Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

Na podstawie art. 22c pkt 1 lit. a oraz pkt 2-5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. poz. 904) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).";

2) w § 4:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 7,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może zostać złożony również w postaci dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), opatrzonego podpisem zaufanym lub przy pomocy profilu zaufanego.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

1. Firma podmiotu wnioskującego:

2. Pełny adres siedziby lub miejsca zamieszkania, zgodnie z dokumentami rejestrowymi:

3. Województwo:

4. Adres do korespondencji:

5. NIP:

6. Nr KRS:

7. Nr konta bankowego:

8. Sposób reprezentacji podmiotu:

9. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu:

10. Nr telefonu:

11. Nr faksu:

12. Adres e-mail:

13. Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych:

............................................. zł

(słownie: .......................................................................................................................................... złotych),

to jest

.............................................................. EUR1)

(słownie: .......................................................................................................................................... euro)

14. Wyszczególnienie planowanych zakupów:

15. Efekty realizacji projektu:

16. Wnioskowana kwota dofinansowania (wartość netto):

....................................................................... zł

(słownie: ................................................................................................................................. złotych)

17. Czy podmiot otrzymywał już dofinansowanie, o którym mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo

lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, z późn. zm.) - jeśli tak, wskazać rok i wartość dofinansowania (w zł):

1)Przeliczenie zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia udzielenia pomocy.

18. Uzasadnienie udzielenia dofinansowania, w szczególności spełnienia warunków określonych w § 12 rozporządzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu

sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym

zakresie (Dz. U. poz. 904, z późn. zm.):

19. Zakupy

lp.

rodzaj zakupów, na które ma zostać przyznane dofinansowanie

koszt

jednostkowy

w zł netto

liczba sztuk

planowanych do

zakupu

planowany łączny

koszt zakupu

w zł netto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20. Łączna wartość netto (w zł)

21. Podatek VAT

22. Łączna wartość brutto (w zł)

23. Oczekiwana wysokość dofinansowania

(nie więcej niż 50% łącznej wartości netto

planowanych kosztów zakupu)

...................................................... zł

(słownie: ....................................................................................

...................................................................................... złotych)

24. Wkład własny wnioskodawcy

..................................................... zł

(słownie: ....................................................................................

...................................................................................... złotych)

............................................................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku)

Oświadczenie:

W imieniu podmiotu, który reprezentuję, oświadczam, że podmiot wnioskujący o dofinansowanie nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

............................................................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku)

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).