Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.90

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 2

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, 328 i 360) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,",

w pkt 8:
-- po wyrazach "do przewozu świń" dodaje się wyrazy ", paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego",",
-- kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;

10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.",

b) uchyla się ust. 1c,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych zwierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4.";

2) w § 1a:
a) w pkt 1 w lit. b po wyrazach "do przewozu świń" dodaje się wyrazy ", paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,",
b) w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy "w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego",";
3) w § 5 w ust. 1a uchyla się pkt 1;
4) w § 5b w ust. 2 uchyla się pkt 3;
5) w § 14:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zakazuje się wysyłania dzików z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub na terytorium państwa trzeciego.";

6) w § 14a uchyla się ust. 2 i 3.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/834 z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniającą decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 89).