Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Republika Białorusi, Republika Estońska, Republika Litewska oraz Republika Łotewska nie uznały się za sukcesorów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w stosunku do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r. 1 , w związku z czym umowa nie obowiązywała w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską oraz Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., utraciła moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a podanymi poniżej państwami w następujących datach:

1) dnia 11 października 1993 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu na skutek wypowiedzenia umowy przez Republikę Uzbekistanu, co zostało notyfikowane Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 sierpnia 1993 r.;
2) dnia 22 marca 1995 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii na podstawie art. 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o ruchu bezwizowym, podpisanej w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r. 2 , która weszła w życie dnia 22 marca 1995 r. 3 ;
3) dnia 17 sierpnia 1997 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą na podstawie art. 15 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ruchu bezwizowym, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 1996 r. 4 , która weszła w życie dnia 17 sierpnia 1997 r. 5 ;
4) dnia 1 kwietnia 1998 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii w wyniku odrzucenia przez Republikę Armenii sukcesji umów międzynarodowych zawartych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 6 ;
5) dnia 13 października 2000 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżanu na skutek wypowiedzenia umowy przez Rzeczpospolitą Polską, co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Azerbejdżanu dnia 14 sierpnia 2000 r. 7 ;
6) dnia 13 października 2000 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją na skutek wypowiedzenia umowy przez Rzeczpospolitą Polską, co zostało notyfikowane Rządowi Gruzji dnia 14 sierpnia 2000 r. 8 ;
7) dnia 16 października 2000 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu na skutek wypowiedzenia umowy przez Rzeczpospolitą Polską, co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Tadżykistanu dnia 17 sierpnia 2000 r. 9 ;
8) dnia 20 października 2000 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Turkmenistanem na skutek wypowiedzenia umowy przez Rzeczpospolitą Polską, co zostało notyfikowane Rządowi Turkmenistanu dnia 21 sierpnia 2000 r. 10 ;
9) dnia 18 listopada 2000 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kirgiską na skutek wypowiedzenia umowy przez Rzeczpospolitą Polską, co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Kirgiskiej dnia 19 września 2000 r. 11 ;
10) dnia 12 stycznia 2001 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu na skutek wypowiedzenia umowy przez Rzeczpospolitą Polską, co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Kazachstanu dnia 13 listopada 2000 r. 12 ;
11) dnia 1 października 2003 r. w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na podstawie art. 21 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2003 r. 13 , która weszła w życie dnia 1 października 2003 r.

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., utraciła moc obowiązującą dnia 1 października 2003 r.

1 Tekst Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1980 r. poz. 41.
2 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o ruchu bezwizowym, podpisanej w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r., nie został ogłoszony.
3 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o ruchu bezwizowym, podpisana w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r., utraciła moc obowiązującą dnia 11 lutego 2001 r. na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o ruchu bezwizowym, podpisanej w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r. (M.P. z 2001 r. poz. 100).
4 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ruchu bezwizowym, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 1996 r., nie został ogłoszony.
5 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ruchu bezwizowym, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 1996 r., utraciła moc obowiązującą dnia 1 października 2003 r. na skutek jej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską.
6 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2001 r. poz. 156.
7 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżańską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2000 r. poz. 978.
8 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2000 r. poz. 979.
9 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2000 r. poz. 981.
10 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Turkmenistanem, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2000 r. poz. 982.
11 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kirgiską, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2000 r. poz. 980.
12 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2001 r. poz. 157.
13 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisanej w Warszawie dnia 18 września 2003 r., został ogłoszony w M.P. z 2003 r. poz. 800.