Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw łączności i transportu, zwanym dalej "urzędem", tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą "Formacja Obrony Cywilnej", zwaną dalej "formacją".
§  2.  Formację przeznacza się do:
1) organizowania i prowadzenia ewakuacji osób i mienia, znajdujących się w urzędzie, na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730), a także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w szczególności katastrofy budowlanej, pożaru, wybuchu, zalania lub silnych wiatrów;
2) realizowania zadań obrony cywilnej, o których mowa w Pierwszym Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonym w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. poz. 175 oraz z 2015 r. poz. 1056);
3) współdziałania ze specjalistycznymi służbami przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  3. 
1.  W skład formacji wchodzą komendant formacji oraz członkowie formacji w liczbie 10 osób, powołani przez dyrektora generalnego urzędu spośród pracowników urzędu.
2.  W formacji tworzy się:
1) drużynę ratownictwa ogólnego;
2) drużynę przeciwpożarową.
3.  Spośród powołanych członków formacji komendant formacji wyznacza kierowników drużyn.
§  4.  Komendant formacji kieruje działaniami formacji i odpowiada za jej organizację oraz przygotowanie do realizacji zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przez organizację ćwiczeń i szkoleń.
§  5. 
1.  Formacja zostanie utworzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Do czasu utworzenia formacji jej zadania wykonuje formacja obrony cywilnej utworzona na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 6.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 165).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).