Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2

Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338, 1480 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 23 oraz z 2010 r. poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk metrologicznych instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda;

2) szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda;

3) wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda.";

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych przed dniem 7 stycznia 2007 r. lub legalizacji pierwotnej;";

3) w § 4 pkt 3c otrzymuje brzmienie:

"3c) sprzedaż konsumencka - umowę sprzedaży zawartą przez kupującego będącego konsumentem, przy której podstawą do ustalenia ceny jest wynik pomiaru dokonanego instalacją pomiarową;";

4) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk metrologicznych instalacji pomiarowych";

5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na instalacji pomiarowej, o której mowa w § 2 pkt 1, powinny być naniesione w sposób trwały następujące oznaczenia:

1) nadany znak zatwierdzenia typu;

2) znak producenta;

3) numer seryjny i rok produkcji;

4) klasa dokładności instalacji pomiarowej;

5) dawka minimalna;

6) minimalny strumień objętości lub masy cieczy;

7) maksymalny strumień objętości lub masy cieczy;

8) minimalne i maksymalne ciśnienie robocze;

9) rodzaj cieczy lub graniczne wartości lepkości kinetycznej i dynamicznej, jeżeli nie wynikają one z rodzaju cieczy;

10) zakres temperatury mierzonej cieczy, jeżeli możliwe jest mierzenie cieczy o temperaturze niższej niż -10°C lub wyższej niż +50°C.";

6) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy zaprogramowaną wartością objętości a wartością objętości wskazaną po zakończeniu pomiaru w znamionowych warunkach użytkowania nie może być większa od wartości odchylenia dawki lub należności minimalnej.

2. Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy należnością określoną na wydruku a należnością obliczoną na podstawie ceny jednostkowej i wskazanej objętości cieczy nie może być większa od połowy wartości odchylenia należności minimalnej w przypadku liczydła o ruchu ciągłym elementu wskazującego lub połowy wartości działki elementarnej liczydła należności w przypadku liczydła o ruchu przerywanym elementu wskazującego.

3. Wartość bezwzględna różnicy pomiędzy należnością wskazaną przez urządzenie wskazujące należność i należnością obliczoną na podstawie ceny jednostkowej i wskazanej objętości cieczy nie może być większa od połowy wartości odchylenia należności minimalnej w przypadku liczydła o ruchu ciągłym elementu wskazującego lub połowy wartości działki elementarnej liczydła należności w przypadku liczydła o ruchu przerywanym elementu wskazującego.";

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Względne błędy graniczne dopuszczalne wskazań liczników i instalacji pomiarowych w zależności od klasy dokładności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Błędy graniczne dopuszczalne instalacji pomiarowej w zależności od jej klasy dokładności określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosuje się również do wskazań przeliczonych.

3. Błędy graniczne dopuszczalne wskazań przeliczonych spowodowane przez przelicznik wynoszą ± (A - B), gdzie A i B są wartościami określonymi w wierszach A i B tabeli określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Dla części przelicznika, które mogą być sprawdzane oddzielnie, błędy wskazań współpracujących przyrządów pomiarowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

8) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wartości względnych błędów granicznych dopuszczalnych dla wskazań objętości cieczy równych wartości dawki minimalnej równej lub większej niż 2 dm3 są dwukrotnie większe od wartości, o których mowa w § 6 ust. 1.";

9) uchyla się § 7a-7c;
10) § 7d otrzymuje brzmienie:

"§ 7d. Instalacje pomiarowe, o których mowa w § 2 pkt 1, powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami wynikającymi z oznaczeń zamieszczonych na danej instalacji pomiarowej, a jeżeli z tych oznaczeń nie wynikają warunki właściwego stosowania, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji zatwierdzenia typu lub warunkami określonymi przez producenta instalacji pomiarowej.";

11) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowych";

12) w § 8:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowych, o których mowa w § 2 pkt 1, należy sprawdzić:",

b) uchyla się ust. 2;
13) w § 9:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do gazu ciekłego propan-butan, montowanej na cysternie samochodowej, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do gazu ciekłego propan-butan, służącej do napełniania cystern, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do cieczy kriogenicznych należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości zawartego w przedziale:",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do przyjmowania mleka należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:

1) zawartego w przedziale od 0,9 QRmax do QRmax - trzy pomiary;

2) QRmax, dla objętości cieczy równej wartości dawki minimalnej - trzy pomiary.

3b. Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do wydawania mleka należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości zawartego w przedziale:

1) od 0,9 QRmax do QRmax - trzy pomiary;

2) od Qmindo QRmax, dla objętości cieczy równej wartości dawki minimalnej - trzy pomiary.",

e) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do cieczy, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan i cieczy kriogenicznych, montowanej w rurociągu, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości zawartego w przedziale:",

f) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do cieczy, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan i cieczy kriogenicznych, służącej do napełniania cystern, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

g) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do cieczy, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan i cieczy kriogenicznych, służącej do tankowania samolotów, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

h) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do cieczy, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan i cieczy kriogenicznych, montowanej na cysternie samochodowej, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

i) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej służącej do przyjmowania cieczy innych niż woda, niewymienionych w ust. 1-7, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

j) w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej służącej do wydawania cieczy innych niż woda, niewymienionych w ust. 1-7, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości zawartego w przedziale:",

k) uchyla się ust. 10,
l) uchyla się ust. 12,
m) uchyla się ust. 14;
14) w § 10:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej, o której mowa w § 2 pkt 1, w zakresie sprawdzenia poprawności działania urządzenia kasującego wchodzącego w skład urządzenia wskazującego należność i urządzenia wskazującego objętość, należy sprawdzić, czy:",

b) w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej, o której mowa w § 2 pkt 1, w zakresie sprawdzenia poprawności działania programatora należy:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) określić różnicę pomiędzy zaprogramowaną wartością objętości a wartością objętości wskazaną po zakończeniu pomiaru;",

c) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej, o której mowa w § 2 pkt 1, w zakresie sprawdzenia poprawności działania drukarki należy sprawdzić, czy:",

w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) należnością określoną na wydruku a należnością obliczoną na podstawie ceny jednostkowej i wskazanej objętości cieczy, na podstawie jednego pomiaru, nie przekracza wymaganej wartości.";

15) uchyla się § 11;
16) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Podczas legalizacji ponownej odmierzacza paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe lub odmierzacza gazu ciekłego propan-butan, będących instalacjami pomiarowymi, o których mowa w § 2 pkt 1, należy określić różnicę pomiędzy należnością wskazaną przez urządzenie wskazujące należność i należnością obliczoną na podstawie ceny jednostkowej i wskazanej objętości cieczy, na podstawie jednego pomiaru.";

17) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podczas legalizacji ponownej odmierzacza paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe lub odmierzacza gazu ciekłego propan-butan, będących instalacjami pomiarowymi, o których mowa w § 2 pkt 1, należy porównać wskazanie odmierzacza z wydrukiem urządzenia wtórnego, jeżeli urządzenie takie jest podłączone do odmierzacza.";

18) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. W przypadku instalacji pomiarowej, o której mowa w § 2 pkt 1, z wyłączeniem instalacji pomiarowej, której typ został zatwierdzony na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, nie wykonuje się czynności określonych w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 3 lit. a.";

19) w § 14 w ust. 1 w pkt 2 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) wartości względnych błędów wskazań współpracujących przyrządów pomiarowych, jeżeli są stosowane.";

20) w § 15:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej montowanej w rurociągu należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości zawartego w przedziale:",

b) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do cieczy z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), służącej do napełniania albo opróżniania statków, cystern kolejowych albo samochodowych, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

c) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do przyjmowania mleka należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

d) w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do wydawania mleka należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości zawartego w przedziale:",

e) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), służącej do napełniania cysterny kolejowej albo samochodowej, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:",

f) w ust. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowej do cieczy kriogenicznych należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości zawartego w przedziale:",

g) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

"13. Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowych służących do przyjmowania cieczy innych niż woda, niewymienionych w ust. 1-12, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości:

1) zawartego w przedziale od 0,9 QRmax do QRmax - pięć pomiarów;

2) QRmax, dla objętości cieczy równej wartości dawki minimalnej - pięć pomiarów.

14. Podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowych służących do wydawania cieczy innych niż woda, niewymienionych w ust. 1-12, należy określić wartości względnych błędów wskazań przy wartości strumienia objętości zawartego w przedziale:

1) od 0.9 QRmax, do QRmax - trzy pomiary;

2) od 0,5 QRmax do 0,7 QRmax - trzy pomiary;

3) od Qmin do QRmax, dla objętości cieczy równej wartości dawki minimalnej - trzy pomiary.";

21) w § 16 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wskazania urządzeń wchodzących w skład instalacji pomiarowej są prawidłowe;",

b) w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) należnością określoną na wydruku a należnością obliczoną na podstawie ceny jednostkowej i wskazanej objętości cieczy nie jest większa od odchylenia należności minimalnej, z zastrzeżeniem że dopuszczalna jest różnica w wysokości 1 grosza.";

22) w § 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli instalacja pomiarowa w rurociągu jest wyposażona w elementy umożliwiające jej podłączenie do wzorca objętości, podczas legalizacji ponownej sprawdzenia dokonuje się za pomocą podłączonego do instalacji pomiarowej wzorca objętości.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli instalacja pomiarowa w rurociągu nie jest wyposażona w elementy umożliwiające jej podłączenie do wzorca objętości, podczas legalizacji ponownej:";

23) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Badania i sprawdzenia wykonywane podczas legalizacji ponownej instalacji pomiarowych są przeprowadzane w miejscu ich zainstalowania lub miejscu ich użytkowania, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2.";

24) załącznik do rozporządzenia otrzymuje oznaczenie załącznika nr 1 i brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
25) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do legalizacji ponownej instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZGLĘDNE BŁĘDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE WSKAZAŃ LICZNIKÓW I INSTALACJI POMIAROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD KLASY DOKŁADNOŚCI

Błąd graniczny dopuszczalnyKlasa dokładności
0,30,51,01,52,5
(A) Instalacje pomiarowe0,3%0,5%1,0%1,5%2,5%
(B) Liczniki0,2%0,3%0,6%1,0%1,5%

ZAŁĄCZNIK Nr  2

BŁĘDY WSKAZAŃ WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH W PRZYPADKU ODDZIELNEGO SPRAWDZANIA CZĘŚCI PRZELICZNIKA

Błąd graniczny dopuszczalnyKlasa dokładności instalacji pomiarowej
0,30,51,01,52,5
Temperatura± 0,3°C± 0,5°C± 1,0°C
Ciśnieniemniejsze niż 1 MPa: ± 50 kPa

od 1 MPa do 4 MPa: ± 5%

większe niż 4 MPa: ± 200 kPa

Gęstość± 1 kg/m3± 2 kg/m3± 5 kg/m3
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 lipca 2018 r., pod numerem 2018/320/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).