Dz.U.2019.101 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Na podstawie art. 12a ust. 1 1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", związane z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmującym nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 24), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 324/2014".
§  2.  Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 324/2014, zwanej dalej "pomocą", w tym, w zakresie określonym w:
1) art. 4 ust. 1 lit. a i b oraz art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 324/2014, przez pozyskiwanie informacji od Inspekcji Weterynaryjnej;
2) art. 4 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 324/2014, przeprowadza kontrole; do tych kontroli stosuje się odpowiednio art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
§  3.  Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 4 i art. 5 rozporządzenia nr 324/2014.
§  4.  Pomoc jest udzielana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 1, art. 3 i art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 324/2014.
§  5. 
1.  Pomoc jest udzielana producentowi rolnemu będącemu posiadaczem świń, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 324/2014.
2.  Pomoc jest udzielana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie, do których przysługuje pomoc.
3.  Wniosek o udzielenie pomocy zawiera informacje niezbędne do ustalenia wysokości pomocy, w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) numer siedziby stada, z którego pochodzą świnie, nadany na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wskazanie adresu siedziby stada;
3) numer rejestracyjny wnioskodawcy, o którym mowa w art. 23 2  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, jeżeli został nadany;
4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być wypłacona pomoc;
5) wykaz dostaw partii świń do uboju zawierający w szczególności numer i datę wystawienia faktury, datę sprzedaży, liczbę sprzedanych świń objętych kodem CN 0103 92 19 w sztukach i masę poubojową ciepłą (MPC) uzyskanych z nich tusz lub masę świń wyrażoną w wadze żywej oraz liczbę sprzedanych loch objętych kodem CN 0103 92 11 w sztukach i masę poubojową ciepłą (MPC) uzyskanych z nich tusz lub masę loch wyrażoną w wadze żywej.
4.  Do wniosku dołącza się:
1) kopie faktur sprzedaży świń objętych wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę;
2) kopie wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii w wyniku podjęcia środków w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń świadectw zdrowia i pozwoleń na przemieszczanie świń objętych fakturami, o których mowa w pkt 1, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę;
3) specyfikację świń, z uwzględnieniem podziału na świnie objęte kodem CN 0103 92 19 oraz lochy objęte kodem CN 0103 92 11, objętych fakturami, o których mowa w pkt 1, zawierającą masę każdej sztuki wyrażoną w wadze żywej lub masie poubojowej ciepłej (MPC).
5.  Wniosek o udzielenie pomocy składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
6.  Wniosek o udzielenie pomocy składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, w terminie do dnia 30 maja 2014 r., chyba że wcześniej zostanie osiągnięty maksymalny całkowity limit pomocy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 324/2014.
§  6. 
1.  Wysokość pomocy do każdej sztuki świni ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 324/2014.
2.  Masę, o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 324/2014, ustala się, biorąc pod uwagę masę poubojową ciepłą (MPC) tuszy świni.
3.  W przypadku gdy masa poubojowa ciepła (MPC) tuszy świni jest mniejsza niż 100 kg, wysokość pomocy przysługującej do tej świni stanowi iloczyn masy poubojowej ciepłej (MPC) tuszy świni i kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 324/2014.
4.  W przypadku gdy podmiot prowadzący rzeźnię świń nie może ustalić:
1) masy poubojowej ciepłej (MPC) tuszy świni, masę tę ustala się jako iloczyn wagi żywej świni i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78;
2) masy świni w wadze żywej, masę tę ustala się jako iloraz masy poubojowej ciepłej (MPC) tuszy i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.
5.  Przeliczenie kwot wyrażonych w euro na złote następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 6 i art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.) 3 .
§  7.  W przypadku osiągnięcia maksymalnego całkowitego limitu pomocy określonego w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 324/2014 Prezes Agencji niezwłocznie podaje tę informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji.
§  8.  Decyzja o przyznaniu pomocy podlega natychmiastowemu wykonaniu.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Uchylony przez art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.2017.624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.; na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U.2018.945) zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2017.2137).
2 Uchylony przez art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.2017.624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.
3 Utraciło moc na podstawie art. 44 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 4 września 2014 r.