Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1309

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2017 r. poz. 695) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT oraz pojazdu MEMU.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.";

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy lub dopuszczonych do ruchu przed dniem 1 kwietnia 2018 r., dopuszczonych jako pojazd OX, wystawia się świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

2. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów dopuszczonych jako pojazd OX, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

4) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 i nadaje mu się brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i pojazdu MEMU oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
1.  Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność.
2.  W postępowaniach w sprawie wydawania wtórników świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

wzór

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).