Dz.U.2019.79

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju"

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pod nazwą "Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju", erygowanej przez Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego.
§  2.  Siedzibą "Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju" jest Biłgoraj.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).