Dz.U.2019.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu nieodpłatnego nabycia:
1) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
2) prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
3) usług szkoleniowych

- będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów, o których mowa w § 2.

2.  Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw lub usług, określonych w ust. 1, od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa lub usługi zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe.
§  2.  Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do:
1) związanych z pozyskaniem od Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA:
a) Umowy Offsetowej z dnia 23 marca 2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Lockheed Martin Global Inc.,
b) Umowy Offsetowej z dnia 23 marca 2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Raytheon Company;
2) Umowy Offsetowej z dnia 11 grudnia 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Nammo Raufoss AS.
§  3.  Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów wymienionych w tym przepisie, pozostających w związku z ustanowieniem lub utrzymaniem potencjału mającego na celu ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w zakresie produkcji broni, amunicji lub materiałów wojennych, pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.
§  4.  Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).