Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.71

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów", położony w Brzegu, w województwie opolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, zespołu rezydencjonalnego obejmującego zamek z renesansową bramą, będącą wybitnym dziełem sztuki o unikatowym programie ideowym, oraz kaplicą zamkową - nekropolią Piastów Śląskich.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów" obejmuje zamek z bramą oraz kaplicą, położone na działkach ewidencyjnych nr 85 i nr 86 (obręb 1102), w granicach ich obrysu.
2.  Mapa pomnika historii "Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi - nekropolią Piastów" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "BRZEG-ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH Z RENESANSOWĄ BRAMĄ I KAPLICĄ ZAMKOWĄ POD WEZWANIEM ŚW. JADWIGI - NEKROPOLIĄ PIASTÓW"