Dz.U.2019.106 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Zarządem", w tym:
1) zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Zarząd, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Zarząd nie wykonuje w lokalach mieszkalnych;
2) sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru;
3) sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany;
4) sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe;
5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego.
§  2. 
1.  Dyrektor Zarządu w miarę pozyskiwania przez Zarząd wolnych lokali mieszkalnych, które stały się zbędne na zakwaterowanie osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej "ustawą", sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykazy wolnych lokali mieszkalnych, które mogą być przekazane do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra, w celu ich zasiedlenia, na zasadach określonych w przepisach:
1) rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.);
2) rozdziału 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.);
3) rozdziału 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669);
4) rozdziału 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.).
2.  Z osobą, która otrzymała przydział lokalu mieszkalnego, przekazanego przez Zarząd do dyspozycji innej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Dyrektor Zarządu zawiera umowę najmu tego lokalu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496), uwzględniając treść wydanej decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego lub skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
§  3. 
1.  Zarząd wykonuje naprawy zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w kwaterach internatowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, także wymiany:
1) w kwaterach internatowych:
a) stolarki okiennej,
b) stolarki drzwiowej wewnętrznej i wejściowej do kwatery internatowej,
c) posadzek, podłóg i okładzin ściennych,
d) tynków ścian i sufitów, z malowaniem,
e) balkonów i loggii, z malowaniem,
f) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
g) instalacji wody ciepłej i wody zimnej wraz z armaturą,
h) instalacji kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych,
i) instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami i osprzętem,
j) instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej wraz z osprzętem,
k) instalacji gazowej wraz z urządzeniami odbiorczymi,
l) przyrządów pomiarowych wody i energii cieplnej, w tym podzielników kosztów ogrzewania;
2) w lokalach mieszkalnych:
a) stolarki okiennej,
b) stolarki drzwiowej - wejściowej do lokalu mieszkalnego,
c) posadzek, podłóg i okładzin ściennych, wchodzących w standard wykończenia lokalu mieszkalnego,
d) tynków ścian i sufitów, z malowaniem,
e) balkonów i loggii, z malowaniem,
f) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
g) pionów instalacji wody ciepłej i wody zimnej do zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ wody do lokalu mieszkalnego,
h) pionów instalacji kanalizacyjnej z wyłączeniem urządzeń sanitarnych i przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych,
i) instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
j) instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej wraz z osprzętem,
k) instalacji gazowej do zaworów odcinających dopływ gazu do urządzeń odbiorczych,
l) przyrządów pomiarowych wody i energii cieplnej, w tym podzielników kosztów ogrzewania.
2.  Naprawy i wymiany, o których mowa w ust. 1, Zarząd wykonuje na podstawie protokołów oceny stanu technicznego oraz w razie konieczności usunięcia skutków klęski żywiołowej albo pogorszenia stanu technicznego elementów, o których mowa w ust. 1, potwierdzonego wynikiem kontroli okresowej, o której mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.
§  4. 
1.  W budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, Zarząd dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu włącznie do zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ tych mediów do lub z lokalu mieszkalnego. Jeżeli zawory lub zabezpieczenia są umieszczone poza lokalem mieszkalnym, Zarząd dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów do miejsca ich rozgałęzienia służącego do doprowadzenia lub odprowadzenia poszczególnych mediów do lub z lokalu mieszkalnego.
2.  W lokalach mieszkalnych, o których mowa w art. 87 ust. 5 pkt 4-6 ustawy, warunki i sposób wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz napraw, konserwacji i remontów określają zawarte w tym zakresie umowy cywilnoprawne.
§  5. 
1.  W lokalach mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, Zarząd wykonuje remonty w pełnym zakresie wyłącznie w przypadku poddania remontowi całego budynku albo jego części funkcjonalnej, w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej dla prowadzonego remontu.
2.  W budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, Zarząd wykonuje remonty pomieszczeń technicznych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku, jeżeli stan techniczny tych pomieszczeń wskazuje na konieczność ich wykonania.
§  6. 
1.  Zarząd nie wykonuje w lokalach mieszkalnych konserwacji i napraw uszkodzeń powstałych w trakcie używania lokalu mieszkalnego przez osobę zamieszkałą w tym lokalu oraz wynikającej z tych uszkodzeń wymiany:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, tynków ścian i sufitów oraz okładzin ściennych,
2) okien i drzwi oraz ich oszklenia, a także okuć i zamków,
3) wbudowanych mebli oraz ich okuć i zamków,
4) kuchni gazowych, kuchni elektrycznych, grzejników wody przepływowej i podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal mieszkalny jest wyposażony, w tym odcinków instalacji od zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu do lub z lokalu mieszkalnego albo od miejsca rozgałęzienia tych instalacji służącego do doprowadzenia lub odprowadzenia poszczególnych mediów do lub z lokalu mieszkalnego,
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz osprzętu instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej,
6) etażowego centralnego ogrzewania, jeżeli zostało ono zainstalowane przez osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym,
7) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych,
8) malowania i tapetowania tynków ścian i sufitów,
9) obustronnego malowania okien i drzwi wewnętrznych oraz malowania od strony wewnętrznej drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,
10) malowania wbudowanych mebli oraz instalacji sanitarnych i grzewczych

- z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy.

2.  W kwaterach internatowych Zarząd wykonuje konserwacje, naprawy i wymiany w pełnym zakresie, w tym również w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
§  7. 
1.  Osoba, która uzyskała tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, może za zgodą Dyrektora Zarządu wykonać remont, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, we własnym zakresie. Koszt tego remontu, uwzględniający podatek od towarów i usług VAT, ustala Dyrektor Zarządu w formie pisemnej, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53). Termin wykonania remontu oraz sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej przed rozpoczęciem prac remontowych pomiędzy Dyrektorem Zarządu a osobą, która uzyskała tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.
2.  Do kosztorysu, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się stosowane w kwartale poprzedzającym średnie krajowe ceny rynkowe, publikowane w powszechnie stosowanych cennikach i wydawnictwach.
3.  Przed udostępnieniem lokalu mieszkalnego do remontu, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Zarządu, w obecności osoby uprawnionej, która uzyskała tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, sporządza protokół, w którym określa stan techniczny lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych i wyposażenia, a także odnotowuje wskazania urządzeń pomiarowych, w tym licznika energii elektrycznej, gazomierza i wodomierzy.
4.  Po wykonaniu remontu osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym zgłasza pisemnie jego wykonanie do Dyrektora Zarządu.
5.  Odbioru remontu wykonanego w lokalu mieszkalnym dokonuje wyznaczony przez Dyrektora Zarządu przedstawiciel Zarządu spełniający warunki, określone w art. 73 ust. 3 ustawy, w obecności osoby uprawnionej, posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykonania remontu.
6.  Jeżeli remont został wykonany z naruszeniem postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, lub przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51), albo stwierdzono wady lub usterki w wykonanym remoncie, Dyrektor Zarządu wyznacza termin usunięcia wad lub usterek, nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Po tym terminie dokonuje się ponownego odbioru remontu.
7.  Po dokonaniu odbioru remontu sporządza się protokół, o którym mowa w art. 69 ust. 4 ustawy.
§  8. 
1.  Zużycie wyposażenia i urządzeń technicznych w kwaterze internatowej lub innym lokalu mieszkalnym, kwalifikujące je do wymiany lub naprawy, jest ustalane przez przedstawiciela Zarządu spełniającego warunki określone w art. 73 ust. 3 ustawy.
2.  Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w kwaterze internatowej lub innym lokalu mieszkalnym określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, wymienianych w wyniku zgodnego z normatywem ich zużycia, przyjmuje się - obowiązujące w kwartale poprzedzającym dzień wymiany - średnie krajowe ceny rynkowe wyposażenia i urządzeń technicznych, opublikowane w powszechnie stosowanych cennikach i wydawnictwach, zawierające podatek od towarów i usług VAT, powiększone o koszt ich wymiany, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2.
4.  Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, wymienianych w wyniku niezgodnego z normatywem ich zużycia, przyjmuje się cenę ich nabycia z dnia rozliczenia określoną zgodnie z ust. 3, pomniejszoną procentowo o wartość wynikającą z ustalonego ich zużycia zgodnie z ust. 1.
5.  Zgodę na wymianę oraz wartość wyposażenia i urządzeń technicznych wymienionych w lokalu mieszkalnym wyraża i ustala Dyrektor Zarządu w formie pisemnej.
6.  Zarząd dokonuje wymiany wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu trwałości użytkowej, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jedynie podczas przygotowywania lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia.
7.  Osobie uprawnionej posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, która dokonała wymiany zużytego wyposażenia lub urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu trwałości użytkowej, Zarząd zwraca koszty ich wymiany po zwolnieniu i przekazaniu lokalu mieszkalnego do dyspozycji Zarządu. Koszty wymiany oblicza się zgodnie z ust. 3 i pomniejsza procentowo o wartość wynikającą z ustalonego ich zużycia na dzień przekazania lokalu mieszkalnego.
§  9. 
1.  Jeżeli w wyniku dokonania przeglądu technicznego, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, stwierdzono wprowadzenie zmian, o których mowa w art. 69 ust. 6 ustawy, lub istnienie uszkodzeń lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 69 ust. 7 ustawy, Dyrektor Zarządu nakazuje pisemnie osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w ustalonym terminie przywrócenie stanu poprzedniego albo naprawienie uszkodzeń. Nakaz ten doręcza się osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
2.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu zarządza sprawdzenie wykonania nakazu przez przedstawiciela Zarządu.
3.  Jeżeli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym nie wykonała nakazu, Dyrektor Zarządu, na koszt tej osoby, zleca wykonanie lub we własnym zakresie wykonuje roboty, o których mowa w ust. 1.
4.  Koszty robót, o których mowa w ust. 3, ustala Dyrektor Zarządu w decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 6 ustawy. Koszty te podlegają przymusowemu ściągnięciu od osoby posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.).
§  10.  Wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMATYWY ZUŻYCIA WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W KWATERZE INTERNATOWEJ LUB INNYM LOKALU MIESZKALNYM

Lp.Element wyposażenia lokalu mieszkalnegoMinimalny okres

trwałości użytkowej

w latach

1Kuchnie gazowe10
2Kuchnie elektryczne15
3Gazowe grzejniki wody przepływowej lub urządzenia dwufunkcyjne10
4Elektryczne podgrzewacze wody15
5Baterie i zawory czerpalne15
6Wanny lub brodziki emaliowane15
7Wanny lub brodziki z tworzyw sztucznych10
8Kabiny natryskowe10
9Zlewozmywaki emaliowane15
10Zlewozmywaki stalowe20
11Misy klozetowe, umywalki i bidety fajansowe15
12Zbiorniki płuczące15
13Szafki zlewozmywakowe10
14Meble wbudowane15

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA*) / OPRÓŻNIENIA*) LOKALU MIESZKALNEGO

Spisany w dniu .......................................... r. pomiędzy:

Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ZZM MSW) reprezentowanym przez:

1) ...................................................................................... – ......................................................................................,

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

2) ...................................................................................... – ......................................................................................,

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

zwanym dalej „PRZEKAZUJĄCYM” / „PRZYJMUJĄCYM” *), a

Panem / Panią*) .....................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby przyjmującej lub zdającej lokal mieszkalny)

zwanym(ą) dalej „PRZEKAZUJĄCYM” / „PRZYJMUJĄCYM” *),

w sprawie przekazania i przyjęcia lokalu mieszkalnego:

w ................................................................... przy ul. ................................................................. nr domu .......... m. ..........,

(miejscowość) (ulica)

zwanego dalej „LOKALEM MIESZKALNYM”,

uzyskanego / zajmowanego*) przez Pana / Panią ..................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby przyjmującej lub zdającej lokal mieszkalny)

na podstawie:

– decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego nr .................... z dnia ............................................. r.

wydanej przez .............................................................................................................................................................*),

(należy wpisać pełną nazwę organu, który wydał decyzję przydziału lokalu mieszkalnego)

– umowy najmu lokalu mieszkalnego nr .................... z dnia ............................................. r.

zawartej z ....................................................................................................................................................................*),

(należy wpisać pełną nazwę organu, z którym zawarta została umowa najmu lokalu mieszkalnego)

– bez tytułu prawnego w związku z wygaśnięciem / uchyleniem / rozwiązaniem*) tytułu prawnego do lokalu

mieszkalnego w postaci:

.....................................................................................................................................................................................*).

(należy wpisać tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, który wygasł, został uchylony lub rozwiązany)

I. DANE OGÓLNE LOKALU MIESZKALNEGO

1. Struktura lokalu mieszkalnego: ...............................................................................................................................

(należy wpisać ilość pokoi i pomieszczeń pomocniczych w lokalu mieszkalnym)

2. Położenie lokalu mieszkalnego: ..............................................................................................................................

(należy wpisać położenie lokalu mieszkalnego w budynku – kondygnację)

3. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: ..................... m2, w tym:

1) powierzchnia użytkowa podstawowa: ..................... m2, w tym:

pokój 1 ..................... m2

pokój 2 ..................... m2

pokój 3 ..................... m2

pokój 4 ..................... m2

2) powierzchnia użytkowa pomieszczeń pomocniczych: ..................... m2, w tym:

kuchnia ..................... m2

łazienka ..................... m2

WC ..................... m2

przedpokój ..................... m2

inne (jakie) ..................... m2

4. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: ..................... m2, w tym:

piwnica ..................... m2 (oznaczona nr .....................)

schowek ..................... m2 (oznaczony nr .....................)

inne (jakie) ..................... m2 (oznaczone nr .....................)

UWAGI:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

II. INSTALACJE WEWNĘTRZNE W LOKALU MIESZKALNYM

Lp.

Instalacje

Nr licznika

Stan

licznika

Osprzęt

Ocena techniczna

naprawa**)

wymiana***)

1

Instalacja zimnej wody

kuchnia

łazienka

WC

2

Instalacja kanalizacyjna

kuchnia

łazienka

WC

3

Instalacja elektryczna****)

kuchnia

łazienka

WC

przedpokój

pokój 1

pokój 2

pokój 3

pokój 4

4

Instalacja gazowa****)

kuchnia

łazienka

5

Instalacja ciepłej wody

kuchnia

łazienka

WC

6

Instalacja centralnego

ogrzewania

kuchnia

łazienka

WC

przedpokój

pokój 1

pokój 2

pokój 3

pokój 4

7

Instalacja telewizyjna

8

Instalacja domofonowa

9

Inne ........................................

.........................................

.........................................

UWAGI:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

III. ELEMENTY WYPOSAŻENIA I URZĄDZENIA TECHNICZNE LOKALU MIESZKALNEGO

Lp.

Elementy wyposażenia i urządzenia techniczne

Okres

użytkowania

[w latach]

Stopień

zużycia

[w %]

Ocena techniczna

naprawa**)

wymiana***)

1

Kuchnia gazowa

2

Kuchnia elektryczna

3

Gazowe grzejniki wody przepływowej:

kuchnia

4

łazienka

5

Urządzenie dwufunkcyjne

6

Elektryczne podgrzewacze wody

kuchnia

7

łazienka

8

WC

9

Baterie

kuchenna

10

WC, umywalkowa

11

łazienkowa, umywalkowa

12

łazienkowa, wannowa (prysznicowa)

13

Zawory czerpalne

14

Wanna (brodzik) emaliowany

15

Wanna (brodzik) z tworzyw sztucznych

16

Kabina natryskowa

17

Zlewozmywak emaliowany

18

Zlewozmywak stalowy

19

Umywalka

łazienka

20

WC

21

Misa klozetowa

łazienka

22

WC

23

Zbiornik płuczący

łazienka

24

WC

25

Bidet fajansowy

26

Szafka zlewozmywakowa

27

Meble wbudowane

28

Inne ................................................................................

29

.........................................................................................

30

.........................................................................................

UWAGI:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

IV. ELEMENTY BUDOWLANE W LOKALU MIESZKALNYM

Lp.

Elementy budowlane

Materiał

Ocena techniczna

naprawa**)

wymiana***)

1

Okna

kuchnia

łazienka

WC

przedpokój

pokój 1

pokój 2

pokój 3

pokój 4

2

Podłoga

kuchnia

łazienka

WC

przedpokój

pokój 1

pokój 2

pokój 3

pokój 4

3

Tynki ścian i sufitów

kuchnia

łazienka

WC

przedpokój

pokój 1

pokój 2

pokój 3

pokój 4

4

Drzwi wewnętrzne

kuchnia

łazienka

WC

przedpokój

pokój 1

pokój 2

pokój 3

pokój 4

5

Balkon (loggia)

bariera

posadzka

obróbki

6

Drzwi zewnętrzne

UWAGI:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla przekazującego

i przyjmującego.

PRZEKAZUJĄCY

PRZYJMUJĄCY

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

________________________________

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Daną pozycję protokołu zakreśla się „X”, jeżeli została zakwalifikowana do naprawy.

***) W kolumnie należy wpisać „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy dana pozycja protokołu kwalifikuje się do wymiany.

****) Każdorazowa naprawa lub wymiana wymaga przedstawienia protokołu odpowiednich badań.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2018.97)
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U.2015.2039), które zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2016.614) traci moc, w zakresie objętym niniejszym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.