Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.143

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu

Na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1051 oraz z 2018 r. poz. 2245 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

§  1.  Polskie Laboratorium Antydopingowe, zwane dalej "Laboratorium", jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1051 oraz z 2018 r. poz. 2245 i 2320), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1.  Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Laboratorium, do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Laboratorium, prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Laboratorium.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Laboratorium posiedzenie Rady Laboratorium prowadzi jego zastępca, a w przypadku jego nieobecności - inny wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Laboratorium.
3.  Dyrektor Laboratorium bierze udział w posiedzeniach Rady Laboratorium, bez prawa głosu.
4.  Do udziału w posiedzeniach Rady Laboratorium mogą być zapraszane osoby niebędące członkami Rady Laboratorium, w tym przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, bez prawa głosu.
§  3. 
1.  Głosowania w sprawie uchwał Rady Laboratorium są jawne, z zastrzeżeniem art. 47m ust. 1 ustawy, chyba że Rada Laboratorium postanowi inaczej.
2.  Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Laboratorium.
3.  Projekt uchwały w trybie obiegowym Przewodniczący Rady Laboratorium przekazuje faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, za potwierdzeniem odbioru.
4.  Za dzień otrzymania projektu uchwały w trybie obiegowym przyjmuje się dzień potwierdzenia jej odbioru.
§  4. 
1.  Z przebiegu posiedzenia Rady Laboratorium sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;
2) porządek dzienny posiedzenia;
3) treść podjętych uchwał;
4) wyniki głosowań przeprowadzonych nad poszczególnymi uchwałami.
2.  Protokół z posiedzenia Rady Laboratorium podpisują Przewodniczący Rady Laboratorium lub osoba prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz protokolant posiedzenia.
3.  Protokół z posiedzenia Rady Laboratorium doręcza się członkom Rady Laboratorium.
§  5.  Rada Laboratorium określa na pierwszym posiedzeniu regulamin działania Rady Laboratorium.
§  6.  Dyrektor Laboratorium określa regulamin organizacyjny Laboratorium, w tym jej schemat organizacyjny.
§  7. 
1.  W skład Laboratorium wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Administracyjno-Finansowy;
2) Wydział Kontroli Jakości;
3) Pracownia Chromatografii Cieczowej i Spektrometrii Mas;
4) Pracownia Hormonów Peptydowych i Hematologii;
5) Pracownia Chromatografii Gazowej i Spektrometrii Mas.
2.  Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa Dyrektor Laboratorium w regulaminie organizacyjnym Laboratorium.
3.  Komórkami organizacyjnymi kierują osoby wyznaczone przez Dyrektora Laboratorium.
§  8.  Laboratorium zatrudnia pracowników w zakresie niezbędnym do wykonania jego zadań.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).