Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania osobowości prawnej Baptystycznej Akcji Charytatywnej

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 169) zarządza się, co następuje:
§  1.  Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Baptystyczna Akcja Charytatywna, powołanej uchwałą Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2017 r.
§  2.  Siedzibą Baptystycznej Akcji Charytatywnej jest Warszawa.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).