Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.89

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług, w tym zadania właściwych organów wykonujących tę współpracę międzynarodową oraz system teleinformatyczny wykorzystywany do jej realizacji.
§  2.  Współpraca międzynarodowa w zakresie świadczenia usług, zwana dalej "współpracą międzynarodową", odbywa się z wykorzystaniem udostępnionego przez Komisję Europejską teleinformatycznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej "systemem IMI".
§  3.  W ramach współpracy międzynarodowej właściwy organ pełni funkcje:
1) organu udzielającego odpowiedzi i zwracającego się o informacje lub
2) właściwego organu do spraw ostrzeżeń, lub
3) instytucji powiązanej, lub
4) koordynatora delegowanego, lub
5) koordynatora do spraw ostrzeżeń, lub
6) koordynatora do spraw usług.
§  4.  Pełniąc funkcję organu udzielającego odpowiedzi i zwracającego się o informacje, właściwy organ wykonuje następujące zadania:
1) występuje z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących usługodawcy lub przeprowadzenie kontroli działalności usługodawcy do właściwego organu z innego państwa członkowskiego;
2) udziela właściwemu organowi z innego państwa członkowskiego informacji dotyczących usługodawcy i świadczonych przez niego usług, wyników kontroli przeprowadzonych na wniosek tego organu oraz działań podjętych wobec usługodawcy;
3) udziela właściwemu organowi z innego państwa członkowskiego informacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą", i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie usługodawcę, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy.
§  5.  Pełniąc funkcję właściwego organu do spraw ostrzeżeń, właściwy organ wykonuje następujące zadania:
1) występuje z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, do właściwego organu z innego państwa członkowskiego;
2) podejmuje działania niezbędne do usunięcia zagrożeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy;
3) przekazuje informacje, o których mowa w art. 38 ustawy;
4) informuje właściwy organ z innego państwa członkowskiego lub ministra właściwego do spraw gospodarki, lub Komisję Europejską, zgodnie z art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 1, 2 i 5, art. 37 oraz art. 38 ustawy.
§  6.  Pełniąc funkcję instytucji powiązanej, właściwy organ ma prawo wglądu do informacji wymienianych w ramach współpracy międzynarodowej w systemie IMI przez inne organy, z którymi jest powiązany ze względu na swoją właściwość. Instytucja powiązana nie bierze udziału w wymianie informacji.
§  7.  Pełniąc funkcję koordynatora delegowanego, właściwy organ wykonuje następujące zadania:
1) monitoruje i koordynuje realizację zadań podległych mu w strukturze systemu IMI właściwych organów;
2) zapewnia przeszkolenie podległych mu w strukturze systemu IMI właściwych organów w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi.
§  8.  Pełniąc funkcję koordynatora do spraw ostrzeżeń, właściwy organ wykonuje następujące zadania:
1) przekazuje informacje, o których mowa w art. 38 ustawy;
2) zapewnia przeszkolenie podległych mu w strukturze systemu IMI właściwych organów w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi.
§  9.  Pełniąc funkcję koordynatora do spraw usług, minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje następujące zadania:
1) monitoruje i koordynuje współpracę międzynarodową, w tym współpracę między właściwymi organami wykonującymi współpracę międzynarodową, terminowość wykonywania zadań oraz prawidłowość i sprawność przepływu informacji;
2) przekazuje informacje, o których mowa w art. 38 ustawy;
3) analizuje otrzymane informacje i zawiadomienia, o których mowa w art. 36 ust. 1, 2 i 5, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ustawy;
4) zapewnia przeszkolenie podległych mu w strukturze systemu IMI właściwych organów w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi;
5) współpracuje z Komisją Europejską oraz organami koordynującymi współpracę międzynarodową w innych państwach członkowskich.
§  10.  Wnioski o udzielenie informacji dotyczących usługodawców i świadczonych przez nich usług oraz o przeprowadzenie kontroli działalności usługodawców powinny być uzasadnione poprzez wskazanie przyczyn i celu wystąpienia z takim wnioskiem.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 33), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).