Zmiana rozporządzenia w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 846) w załączniku nr 1 w części I wyrazy "podpis i pieczęć kierownika organizacji macierzystej" zastępuje się wyrazami "podpis kierownika organizacji macierzystej".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.