Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.127

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie nagród za niesienie pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1567) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród dla osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, zwanych dalej "nagrodami".
§  2. 
1.  Nagrodami są:
1) nagrody finansowe przyznawane jako nagrody wypłacane jednorazowo lub w częściach przez okres nie dłuższy niż 5 lat od przyznania nagrody;
2) nagrody rzeczowe, które mają charakter honorowy i są przyznawane w formie dyplomu, statuetki lub medalu.
2.  Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przyznaje się osobie żyjącej. Śmierć osoby, której przyznano nagrodę, wstrzymuje wypłatę kolejnych części nagrody.
§  3. 
1.  Nagrodę przyznaje Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, zwanego dalej "Instytutem", z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) organu administracji publicznej lub innej instytucji państwowej;
2) krajowej lub zagranicznej organizacji społecznej;
3) osoby fizycznej.
2.  Osoba fizyczna nie może zgłosić swojej kandydatury do przyznania nagrody.
§  4. 
1.  Wniosek o przyznanie nagrody, zwany dalej "wnioskiem", zawiera:
1) wskazanie wnioskodawcy:
a) imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
b) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca je posiada;
2) dane dotyczące kandydata do nagrody:
a) imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
b) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli kandydat je posiada;
3) rodzaj nagrody;
4) uzasadnienie przyznania nagrody.
2.  W przypadku gdy kandydat do nagrody nie żyje, wnioskodawca wskazuje we wniosku imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej członka rodziny, który wyraził zgodę na odebranie nagrody rzeczowej.
3.  Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty, w tym materiały audio, audiowizualne lub fotografie, potwierdzające zasługi kandydata, w tym także pisemne lub utrwalone w formie audiowizualnej oświadczenia świadków jego działalności;
2) oświadczenie kandydata o zgodzie na zgłoszenie do nagrody;
3) w przypadku gdy kandydat do nagrody nie żyje - oświadczenie członka rodziny, o którym mowa w ust. 2, o zgodzie na odebranie nagrody rzeczowej.
4.  Wnioskodawca składa wraz z wnioskiem podpisane oświadczenie, w którym potwierdza prawdziwość zawartych w nim danych i posiadanie prawa do dysponowania dokumentami dołączonymi do wniosku w zakresie niezbędnym do jego rozpatrzenia.
5.  Do dnia rozpoznania wniosku wnioskodawca może wniosek wycofać.
§  5. 
1.  Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
2.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Dyrektor Instytutu wzywa pisemnie wnioskodawcę do ich uzupełnienia we wskazanym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  6. 
1.  Dyrektor Instytutu kieruje wniosek do Rady Pamięci Instytutu, zwanej dalej "Radą Pamięci", celem uzyskania opinii o merytorycznej zasadności wniosku.
2.  Rada Pamięci przedstawia Dyrektorowi Instytutu opinię wraz z uzasadnieniem. Opinia Rady Pamięci nie jest wiążąca dla Dyrektora Instytutu.
§  7.  Dyrektor Instytutu określa szczegółową formę i treść napisów umieszczonych na nagrodzie rzeczowej.
§  8. 
1.  O przyznaniu nagrody Dyrektor Instytutu niezwłocznie informuje wnioskodawcę i nagrodzonego albo osobę, o której mowa w § 4 ust. 2.
2.  Informację o przyznaniu nagrody zawierającą imię i nazwisko oraz rodzaj przyznanej nagrody, w tym w przypadku nagrody, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, również jej wysokość, Dyrektor Instytutu zamieszcza:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu;
2) na stronie internetowej Instytutu.
3.  Informacja o przyznaniu nagrody jest dostępna przez okres 5 lat od dnia jej zamieszczenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).