Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354, z 2017 r. poz. 1943 oraz z 2018 r. poz. 1635 i 1880) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wyrazy "art. 46 ust. 2 lit. a, c, d oraz f-j" zastępuje się wyrazami "art. 46 ust. 2 lit. a, c, d, f, g, i, j oraz m";
2) w § 9 po wyrazach "w załączniku" dodaje się wyrazy "nr 1";
3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. m rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar):

1) na których w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna;

2) utworzone przez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), których lista jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że gatunki roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), które są określone w wykazie nr 2 w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) są dopuszczone jedynie w mieszance z gatunkami roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), które są określone w wykazie nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz

b) nie są dominujące w mieszance.

2. Dopuszcza się w mieszance, o której mowa w ust. 1 pkt 2, udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013, jeżeli te trawy lub inne zielne rośliny pastewne nie są dominujące w tej mieszance.";

4) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1;
5) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  W 2019 r. początek okresu, o którym mowa w § 9a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA GATUNKÓW ROŚLIN MIODODAJNYCH (BOGATYCH W PYŁEK I NEKTAR)

Wykaz nr 1

1) astry (Aster spp.) z wyłączeniem astra nowobelgijskiego (Aster novi-belgii L.) i astra wierzbolistnego (Aster x salignus Willd.);

2) bodziszki (Geranium spp.);

3) chabry (Centaurea spp.);

4) czarnuszki (Nigella spp.);

5) cząber ogrodowy (Satureja hortensis L.);

6) czyściec prosty (Stachys recta L.);

7) driakwie (Scabiosa spp.);

8) dzielżan jesienny (Helenium autumnale L.);

9) farbownik lekarski (Anchusa officinalis L.);

10) kłosowce (Agastache spp.);

11) kocimiętki (Nepeta spp.);

12) kolendra siewna (Coriandrum sativum L.);

13) kosmos pierzastolistny (Cosmos bipinnatus Cav.);

14) krwawnica pospolita (Lythrum salicaria L.);

15) lebiodka pospolita (Origanum vulgare L.);

16) lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale Koch);

17) łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata Fisch.);

18) macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum L. em. Fr.);

19) marzymięta grzebieniasta (orzęsiona) (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.);

20) mierznica czarna (Ballota nigra L.);

21) mięty (Mentha spp.);

22) mikołajek płaskolistny (Eryngium planum L.);

23) ogórecznik lekarski (Borago officinalis L.);

24) ostropest plamisty (Silybum marianum (L.) Gaertn.);

25) ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia L.);

26) przegorzany (Echinops spp.);

27) pszczelnik mołdawski (Dracocephalum moldavicum L.);

28) rezedy (Reseda spp.);

29) rukiew siewna (Eruca sativa DC.);

30) serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca L.);

31) stulisz sztywny (Sisymbrium strictissimum L.);

32) szałwie (Salvia spp.) z wyłączeniem szałwi błyszczącej (S. splendens Sello);

33) szanta zwyczajna (Marrubium vulgare L.);

34) szczecie (Dipsacus spp.);

35) ślaz zygmarek (Malva alcea L.);

36) ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca L.);

37) świerzbnica polna (Knautia arvensis (L.) Coult.);

38) trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa L.);

39) werbena krzaczasta (Verbena hastata L.);

40) wielosił błękitny (Polemonium coeruleum L.);

41) wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum L.);

42) wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.);

43) żeleźniak pospolity (Phlomis tuberosa L.);

44) żmijowiec grecki (Echium creticum S.S.);

45) żywokost lekarski (Symphytum officinale L.).

Wykaz nr 2

1) facelia błękitna (Phacelia tanacaetifolia Benth.);

2) gorczyca jasna (Sinapis alba L.);

3) gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench);

4) komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.);

5) koniczyny (Trifolium spp.) z wyłączeniem koniczyny odstającej (Trifolium patens Schreb.);

6) lucerny (Medicago spp.);

7) nostrzyk biały (Melilotus albus Med.);

8) rzodkiew oleista (Raphanus sativus var. oleiformis Pers.);

9) słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.);

10) sparceta piaskowa (Onobrychis arenaria (Kit.) DC.);

11) sparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.);

12) wyka kosmata (Vicia villosa Roth.).

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).