Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.95 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

Na podstawie art. 23 ust. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie stosuje się do następujących podmiotów uczestniczących w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych:
1) banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;
3) izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354);
4) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;
5) przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska 2 ;
6) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1-5.
§  2.  Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", dane o liczbie i wartości transakcji dokonywanych w ramach danego podmiotu przez jego klientów przy użyciu:
1) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe;
2) poleceń zapłaty;
3) czeków rozrachunkowych;
4) innych form rozliczeń bezgotówkowych.
§  3. 
1.  Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazują do NBP dane o:
1) (uchylony);
2) liczbie i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu:
a) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
b) innych form rozliczeń bezgotówkowych;
3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie bądź obejście przepisów prawa.
2.  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują do NBP dane, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
§  4.  Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazują do NBP dane o transakcjach rozliczonych w swoich systemach w podziale na:
1) polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe;
2) polecenia zapłaty;
3) czeki;
4) inne formy rozliczeń pieniężnych.
§  5.  Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazują do NBP dane o:
1) liczbie i wartości przekazów pieniężnych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;
2) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa.
§  6.  Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartości:
1) przekazów pocztowych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;
2) wpłat na rachunki bankowe.
§  7.  Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazują do NBP dane o:
1) liczbie punktów handlowych lub usługowych, w których można dokonywać wpłat na rachunki bankowe;
2) liczbie i wartości przyjętych wpłat na rachunki bankowe;
3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa związanych z realizowaniem wpłat na rachunki bankowe.
§  8.  Dane, o których mowa w § 4, są przekazywane na żądanie NBP kwartalnie, za okres kwartału, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą.
§  9.  Dane, o których mowa w § 2, 3 i 5-7, są przekazywane na żądanie NBP co pół roku, według stanu za okres półrocza, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.
§  10. 
1.  Dane, o których mowa w § 2-7, są przekazywane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem udostępnionego przez NBP portalu internetowego sis.nbp.pl, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w tym portalu.
2.  Dane dostarczane przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4 i 6, mogą być przekazywane w postaci papierowej albo na udostępniony przez NBP adres poczty elektronicznej.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Obecnie "Poczta Polska Spółka Akcyjna" na podstawie ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz.U.2008.180.1109), która weszła w życie z dniem 10 listopada 2008 r.