Law Journal

Właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy.

Dz.U.2016.481 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku.

Dz.U.2016.479 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej".

Dz.U.2016.478 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

Dz.U.2016.472 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej.

Dz.U.2016.470 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2016.467 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Wsparcie finansowe udzielane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Dz.U.2016.465 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Prawo czekowe.

Dz.U.2016.462 t.j. | ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Rodzinie Miriam Betlejem.

Dz.U.2016.458 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik.

Dz.U.2016.457 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Peru-Polska. Umowa o przekazywaniu osób skazanych. Lima.2014.05.27.

Dz.U.2016.454 | umowa międzynarodowa z dnia 27 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej MIVA Polska.

Dz.U.2016.453 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Dz.U.2016.452 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Dz.U.2016.451 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Sulmierzyc w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2016.449 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Urzędy celne, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2016.445 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2016.443 | ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2016.441 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.437 | ustawa z dnia 11 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych.

Dz.U.2016.435 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2016.431 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2016.430 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.429 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz ustawa - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2016.428 | ustawa z dnia 11 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.427 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyjaśnianie niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.426 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Kwalifikacja w zakresie geologii.

Dz.U.2016.425 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Dz.U.2016.422 | ustawa z dnia 11 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2016.421 | ustawa z dnia 18 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego.

Dz.U.2016.419 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2016.418 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zakres danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2016.413 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.412 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2016.410 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2016.408 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Trzebiatowa w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2016.407 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U.2016.406 | ustawa z dnia 18 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

Dz.U.2016.404 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2016.403 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dz.U.2016.395 | ustawa z dnia 16 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2016.392 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Dz.U.2016.390 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2016.388 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2016.384 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie izb celnych i urzędów celnych oraz określenie ich siedzib.

Dz.U.2016.382 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Dane gromadzone przez Polską Izbę Ubezpieczeń w zakresie statystyki ubezpieczeniowej.

Dz.U.2016.378 | rozporządzenie z dnia 18 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Dz.U.2016.377 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Należności przysługujące funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień.

Dz.U.2016.376 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący