Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.75

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej", położony w Bóbrce, w województwie podkarpackim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, naukowe, materialne i niematerialne, najstarszej na świecie, nieprzerwanie działającej kopalni pozyskującej ropę naftową w sposób przemysłowy, pochodzącej z czasów narodzin światowego przemysłu naftowego w połowie XIX w. i obrazującej polski wkład w rozwój globalnego przemysłu naftowego.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń kopalni wraz z zespołem zabytkowych budynków, urządzeń i infrastruktury przemysłowej, w tym domem Ignacego Łukasiewicza, warsztatem mechanicznym, kuźnią, szybami kopanki "Franek" i "Janina", kieratami do grupowego pompowania odwiertów oraz kotłownią.
2.  Obszar pomnika historii "Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej" pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 1117/4, nr 1120/2, nr 1120/4, północnej i środkowej części działki ewidencyjnej nr 1157/19 ograniczonej od południowego wschodu linią łączącą południowy narożnik działki ewidencyjnej nr 1157/130 i wschodni narożnik działki ewidencyjnej nr 1157/280, dalej z obszarem działek ewidencyjnych: nr 1157/22, nr 1157/25, nr 1157/34, nr 1157/35, nr 1157/61, nr 1157/72, nr 1157/101, południowej części działki ewidencyjnej nr 1157/103 ograniczonej od północy linią łączącą północny narożnik działki nr 1157/294 i najbliższy mu zachodni narożnik działki ewidencyjnej nr 1157/101, dalej pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 1157/117, nr 1157/118, nr 1157/130, północnej części działki ewidencyjnej nr 1157/156 ograniczonej od południa linią łączącą południowy narożnik działki ewidencyjnej nr 1157/247 i zachodni narożnik działki ewidencyjnej nr 1157/155, dalej z obszarem działek ewidencyjnych: nr 1157/164, nr 1157/219, nr 1157/211, nr 1157/218, nr 1157/246, nr 1157/247, nr 1157/248, nr 1157/255, nr 1157/256, nr 1157/264, nr 1157/265, nr 1157/266, nr 1157/267, nr 1157/270, nr 1157/271, nr 1157/274, nr 1157/275, nr 1157/276, nr 1157/277, nr 1157/278, nr 1157/279, nr 1157/280, nr 1157/281, nr 1157/282, nr 1157/283, nr 1157/284, nr 1157/285, nr 1157/286, nr 1157/287, nr 1157/288, nr 1157/289, nr 1157/290, nr 1157/291, nr 1157/292, nr 1157/293, nr 1157/294, nr 1157/302, nr 1157/304, nr 1157/309, nr 1157/350, nr 1157/351 i nr 1157/352.
3.  Mapa pomnika historii "Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "BÓBRKA - NAJSTARSZA KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ"