Law Journal

Zmiana ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dz.U.2016.588 | ustawa z dnia 11 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o lasach.

Dz.U.2016.586 | ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dz.U.2016.582 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego.

Dz.U.2016.576 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

Dz.U.2016.574 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2016.571 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Dz.U.2016.570 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Warunki otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokość tych dodatków.

Dz.U.2016.568 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szkolenie i egzaminowanie osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U.2016.565 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.

Dz.U.2016.564 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Dz.U.2016.562 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Studia doktoranckie i stypendia doktoranckie.

Dz.U.2016.558 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia.

Dz.U.2016.556 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.

Dz.U.2016.554 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Dz.U.2016.553 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2016.551 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów w województwie mazowieckim.

Dz.U.2016.548 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim.

Dz.U.2016.547 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2016.545 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG).

Dz.U.2016.540 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

M-nar.Organizacja do Spraw Migracji-Polska. Konstytucja Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Genewa.1953.10.19.

Dz.U.2016.538 | umowa międzynarodowa z dnia 19 października 1953 r. | Akt obowiązujący

Regulamin wyścigów konnych.

Dz.U.2016.536 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2016.535 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dz.U.2016.533 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Dz.U.2016.531 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wsparcie niebędące pomocą publiczną.

Dz.U.2016.530 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.

Dz.U.2016.529 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Algieria-Polska. Umowa o ochronie informacji niejawnych wymienianych w sferze obronności. Algier.2014.12.02.

Dz.U.2016.525 | umowa międzynarodowa z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

Dz.U.2016.521 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wspieranie przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Dz.U.2016.519 t.j. | ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2016.517 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Dz.U.2016.516 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym.

Dz.U.2016.515 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2016.514 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2016.513 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2016.512 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie.

Dz.U.2016.511 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2016.509 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

Dz.U.2016.507 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym.

Dz.U.2016.506 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum".

Dz.U.2016.505 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Minimalna łączna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Dz.U.2016.500 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Dz.U.2016.498 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich.

Dz.U.2016.495 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2016.493 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2016.492 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych.

Dz.U.2016.491 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach.

Dz.U.2016.489 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2016.485 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2016.484 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc