Szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.89

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług, w tym zadania właściwych organów wykonujących tę współpracę międzynarodową oraz system teleinformatyczny wykorzystywany do jej realizacji.
Współpraca międzynarodowa w zakresie świadczenia usług, zwana dalej "współpracą międzynarodową", odbywa się z wykorzystaniem udostępnionego przez Komisję Europejską teleinformatycznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej "systemem IMI".
W ramach współpracy międzynarodowej właściwy organ pełni funkcje:
1)
organu udzielającego odpowiedzi i zwracającego się o informacje lub
2)
właściwego organu do spraw ostrzeżeń, lub
3)
instytucji powiązanej, lub
4)
koordynatora delegowanego, lub
5)
koordynatora do spraw ostrzeżeń, lub
6)
koordynatora do spraw usług.
Pełniąc funkcję organu udzielającego odpowiedzi i zwracającego się o informacje, właściwy organ wykonuje następujące zadania:
1)
występuje z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących usługodawcy lub przeprowadzenie kontroli działalności usługodawcy do właściwego organu z innego państwa członkowskiego;
2)
udziela właściwemu organowi z innego państwa członkowskiego informacji dotyczących usługodawcy i świadczonych przez niego usług, wyników kontroli przeprowadzonych na wniosek tego organu oraz działań podjętych wobec usługodawcy;
3)
udziela właściwemu organowi z innego państwa członkowskiego informacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą", i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie usługodawcę, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy.
Pełniąc funkcję właściwego organu do spraw ostrzeżeń, właściwy organ wykonuje następujące zadania:
1)
występuje z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, do właściwego organu z innego państwa członkowskiego;
2)
podejmuje działania niezbędne do usunięcia zagrożeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy;
3)
przekazuje informacje, o których mowa w art. 38 ustawy;
4)
informuje właściwy organ z innego państwa członkowskiego lub ministra właściwego do spraw gospodarki, lub Komisję Europejską, zgodnie z art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2 i 5, art. 37 oraz art. 38 ustawy.
Pełniąc funkcję instytucji powiązanej, właściwy organ ma prawo wglądu do informacji wymienianych w ramach współpracy międzynarodowej w systemie IMI przez inne organy, z którymi jest powiązany ze względu na swoją właściwość. Instytucja powiązana nie bierze udziału w wymianie informacji.
Pełniąc funkcję koordynatora delegowanego, właściwy organ wykonuje następujące zadania:
1)
monitoruje i koordynuje realizację zadań podległych mu w strukturze systemu IMI właściwych organów;
2)
zapewnia przeszkolenie podległych mu w strukturze systemu IMI właściwych organów w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi.
Pełniąc funkcję koordynatora do spraw ostrzeżeń, właściwy organ wykonuje następujące zadania:
1)
przekazuje informacje, o których mowa w art. 38 ustawy;
2)
zapewnia przeszkolenie podległych mu w strukturze systemu IMI właściwych organów w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi.
Pełniąc funkcję koordynatora do spraw usług, minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje następujące zadania:
1)
monitoruje i koordynuje współpracę międzynarodową, w tym współpracę między właściwymi organami wykonującymi współpracę międzynarodową, terminowość wykonywania zadań oraz prawidłowość i sprawność przepływu informacji;
2)
przekazuje informacje, o których mowa w art. 38 ustawy;
3)
analizuje otrzymane informacje i zawiadomienia, o których mowa w art. 36 ust. 1, 2 i 5, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ustawy;
4)
zapewnia przeszkolenie podległych mu w strukturze systemu IMI właściwych organów w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi;
5)
współpracuje z Komisją Europejską oraz organami koordynującymi współpracę międzynarodową w innych państwach członkowskich.
Wnioski o udzielenie informacji dotyczących usługodawców i świadczonych przez nich usług oraz o przeprowadzenie kontroli działalności usługodawców powinny być uzasadnione poprzez wskazanie przyczyn i celu wystąpienia z takim wnioskiem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 33), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).