Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.117 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650, 1162, 1669 i 2193) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zasady, warunki oraz sposób przeprowadzania przetargów i rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwanej dalej "strefą".
§  2. 
1.  Celem przetargu i rokowań jest ustalenie przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu przyczyniają się do realizacji planu rozwoju strefy określonego rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, zwanej dalej "ustawą".
2.  Przetargi i rokowania przeprowadza Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., zwana dalej "Zarządzającym".
§  3. 
1.  Przetargi i rokowania są podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.
2.  W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy Zarządzający przeprowadza przetarg łączny.
3.  W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.
§  4. 
1.  Zarządzający zaprasza do przetargu lub rokowań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej strefy w języku polskim oraz w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zaproszenie może być ogłoszone w prasie zagranicznej.
2.  Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera w szczególności:
1) nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy;
2) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
3) miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
3.  W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, zaproszenie do przetargu zawiera również informację o nieruchomości lub innych składnikach majątkowych położonych na terenie strefy, które mają być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy.
§  5. 
1.  Specyfikacja, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, zawiera w szczególności:
1) tekst regulaminu strefy;
2) informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych, o których mowa w § 11, planowanych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia;
3) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci;
4) istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z Zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli Zarządzający wymaga od oferenta, żeby zawarł z nim umowę na takich warunkach;
5) opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji;
6) określenie położonego na terenie strefy mienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy;
7) termin, do którego oferent będzie związany ofertą.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, specyfikacja zawiera również:
1) szczegółowy opis nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu;
2) informację co do sposobu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu i wysokości oferowanej opłaty z tego tytułu;
3) wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie;
4) informację o uzyskaniu przez Zarządzającego zgody właściwego organu na zbycie praw do nieruchomości.
§  6. 
1.  Oferta zawiera w szczególności:
1) wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze, realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;
2) wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu - w przypadku gdy specyfikacja zawiera informacje, o których mowa w § 5 ust. 2;
3) inne dokumenty wymagane w specyfikacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
2.  Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim.
§  7. 
1.  Termin składania ofert, wyznaczony przez Zarządzającego, nie może być krótszy niż 21 dni, licząc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.
2.  Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada wymogom ustalonym w § 6. Zarządzający niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu jego oferty.
§  8.  Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zarządzający:
1) zamieszcza na stronie internetowej strefy informację o wyborze oferty;
2) powiadamia pisemnie wyłonionego w drodze postępowania oferenta o warunkach realizacji ustaleń przetargu lub rokowań.
§  9. 
1.  Zarządzający może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań w przypadku, gdy:
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
2) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.
2.  O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadamia pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
§  10.  Zarządzający przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wyniki postępowania przetargowego lub rokowań w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, o ile minister właściwy do spraw gospodarki nie powierzy Zarządzającemu wydawania zezwoleń.
§  11.  Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, powinna być dokonana na podstawie następujących kryteriów:
1) przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie strefy;
2) wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji planowanych na terenie strefy;
3) udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie;
4) udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju;
5) zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez innych przedsiębiorców;
6) stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony;
7) stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie strefy.
§  12.  Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 13.
§  13.  Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 449).
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze, realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składany w ramach oferty na udzielenie zezwolenia

I. Informacje i dokumenty składane przez wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o pomoc.
1. Firma oferenta (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną również imię i nazwisko).
2. Adres siedziby oferenta (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną również adres zamieszkania).
3. Wielkość oferenta określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".
4. Charakter przedsięwzięcia gospodarczego (wskazanie jednej z poniżej wymienionych opcji):

1) utworzenie nowego zakładu;

2) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu;

3) dywersyfikacja produkcji zakładu przez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

4) zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu;

5) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

5. Biznesplan przedsięwzięcia gospodarczego, w tym w szczególności:

1) lokalizacja;

2) opis przedsięwzięcia;

3) planowana data rozpoczęcia i zakończenia;

4) suma i wykaz kosztów kwalifikowanych;

5) liczba nowych miejsc pracy;

6) w przypadku istniejącego zakładu średnioroczny poziom zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, a jeżeli zakład istnieje krócej - średnie zatrudnienie z całego okresu;

7) forma pomocy i maksymalna przewidywana wielkość pomocy publicznej;

8) plan finansowy, źródła finansowania przedsięwzięcia;

9) przedmiot działalności gospodarczej oferenta według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.) 2 .

*)6. Oferent oświadcza, że:

1) nie dokonał przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc;

2) dokonał przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc;

3) w dniu złożenia wniosku o pomoc ma zamiar dokonać przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem;

4) w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ma zamiaru dokonać przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, której dotyczy wniosek o pomoc, w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem;

5) nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 19-24 Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1);

6) otrzymał pomoc (zarówno de minimis, jak i pomoc publiczną) na inne przedsięwzięcia gospodarcze realizowane w ciągu ostatnich 3 lat w tym samym podregionie wyróżnionym na poziomie trzecim (NTS 3), zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.), w którym będzie zlokalizowane nowe przedsięwzięcie gospodarcze;

7) nie otrzymał pomocy (zarówno de minimis, jak i pomocy publicznej) na inne przedsięwzięcia gospodarcze realizowane w ciągu ostatnich 3 lat w tym samym podregionie (NTS 3), w którym będzie zlokalizowane nowe przedsięwzięcie gospodarcze;

8) brak jest nieodwołalnej zgody między oferentem a wykonawcami co do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego.

II. Informacje i dokumenty składane przez przedsiębiorców ubiegających się o pomoc, która wymaga zgody Komisji Europejskiej.
1. Opis oczekiwanego pozytywnego wpływu na dany obszar, w szczególności wskazanie liczby miejsc pracy utworzonych lub ochronionych przez przedsiębiorcę w jego przedsiębiorstwie oraz przedsiębiorstwach z nim kooperujących lub określenie rodzaju działalności prowadzonej w ramach przedsięwzięcia gospodarczego, np. badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, szkoleniowej.
2. Informacje na temat finansowania przedsięwzięcia gospodarczego:

1) inwestycje i inne koszty z nimi powiązane, ocena kosztów i korzyści zgłoszonych środków pomocy;

2) kwota pomocy niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięcia gospodarczego;

3) intensywność pomocy.

3. Informacje dotyczące konieczności pomocy i oczekiwanego wpływu, tj. wyjaśnienie konieczności pomocy i jej wpływu na decyzję o podjęciu przedsięwzięcia gospodarczego oraz decyzję dotyczącą lokalizacji w przypadku braku pomocy, a w przypadku dużego przedsiębiorcy dodatkowo załączenie do wniosku dokumentacji dotyczącej alternatywnego przedsięwzięcia gospodarczego, sporządzonej na podstawie faktów i czynników decyzyjnych obowiązujących w momencie podejmowania decyzji o przedsięwzięciu gospodarczym.

*) Niepotrzebne skreślić.

............................................

podpis oferenta

Spis załączników:

1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.U.2018.93).
2 Utraciło moc na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.2015.1676), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.