System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.747 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2022 r.

USTAWA
z dnia 17 listopada 2006 r.
o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 1

Przepisy ogólne

Ustawa określa:

1)
zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi;
2)
warunki, jakie powinny spełniać podmioty biorące udział w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
3)
zasady nadzoru nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
1. 
Celem ustawy jest:
1)
zapewnienie ochrony interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa przez ustalenie zasad dotyczących oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
2)
zapewnienie warunków do przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa przez kompetentne i niezależne podmioty, w zakresie spełnienia wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych;
3)
zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdrowia użytkowników oraz dla środowiska.
2. 
Ustawy nie stosuje się do:
1)
wyrobów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490);
2)
wyrobów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
3)
wyrobów podlegających dozorowi technicznemu, w zakresie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269);
4)
wyrobów posiadających oznakowanie CE, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344);
5)
wyrobów posiadających oznakowanie Π, w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209);
6)
podsystemów i składników, o których mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984);
7)
wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
8)
wyposażenia morskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 955);
9)
wyrobów pozyskiwanych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej wniosku składanego w tym zakresie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego albo zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wniosku składanego w tym zakresie przez zamawiającego.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) - należy przez to rozumieć uznanie przez Ministra Obrony Narodowej kompetencji jednostki organizacyjnej do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej;
2)
certyfikacji - należy przez to rozumieć działanie jednostki certyfikującej wykazujące, że wyrób lub proces jego wytworzenia jest zgodny z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej;
3)
certyfikacie zgodności wyrobu - należy przez to rozumieć dokument wydany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną;
4)
deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa (deklaracji zgodności OiB) - należy przez to rozumieć oświadczenie dostawcy stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną;
5)
dokumentacji technicznej - należy przez to rozumieć dokumenty zawierające dane niezbędne do wyprodukowania wyrobu lub wykonania prac, określające jednoznacznie wyrób, jego części składowe i warunki techniczne, jakie ma spełniać, oraz umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu;
6)
dostawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, realizującą dostawy wyrobów na rzecz komórek lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz organów, komórek lub jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, w tym producenta, dystrybutora lub importera;
7)
jednostce badawczej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną posiadającą akredytację OiB, dokonującą oceny zgodności wyrobu w ramach badań oraz pomiarów mających stwierdzić zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną;
8)
jednostce certyfikującej - należy przez to rozumieć niezależną jednostkę organizacyjną posiadającą akredytację OiB, dokonującą certyfikacji;
9)
monitorowaniu i ocenie procesów i wyrobów wytwarzanych przez dostawcę - należy przez to rozumieć stosowanie technik nadzorowania jakości do zamawianych wyrobów przez organ sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem w formie: oceny systemu zarządzania jakością dostawcy (tj. dokonaniu przeglądu dokumentacji systemu zarządzania jakością dostawcy, realizowanych procesów oraz monitorowania ich przebiegu podczas realizacji umowy na dostawę wyrobu), przeglądu i obserwacji przebiegu procesów realizowanych przez dostawcę, uczestniczenie w procesach weryfikacji, kontroli i badaniach wyrobów wykonywanych przez dostawcę;
10)
ocenie zgodności - należy przez to rozumieć działanie dostawcy oraz jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej mające na celu określenie, czy wyrób spełnia wymagania określone w specyfikacjach technicznych;
11)
organie sprawującym nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem - należy przez to rozumieć organ wskazany przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, każdego w zakresie swojej właściwości, dokonujący nadzoru czynności związanych z wyrobem wprowadzanym do użytku;
12)
organie nadzorującym jednostki badawcze i jednostki certyfikujące - należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej albo wskazane przez niego organy sprawujące nadzór nad akredytowanymi jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi w zakresie prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
12a)
pilnej potrzebie operacyjnej - należy przez to rozumieć potrzebę niezwłocznego pozyskania nowego wyrobu lub modernizacji wyrobu, wynikającą z konieczności użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, której przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć na etapie planowania ich użycia;
13)
specyfikacji technicznej - należy przez to rozumieć dokumenty określające cechy, jakie powinien posiadać wyrób w zakresie wymagań technicznych, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu;
14)
wprowadzeniu wyrobu do użytku - należy przez to rozumieć przekazanie wyrobu odbiorcy przez dostawcę;
15)
wyrobie - należy przez to rozumieć wyrób przeznaczony na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i wykonany na podstawie dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego przetworzenia.
1. 
System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa tworzą:
1)
specyfikacje techniczne;
2)
przepisy określające sposób przeprowadzania oceny zgodności;
3)
przepisy określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności wyrobów.
2. 
W procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uczestniczą dostawcy, jednostki badawcze i jednostki certyfikujące.

Zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów

1. 
Wyrób podlega ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej.
2. 
Ocenę zgodności przeprowadza się przed wprowadzeniem wyrobu do użytku.
3. 
Niezależnie od oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, dozwolone jest prowadzenie dobrowolnej oceny zgodności, na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej przez zainteresowane strony.
1. 
Wyroby podlegają ocenie zgodności obejmującej:
1)
czynności wykonywane przez dostawcę albo
2)
badania przeprowadzane przez jednostkę badawczą albo
3)
certyfikację przeprowadzaną przez jednostkę certyfikującą.
2. 
Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują, w zależności od ich cech i parametrów technicznych oraz znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa, wyroby ujęte w grupach:
1)
broń palna do zastosowań wojskowych i policyjnych, z wyjątkiem broni myśliwskiej;
2)
broń artyleryjska;
3)
amunicja do broni wymienionej w pkt 1 i 2;
4)
granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne, specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania;
5)
systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy;
6)
czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych;
7)
wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom;
8)
materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w pkt 3, 4 i 7;
9)
wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi wojskowa technika morska;
10)
wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych i policyjnych;
11)
elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej;
12)
sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
13)
materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych i policyjnych;
14)
przedmioty zaopatrzenia mundurowego;
15)
środki zaopatrzenia żywnościowego;
16)
systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-16;
17)
inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15.
1. 
W ramach czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, dostawca przeprowadza czynności potwierdzające zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.
2. 
Na podstawie przeprowadzonych czynności potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.
1. 
W toku badań, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, jednostka badawcza przeprowadza czynności w celu potwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną.
2. 
Jednostka badawcza wykonuje badania na podstawie wniosku o przeprowadzenie badań złożonego przez dostawcę.
3. 
Zakres badań niezbędnych do wykonania dla potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami określa specyfikacja techniczna.
4. 
Wyboru jednostki badawczej dokonuje dostawca. Dostawca może złożyć wniosek o przeprowadzenie badań do jednej lub kilku jednostek badawczych. Wniosek może dotyczyć przeprowadzenia badań obejmujących tylko określone elementy wyrobu lub całego wyrobu.
5. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się:
1)
dane identyfikacyjne wyrobu;
2)
oznaczenie producenta;
3)
wnioskowany zakres badań, jakie ma przeprowadzić jednostka badawcza;
4)
specyfikację techniczną wyrobu;
5)
proponowany termin zakończenia badań.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
świadectwa z badań elementów wyrobu;
2)
dokumentację techniczną wyrobu w zakresie niezbędnym do wykonywania badań;
3)
składniki specyfikacji technicznej określone przez jednostkę badawczą;
4)
egzemplarze wyrobu podlegające badaniu.
7. 
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 6, sporządzono w języku obcym, jednostka badawcza może żądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zgodności, tłumaczenia dokumentów na język polski.
8. 
Do realizacji działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, jednostka badawcza może wykorzystać wyniki badań przeprowadzone przez inne, krajowe lub zagraniczne, akredytowane laboratoria badawcze.
9. 
Dla wyrobów wykonywanych w cyklu pracy rozwojowej i wdrożeniowej badania, o których mowa w ust. 1, podejmuje się po zatwierdzeniu dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej przez Ministra Obrony Narodowej lub organ wskazany przez Ministra Obrony Narodowej.
10. 
Prace rozwojowe i wdrożeniowe wyrobów, o których mowa w ust. 9, wykonuje się na podstawie odrębnych przepisów.
11. 
Jednostka badawcza wystawia świadectwo z badań, które powinno zawierać:
1)
oznaczenie jednostki badawczej;
2)
numer i oznaczenie świadectwa z badań;
3)
oznaczenie przedmiotu badań;
4)
wskazanie specyfikacji technicznej wyrobu będącej podstawą wykonania badań;
5)
zakres badań oraz wykaz komponentów wyrobu, poddanych badaniu;
6)
wyniki badań oraz pomiarów;
7)
datę wydania i podpis kierownika jednostki badawczej.
12. 
Na podstawie świadectwa lub świadectw z badań, potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacjami technicznymi, dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.
1. 
Działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, przeprowadza jednostka certyfikująca, na wniosek dostawcy o przeprowadzenie certyfikacji.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się:
1)
firmę dostawcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz nazwę i siedzibę (adres) zakładu produkującego wyrób;
2)
nazwę umożliwiającą pełną identyfikację wyrobu;
3)
specyfikację techniczną wyrobu.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumentację techniczną wyrobu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zgodności;
2)
odpowiednią ilość egzemplarzy wyrobu lub określenie miejsca jego lokalizacji, jeśli jest to wymagane przez jednostkę certyfikującą;
3)
instrukcję obsługi przeznaczoną dla użytkownika wyrobu oraz instrukcję bezpieczeństwa użytkowania;
4)
wyniki badań wyrobu dla potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej;
5)
informacje dotyczące systemu zapewnienia jakości wyrobu;
6)
w przypadku wyrobu seryjnego - informacje dotyczące systemu zarządzania jakością dostawcy zgodnego z właściwymi normami międzynarodowymi lub wymaganiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
4. 
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzono w języku obcym, jednostka certyfikująca może żądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zgodności, tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
5. 
Działania jednostki certyfikującej obejmują:
1)
analizę dokumentacji technicznej wyrobu, w celu sprawdzenia, czy zostały uwzględnione wymagania zawarte w specyfikacji technicznej;
2)
ocenę wyrobu pod względem zgodności z przedstawioną dokumentacją techniczną oraz pod względem bezpieczeństwa użytkowania;
3)
ocenę wyników badań pod względem spełnienia przez wyrób wymagań zawartych w specyfikacji technicznej.
6. 
W przypadku wyrobu seryjnego, oprócz czynności wymienionych w ust. 5, jednostka certyfikująca dokonuje oceny systemu zarządzania jakością dostawcy na zgodność z właściwymi normami międzynarodowymi lub wymaganiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącymi zapewnienia jakości.
7. 
W ramach realizacji działań, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, jednostka certyfikująca może uznać wyniki badań przeprowadzone przez inne, krajowe lub zagraniczne, akredytowane laboratoria badawcze i instytucje certyfikujące.
8. 
Dla wyrobów wykonywanych w cyklu pracy rozwojowej i wdrożeniowej działania, o których mowa w ust. 5, podejmuje się po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej lub organ wskazany przez Ministra Obrony Narodowej dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej.
9. 
Jeżeli jednostka certyfikująca stwierdzi zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną, a w przypadku wyrobu seryjnego również zgodność systemu zarządzania jakością dostawcy z właściwymi normami międzynarodowymi lub wymaganiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącymi zapewnienia jakości, wystawia certyfikat zgodności wyrobu.
10. 
Certyfikat zgodności wyrobu powinien zawierać:
1)
firmę dostawcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz nazwę i siedzibę (adres) zakładu produkującego określony wyrób;
2)
nazwę umożliwiającą pełną identyfikację wyrobu;
3)
nazwę dokumentu określającego wymagania techniczne, ze wskazaniem jego pełnej identyfikacji;
4)
nazwę dokumentu zawierającego wyniki badań wyrobu wraz z podaniem nazwy jednostki badawczej;
5)
numer, datę wystawienia oraz termin ważności certyfikatu;
6)
dane wystawcy certyfikatu, w tym nazwę, siedzibę (adres) oraz oznaczenie jednostki certyfikującej;
7)
podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu.
11. 
W przypadku certyfikacji wyrobów produkowanych seryjnie certyfikat zgodności wyrobu wystawiany jest na okres 3 lat.
12. 
Na podstawie certyfikatu zgodności wyrobu dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.
1. 
Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze rozporządzeń:
1)
szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienione w art. 6 ust. 2;
2)
sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 6 ust. 1.
2. 
Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, biorą pod uwagę cechy i parametry techniczne wyrobów oraz uwzględniają ich rolę dla obronności i bezpieczeństwa państwa, a także zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi.
1. 
W deklaracji zgodności OiB zamieszcza się w szczególności:
1)
firmę dostawcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wystawiającego deklarację;
2)
nazwę, numer typu lub modelu, numer serii lub partii lub inne dane identyfikacyjne wyrobu;
3)
oświadczenie, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną;
4)
nazwę dokumentu określającego specyfikację techniczną, z podaniem jego pełnych danych identyfikacyjnych;
5)
dane identyfikujące jednostkę badawczą lub certyfikującą, w przypadku gdy bierze ona udział w ocenie zgodności wyrobu;
6)
datę i miejsce wystawienia deklaracji;
7)
podpis dostawcy lub osoby przez niego upoważnionej;
8)
adnotację, o której mowa w art. 20.
2. 
Deklaracja zgodności OiB wystawiona bez przeprowadzenia działań wymienionych w art. 7, 8 albo 9 jest nieważna.
3. 
Wyrób nie może zostać wprowadzony do użytku bez przeprowadzenia działań wymienionych w art. 7, 8 albo 9, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2.
4. 
Deklarację zgodności OiB dołącza się do wyrobu.
5. 
Deklaracją zgodności OiB jest każdy dokument spełniający wymagania określone w ust. 1.

(uchylony).

Dostawca jest obowiązany przechowywać dokumentację wykorzystaną do oceny zgodności wyrobu oraz dokumentację określającą wyniki dokonanej oceny zgodności wyrobu przez okres 10 lat od dnia zakończenia produkcji tego wyrobu.

Akredytacja jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów nabywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz tryb udzielania akredytacji OiB

1. 
Akredytację OiB może uzyskać jednostka organizacyjna, która:
1)
dysponuje personelem o odpowiedniej wiedzy technicznej i doświadczeniu w zakresie dokonywania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobów przeprowadzenia oceny zgodności;
2)
jest niezależna od dostawców;
3)
dysponuje wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonania czynności związanych z oceną zgodności;
4)
posiada system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami określonymi w Polskich Normach;
5)
przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
2. 
Spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, ocenia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego, zgodnie z właściwością wskazaną w przepisach o ochronie informacji niejawnych, przez wystawienie opinii w tej sprawie.
1. 
Akredytacji OiB udziela Minister Obrony Narodowej na wniosek jednostki organizacyjnej spełniającej wymagania określone w art. 14 ust. 1.
2. 
Wniosek o udzielenie akredytacji OiB powinien zawierać:
1)
oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o akredytację OiB;
2)
siedzibę jednostki organizacyjnej;
3)
określenie zakresu akredytacji OiB.
3. 
Minister Obrony Narodowej, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, udziela albo odmawia udzielenia akredytacji OiB.
4. 
Odmawia się udzielenia akredytacji OiB, jeżeli jednostka organizacyjna nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 14 ust. 1.
5. 
Jeżeli po udzieleniu akredytacji OiB jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca przestała spełniać którykolwiek z wymogów dotyczących udzielenia akredytacji OiB, o których mowa w art. 14 ust. 1, Minister Obrony Narodowej może ograniczyć zakres akredytacji, zawiesić albo cofnąć akredytację.
5a. 
Okres ograniczenia zakresu akredytacji OiB lub zawieszenia akredytacji OiB nie może być dłuższy niż 1 rok.
6. 
Sprawy dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, zawieszenia, zmiany zakresu albo cofnięcia akredytacji OiB rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej.
7. 
Dokumentem potwierdzającym uzyskanie akredytacji OiB jest certyfikat akredytacji OiB wydany przez Ministra Obrony Narodowej.
8. 
Certyfikat akredytacji OiB zawiera:
1)
oznaczenie organu udzielającego akredytacji OiB;
2)
oznaczenie jednostki organizacyjnej oraz jej siedziby (adres);
3)
wskazanie Polskiej Normy, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4;
4)
zakres udzielonej akredytacji OiB;
5)
okres ważności akredytacji OiB;
6)
datę wydania;
7)
podpis organu wydającego certyfikat akredytacji OiB.
9. 
Certyfikat akredytacji OiB jest wydawany na okres 3 lat.
1. 
Minister Obrony Narodowej ogłasza w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym wykaz jednostek badawczych oraz wykaz jednostek certyfikujących, wraz z zakresem udzielonej tym jednostkom akredytacji OiB.
2. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodności,
2)
wzór certyfikatu akredytacji OiB,
3)
szczegółowy sposób i tryb postępowania w zakresie udzielania akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym

- biorąc pod uwagę wymagania określone w Polskich Normach.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

1. 
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa sprawują organy sprawujące nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem oraz organy nadzorujące jednostki badawcze i jednostki certyfikujące.
2. 
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje:
1)
sprawowanie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku;
2)
sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek badawczych oraz jednostek certyfikujących w zakresie prowadzenia przez te jednostki działań związanych z oceną zgodności wyrobów.

Sprawowanie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku obejmuje:

1)
zgłoszenie wyrobu przez dostawcę do organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem;
2)
potwierdzenie zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną.
1. 
W zależności od cech i parametrów technicznych wyrobów oraz ich znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa czynności, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1, mogą obejmować:
1)
monitorowanie i ocenę procesów i wyrobów realizowanych przez dostawcę;
2)
ocenę systemu zarządzania jakością dostawcy na zgodność z właściwymi normami międzynarodowymi lub wymaganiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącymi zapewnienia jakości, w odniesieniu do realizowanej umowy na dostawę wyrobu seryjnego.
2. 
Udział organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem w czynnościach wymienionych w ust. 1 określa każdorazowo umowa na dostawę wyrobu na rzecz komórek lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a także na rzecz organów, komórek i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
1. 
Jeżeli czynności, o których mowa w art. 18-19, potwierdzają dane zawarte w deklaracji zgodności OiB wyrobu, organ sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem stwierdza ten fakt stosowną adnotacją na tej deklaracji.
2. 
Jeżeli czynności, o których mowa w art. 18-19, nie potwierdzają danych zawartych w deklaracji zgodności OiB wyrobu, organ sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem nie dokonuje adnotacji na deklaracji zgodności OiB.
3. 
Wyrób nie może zostać wprowadzony do użytku bez adnotacji, o której mowa w ust. 1.

Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w zakresie swojej właściwości, określą, w drodze rozporządzeń:

1)
organy prowadzące w ich imieniu nadzór nad wyrobem,
2)
szczegółowy sposób sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych sobie podległych lub przez siebie nadzorowanych

- uwzględniając cechy i parametry techniczne wyrobów oraz ich znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, a także specyfikę zadań tych komórek i jednostek organizacyjnych.

Organ nadzorujący jednostki badawcze i certyfikujące, w zakresie dokonywania przez te jednostki oceny zgodności wyrobów:

1)
przeprowadza badanie funkcjonowania jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, w zakresie spełniania przez te jednostki wymagań, o których mowa w art. 14 ust. 1;
2)
dokonuje oceny prowadzenia przez jednostki badawcze i jednostki certyfikujące procesów oceny zgodności wyrobów, na podstawie analizy:
a)
zgodności ich systemów zarządzania jakością z wymaganiami określonymi w Polskich Normach, dotyczącymi zakresu działania tych jednostek,
b)
sposobu posługiwania się przez nie certyfikatem akredytacji OiB,
c)
przeprowadzonych przez te jednostki procesów oceny zgodności,
d)
kwalifikacji i uprawnień personelu tych jednostek,
e)
ich wyposażenia umożliwiającego właściwe wykonanie zadań administracyjnych i technicznych związanych z oceną zgodności;
3)
prowadzi szkolenia i akcje informacyjne dla personelu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących z zakresu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Nadzór nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi posiadającymi akredytację OiB, w zakresie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, sprawuje Minister Obrony Narodowej.

W przypadku posiadania przez jednostkę badawczą lub jednostkę certyfikującą akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, organ nadzorujący jednostki badawcze i jednostki certyfikujące może odstąpić od podjęcia w stosunku do tych jednostek czynności, o których mowa w art. 22 pkt 1 i 2, a działania związane z prowadzeniem nadzoru nad ich działalnością ograniczyć do sprawdzenia:

1)
ważności i zakresu akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji;
2)
prowadzenia przez jednostkę badawczą lub jednostkę certyfikującą procesów oceny zgodności wyrobów z grup wymienionych w art. 6 ust. 2.
1. 
Nadzór nad działalnością jednostek badawczych i jednostek certyfikujących w zakresie działań związanych z oceną zgodności wyrobów prowadzi się na podstawie planu sporządzanego przez organ nadzorujący jednostki badawcze i jednostki certyfikujące.
2. 
Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać wykonanie czynności wskazanych w art. 22 pkt 1 i 2 w stosunku do jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, w okresie ważności udzielonych tym jednostkom akredytacji OiB, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym.
3. 
W przypadku:
1)
zaistnienia zmian znacząco wpływających na działalność jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, dotyczących w szczególności ich struktury własności, składu personelu oraz, w przypadku jednostki badawczej, wyposażenia,
2)
powzięcia przez organ nadzorujący jednostki badawcze i jednostki certyfikujące informacji wskazujących, że jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust. 1

- czynności wskazane w art. 22 pkt 1 i 2 wykonuje się w stosunku do tych jednostek niezwłocznie.

1. 
Jednostki badawcze i jednostki certyfikujące są obowiązane do:
1)
informowania organu nadzorującego jednostki badawcze i jednostki certyfikujące o zmianach dotyczących systemu zarządzania jakością oraz zmianach znacząco wpływających na działalność tych jednostek, a w szczególności dotyczących zmiany struktury własności, wyposażenia oraz składu personelu;
2)
stosowania certyfikatu w działaniach związanych z prowadzeniem oceny zgodności wyrobów.
2. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi, organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad działalnością jednostek badawczych i jednostek certyfikujących oraz zadania tego organu, mając na uwadze zasady nadzoru nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Opłaty

1. 
Za czynności związane z:
1)
badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów,
2)
certyfikacją

- jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca pobiera opłaty.

2. 
Opłaty uiszcza dostawca.
3. 
Opłaty związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności i certyfikacją różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.
4. 
Podstawę do określenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 3, stanowią w szczególności:
1)
rodzaj wyrobu;
2)
rodzaj wykonywanej czynności;
3)
stopień skomplikowania wykonywanej czynności;
4)
koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin;
5)
koszt pracy jednostki badawczej lub certyfikującej.
4a. 
Maksymalne wysokości opłat za czynności związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów lub certyfikacją, powinny uwzględniać uzasadnione koszty, które nie mogą przekroczyć 120% wysokości kosztów obliczonych z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
5. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą, z uwzględnieniem okoliczności, że stawki opłat powinny zapewnić pokrycie kosztów przeprowadzenia badań lub certyfikacji.

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) w art. 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) po art. 152 dodaje się art. 152a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Przepisy przejściowe i końcowe

Certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny zgodności wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia, w którym upływa ich termin ważności, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

Ustawy nie stosuje się do części zamiennych do wyrobów, które zostały wprowadzone do użytku przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem rozdziału 3, którego przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 27 stycznia 2006 r., pod numerem 2006/043/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U.2002.239.2039), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).