Dz.U.2019.120 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych, w tym motocykli, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową.
§  2. 
1.  Pojazd służbowy, z wyjątkiem motocykla, zwany dalej "pojazdem", ma nadwozie barwy:
1) ciemnozielonej albo
2) srebrnej, albo
3) białej.
1a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, pojazd jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu bocznych stronach pojazdu napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy czarnej;
2) pkt 2 i 3, pojazd jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy ciemnozielonej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu bocznych stronach pojazdu napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy białej.
2.  Pas wyróżniający jest umieszczony po obu bocznych stronach oraz z tyłu pojazdu na wysokości poniżej dolnej krawędzi okien z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu osobowego pomiędzy przednimi i tylnymi reflektorami. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe pas wyróżniający może być umieszczony powyżej wysokości przednich reflektorów, poniżej dolnej krawędzi okien bocznych, proporcjonalnie do wysokości pojazdu.
3.  Po obu bocznych stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego, jest umieszczony napis barwy:
1) czarnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) białej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3

– wskazujący przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikującego izbę administracji skarbowej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem).

4.  Po obu bocznych stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego oraz z tyłu pojazdu nad pasem wyróżniającym z lewej strony, może być umieszczony symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej. Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej są barwy:
1) białej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) czarnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
§  3. 
1.  Na dachu pojazdu jest umieszczona tablica podświetlana, na której może być umieszczony napis świetlny "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy czarnej na białym tle.
2.  Po obu stronach tablicy podświetlanej są umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.
3.  Na dachu nadwozia (kabiny), w innym miejscu niż po obu stronach tablicy podświetlanej, mogą być umieszczone dodatkowe światła błyskowe barwy niebieskiej.
§  4. 
1.  Motocykl służbowy jest barwy ciemnozielonej i ma błotniki barwy białej. Motocykl jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej o szerokości co najmniej 8 cm z napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy czarnej.
2.  Pas wyróżniający jest umieszczony z przodu motocykla na owiewce lub na szybie oraz po obu stronach motocykla na owiewkach lub kufrach bocznych.
3.  Na kierownicy lub owiewce bądź dodatkowo na maszcie pionowym tylnej części motocykla mogą być umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.
§  5.  Wzór:
1) pasa wyróżniającego oraz rozmieszczenia napisów i numerów na pojeździe,
2) tablicy podświetlanej oraz rozmieszczenia świateł błyskowych na dachu pojazdu

- określa załącznik do rozporządzenia.

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

1. Pas wyróżniający oraz rozmieszczenie napisów i numerów na pojeździe:

Widok z prawej strony pojazdu

wzór

Widok z lewej strony pojazdu

wzór

Widok z tyłu pojazdu

wzór

Pas wyróżniający o szerokości 200 mm, z wycięciami dostosowanymi do linii nadwozia pojazdu (błotniki, reflektory, klamki, tablica rejestracyjna itp.) z napisami o wysokości nie mniejszej niż 100 mm i nie większej niż 170 mm.

Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości nie mniejszej niż 100 mm i nie większej niż 170 mm.

2. Tablica podświetlana oraz rozmieszczenie świateł błyskowych na dachu pojazdu:

Widok z przodu i z tyłu pojazdu

wzór

Parametry: szerokość dostosowana do szerokości pojazdu, wysokość do 150 mm, środek tablicy podświetlany światłem białym, po bokach światła błyskowe barwy niebieskiej.

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej (Dz.U.2009.182.1419), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej (Dz.U.2006.8.47), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1947).