści orzeczenia datę początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tej kary.
1. 
Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu polega na złożeniu przez ukaranego fizjoterapeutę dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" w KRF.
2. 
W terminie 30 dni od prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu, fizjoterapeuta jest obowiązany do złożenia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" w KRF.
3. 
Przesyłając Prezesowi KRF odpis prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu, przewodniczący tego sądu podaje na podstawie treści orzeczenia datę początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tej kary.
W przypadku orzeczenia przez sąd dyscyplinarny opublikowania orzeczenia o ukaraniu lub w przypadku złożenia przez uniewinnionego fizjoterapeutę wniosku, o którym mowa w art. 131 ustawy, przewodniczący sądu dyscyplinarnego wydaje zarządzenie o przekazaniu Prezesowi KRF orzeczenia do opublikowania, z wyłączeniem danych osobowych pokrzywdzonego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).