Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONAWCZY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r.,
podpisany w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 24 kwietnia 2017 r. w Warszawie został podpisany Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., w następującym brzmieniu:

Protokół Wykonawczy

między

Rządem Rzeczpospolitej Polskiej

a Gabinetem Ministrów Ukrainy

do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą,

sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 roku

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej "Stronami",

pragnąc określić zasady realizacji Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 roku, zwanej dalej "Umową",

uwzględniając prawo wewnętrzne państw Stron,

na podstawie artykułu 16 ustęp 1 Umowy,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Właściwe organy

1.  Właściwymi organami Stron odpowiedzialnymi za wykonywanie postanowień Umowy i uprawnionymi do bezpośredniego współdziałania są:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

- Komendant Główny Straży Granicznej;

na Ukrainie:

- Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy - centralny właściwy organ;
- Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.
2.  Właściwymi organami Stron odpowiedzialnymi za składanie i rozpatrywanie wniosków o readmisję własnych obywateli, zgodnie z artykułem 2 Umowy, oraz obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, zgodnie z artykułem 3 Umowy, są:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

- Komendant Główny Straty Granicznej;

na Ukrainie:

- Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy.
3.  Właściwymi organami Stron odpowiedzialnymi za składanie i rozpatrywanie wniosków o tranzyt, zgodnie z artykułem 11 Umowy, są:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

- Komendant Główny Straży Granicznej;

na Ukrainie:

- Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy - w zakresie tranzytu drogą lotniczą;
- Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy - w zakresie tranzytu drogą lądową.
4.  Właściwymi organami Stron odpowiedzialnymi za składanie i rozpatrywanie wniosków o readmisję w procedurze przyspieszonej, zgodnie z artykułem 5 ustęp 3 Umowy, są:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

- Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa - Okęcie;
- Komendant Placówki Straży Granicznej Kraków - Balice;
- Komendant Placówki Straży Granicznej Katowice - Pyrzowice;
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Dorohusku;
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebennem;
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie;
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej;
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Medyce;
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Krościenku;
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie;
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie;

na Ukrainie:

- Łucki Oddział Graniczny;
- Lwowski Oddział Graniczny;
- Mościski Oddział Graniczny;
- Czopski Oddział Graniczny;
- Samodzielny Punkt Kontroli Granicznej "Kijów".
5.  Właściwe organy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wymienią w formie pisemnej swoje dane kontaktowe oraz dane kontaktowe właściwych organów, o których mowa w ustępie 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu Wykonawczego.
6.  Strony informują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o wszelkich zmianach dotyczących nazw i zakresu właściwości właściwych organów, o których mowa w niniejszym artykule.
7.  Właściwe organy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, niezwłocznie informują się wzajemnie, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach dotyczących danych kontaktowych otrzymanych zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu.
Artykuł  2

Przejścia graniczne

1.  Strony wykorzystują do readmisji i tranzytu drogą lotniczą wszystkie funkcjonujące lotnicze przejścia graniczne znajdujące się na terytoriach ich państw.
2.  Do readmisji i tranzytu Strony wykorzystują ponadto następujące przejścia graniczne:
- Dorohusk (Rzeczpospolita Polska) - Jagodzin (Ukraina);
- Zosin (Rzeczpospolita Polska) - Ustiług (Ukraina);
- Hrebenne (Rzeczpospolita Polska) - Rawa Ruska (Ukraina);
- Korczowa (Rzeczpospolita Polska) - Krakowiec (Ukraina);
- Krościenko (Rzeczpospolita Polska) - Smolnica (Ukraina);
- Medyka (Rzeczpospolita Polska) - Szeginie (Ukraina);
- Budomierz (Rzeczpospolita Polska) - Hruszew (Ukraina);
- Dołhobyczów (Rzeczpospolita Polska) - Uhrynów (Ukraina).
3.  O zmianach w wykazie przejść granicznych, o których mowa w niniejszym artykule, Strony niezwłocznie informują się wzajemnie drogą dyplomatyczną. Wykorzystanie w celu readmisji innych przejść granicznych niewymienionych w niniejszym artykule, jest uzgadniane drogą dyplomatyczną przez Strony dla każdego przypadku.
Artykuł  3

Dodatkowe środki i dokumenty

1.  Za dodatkowe środki i dokumenty, które mogą potwierdzać podstawy do readmisji osób, uznaje się:
1) materiały fotograficzne i audiowizualne dołączone do dokumentów potwierdzających wjazd i/lub pobyt osób na terytorium państwa jednej ze Stron;
2) kopię aktu małżeństwa;
3) pozytywny wynik porównania odcisków linii papilarnych z odciskami przechowywanymi w dostępnych bazach danych.
2.  W przypadku gdy właściwy organ Strony składającej wniosek uzna, że inne dokumenty lub materiały niż przewidziane w niniejszym artykule oraz w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Umowy, mogą mieć istotne znaczenie dla określenia podstaw do readmisji osób, takie środki lub dokumenty mogą być dołączone do wniosku o readmisję skierowanego do właściwego organu Strony rozpatrującej wniosek.
Artykuł  4

Sposób składania wniosku o readmisję i udzielania odpowiedzi

1.  Wniosek o readmisję, o którym mowa w artykule 5 Umowy, przesyłany jest przez właściwy organ Strony składającej wniosek do właściwego organu Strony rozpatrującej wniosek za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub przy użyciu telefaksu.
2.  W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących złożonego wniosku o readmisję, właściwe organy Stron mogą organizować spotkania w celu weryfikacji przekazanych informacji oraz podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć. Termin zorganizowania spotkania nie ma wpływu na terminy, o których mowa w artykule 8 ustęp 2 Umowy.
3.  Odpowiedź na wniosek o readmisję udzielana jest właściwemu organowi Strony składającej wniosek przez właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub przy użyciu telefaksu. Odpowiedź na wniosek o readmisję jest dodatkowo przekazywana przy pomocy innych technicznych środków przekazu, jeżeli taka prośba jest zawarta w punkcie "D" wniosku o readmisję, o którym mowa w załączniku nr 5 do Umowy.
Artykuł  5

Readmisja w procedurze przyspieszonej

1.  Readmisja w procedurze przyspieszonej, o której mowa w artykule 5 ustęp 3 i artykule 8 ustęp 3 Umowy, wykonywana jest następująco:
1) wniosek o readmisję przesyła się właściwemu organowi państwa rozpatrującego wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu;
2) właściwy organ Strony składającej wniosek powiadamia dodatkowo telefonicznie właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek o zaistnieniu warunków, o których mowa w artykule 5 ustęp 3 Umowy;
3) właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek udziela odpowiedzi na wniosek o readmisję właściwemu organowi Strony składającej wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu w terminie, o którym mowa w artykule 8 ustęp 3 Umowy, oraz dodatkowo powiadamia telefonicznie o podjętych rozstrzygnięciach;
4) w przypadku udzielenia zgody na przekazanie osoby, właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek może w odpowiedzi na wniosek o readmisję wskazać datę i miejsce przekazania osoby;
5) readmisja osoby odbywa się w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgody na readmisję zgodnie z artykułem 8 ustęp 6 i artykułem 9 Umowy.
2.  W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących złożonego wniosku o readmisję, właściwe organy Stron organizują spotkania w celu weryfikacji przekazanych informacji oraz podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć. Termin zorganizowania takiego spotkania nie ma wpływu na terminy, o których mowa w artykule 8 ustęp 3 Umowy.
Artykuł  6

Potwierdzenie przekazania osoby

1.  Uzgodnienie daty, godziny i miejsca przekazania osoby odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefaksu.
2.  Przekazanie osoby pod eskortą dokumentuje się protokołem przekazania/przyjęcia. Wzór tego protokołu jest określony w załączniku do niniejszego Protokołu Wykonawczego, który jest jego integralną częścią.
Artykuł  7

Sposób składania wniosku o tranzyt i udzielania odpowiedzi

Przesłanie wniosku o tranzyt, o którym mowa w artykule 11 Umowy, przez właściwy organ Strony składającej wniosek oraz udzielenie odpowiedzi na niego przez właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek odbywa się za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefaksu.

Artykuł  8

Przypadki szczególne

1.  W przypadku zatrzymania dokumentu podróży obywatelowi państwa drugiej Strony zgodnie z prawem wewnętrznym państwa Strony zatrzymującej dokument podróży;
1) w trakcie pobytu na terytorium lub wyjazdu z terytorium państwa Strony zatrzymującej dokument podróży, obywatelowi nieposiadającemu innego dokumentu upoważniającego go do przekroczenia granicy państwa Strony, którego obywatelstwo posiada, przedstawicielstwo dyplomatyczne (urząd konsularny) wydaje dokument podróży na wniosek właściwego organu Strony zatrzymującej dokument podróży;
2) w trakcie wjazdu na terytorium państwa Strony zatrzymującej dokument podróży, osoba jest uprawniona do powrotu do państwa, którego jest obywatelem, bez wyżej wymienionego dokumentu, zgodnie z prawem wewnętrznym tego państwa, w szczególności w przypadku posiadania innego krajowego dokumentu tożsamości lub okazania dokumentu podróży zatrzymanego przez właściwy organ państwa Strony zatrzymującej dokument podróży.
2.  W przypadku przekazania osoby na podstawie artykułu 5 ustęp 2 Umowy, właściwe organy Stron, o których mowa w artykule 1 ustęp 4 niniejszego Protokołu Wykonawczego, powiadamiają się wzajemnie o dacie i miejscu przekazania takiej osoby.
Artykuł  9

Eskorta

Przekazywanie oraz tranzyt osób pod eskortą odbywa się zgodnie z następującymi zasadami;

1) właściwy organ Strony składającej wniosek zamieszcza, odpowiednio w punkcie "D" wniosku o readmisję, o którym mowa w załączniku nr 5 do Umowy, lub w punkcie "C" wniosku o tranzyt, o którym mowa w załączniku nr 6 do Umowy, następujące dane; imiona i nazwiska funkcjonariuszy eskortujących oraz serie, numery, daty wydania i utraty ważności ich dokumentów podróży;
2) właściwy organ Strony składającej wniosek niezwłocznie informuje właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek o wszelkich zmianach danych dotyczących upoważnionych funkcjonariuszy eskortujących, o których mowa w punkcie 1 niniejszego artykułu;
3) funkcjonariusze eskortujący wykonują swoje obowiązki bez broni i w ubraniu cywilnym, posiadają ważne dokumenty podróży i dokumenty służbowe, potwierdzające, że Strona rozpatrująca wniosek wyraziła zgodę na readmisję lub na tranzyt osoby eskortowanej;
4) funkcjonariusze eskortujący ponoszą odpowiedzialność za osoby eskortowane oraz za przekazanie tych osób do państwa będącego miejscem przeznaczenia;
5) funkcjonariusze eskortujący zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia dokumentów, na podstawie których osoba eskortowana jest przekazywana, oraz za przekazanie tych dokumentów organom państwa, do którego osoba eskortowana jest przekazywana;
6) funkcjonariusze eskortujący zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego państwa Strony rozpatrującej wniosek. Uprawnienia funkcjonariuszy eskortujących w trakcie przekazania lub tranzytu ograniczają się do obrony koniecznej, z zastrzeżeniem punktu 8 niniejszego artykułu;
7) właściwe organy Straty rozpatrującej wniosek zapewniają funkcjonariuszom eskortującym taki sam poziom ochrony i wsparcia, jaki przysługuje zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego państwa Strony rozpatrującej wniosek funkcjonariuszom państwa Strony rozpatrującej wniosek wykonującym takie zadania;
8) w przypadku nieobecności upoważnionych przedstawicieli Strony rozpatrującej wniosek, uprawnionych do udzielenia wsparcia lub pomocy, upoważnieni funkcjonariusze eskortujący mają prawo, odpowiednio do zaistniałych okoliczności, do stosowania zgodnie z prawem wewnętrznym państwa Strony rozpatrującej wniosek środków przymusu bezpośredniego jeżeli wystąpi zagrożenie ucieczką, samookaleczeniem oraz spowodowaniem uszczerbku ciała funkcjonariuszy eskortujących lub osób trzecich lub też zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia przez osobę przekazywaną lub przewożoną w tranzycie;
9) funkcjonariusze eskortujący powinni posiadać, o ile jest to wymagane, niezbędne wizy do państwa będącego miejscem przeznaczenia i państw tranzytowych.
Artykuł  10

Rozmowa

1.  W przypadku braku możliwości ustalenia obywatelstwa osoby podlegającej readmisji i braku możliwości przedstawienia jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w załączniku 1 i 2 do Umowy oraz dodatkowych środków i dokumentów, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 niniejszego Protokołu Wykonawczego, właściwy organ Strony składającej wniosek, w punkcie "D" wniosku o readmisję, o którym mowa w załączniku nr 5 do Umowy, informuje właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek o konieczności przeprowadzenia rozmowy z osobą podlegającą readmisji, zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 Umowy. Kopię wniosku o readmisję właściwy organ Strony składającej wniosek przesyła do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego państwa Strony rozpatrującej wniosek.
2.  Rozmowa przeprowadzana przez upoważnionego przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego państwa Strony rozpatrującej wniosek odbywa się w miejscu uzgodnionym dla każdego przypadku indywidualnie.
3.  Przedstawiciel, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, organizując rozmowę z osobą podlegającą readmisji, zapewnia możliwość obecności przy rozmowie upoważnionych przedstawicieli właściwego organu Strony składającej wniosek.
4.  Przedstawiciel, o którym mowa w ustępie 2 mniejszego artykułu, w możliwie krótkim terminie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia rozmowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 Umowy, zawiadamia w formie pisemnej właściwe organy Strony składającej wniosek i rozpatrującej wniosek o wynikach rozmowy, wskazując powody, dla których potwierdzenie obywatelstwa nie było możliwe.
Artykuł  11

Koszty

1.  W razie konieczności pokrywania przez Stronę składającą wniosek kosztów związanych z readmisją, tranzytem i omyłkową readmisją poniesionych przez Stronę rozpatrującą wniosek, zgodnie z artykułem 12 Umowy, rozliczenie następuje w euro, na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych szczegółowo określających poniesione koszty i sporządzonych zgodnie z prawem wewnętrznym państwa Strony rozpatrującej wniosek, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
2.  Właściwy organ Strony rozpatrującej wniosek przesyłając odpowiednie dokumenty księgowe, o których mowa w niniejszym artykule, przekazuje informację o numerze konta bankowego oraz inne informacje niezbędne do zwrotu poniesionych kosztów.
Artykuł  12

Język porozumiewania się

Jeżeli właściwe organy Stron nie postanowią inaczej, bezpośrednie komunikowanie się w formie pisemnej oraz konsultacje między właściwymi organami Stron prowadzone są w językach polskim i ukraińskim.

Artykuł  13

Spotkania i konsultacje ekspertów

Właściwe organy Stron, po wzajemnym uzgodnieniu, mogą przeprowadzać spotkania robocze oraz konsultacje ekspertów w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy i niniejszego Protokołu Wykonawczego.

Artykuł  14

Zmiany i uzupełnienia

Niniejszy Protokół Wykonawczy może być zmieniany lub uzupełniany, za wzajemną zgodą Stron. Zmiany i uzupełnienia będą stanowić integralną część niniejszego Protokołu Wykonawczego i wchodzą w życie zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 i 3 niniejszego Protokołu Wykonawczego.

Artykuł  15

Wejście w życie i utrata mocy

1.  Niniejszy Protokół Wykonawczy jest zawarty na czas nieoznaczony i traci moc w przypadku utraty mocy obowiązującej przez Umowę.
2.  Strony informują się wzajemnie, w formie pisemnej, drogą dyplomatyczną, o wypełnieniu przez nie wszystkich wewnętrznych procedur prawnych wymaganych do wejścia w życie niniejszego Protokołu Wykonawczego.
3.  Strona polska zgłosi Komisji Europejskiej wypełnienie przez Strony wewnętrznych procedur prawnych i poinformuje o tym Stronę ukraińską. Niniejszy Protokół Wykonawczy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę ukraińską polskiej noty informującej, że Wspólny Komitet do Spraw Readmisji został poinformowany, zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 Umowy.
4.  Niniejszy Protokół Wykonawczy może być wypowiedziany przez każdą ze Stron przez notyfikację drugiej Stronie, w drodze dyplomatycznej. W takim wypadku traci on moc po upływie 180 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia.

Sporządzono w Warszawie dnia 24.04.2017 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

- będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 15 grudnia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

Protokół przekazania/przyjęcia osoby

W dniu _ _-_ _-_ _ _ _ roku o godzinie_ _-_ _ w .............................................

(dzień, miesiąc, rok)(przejście graniczne)

przekazano do Rzeczypospolitej Polskiej/na Ukrainę:

1) ................................................................................................ płeć .......................................

(imię nazwisko, imię ojca)(K/M)

urodzony(a) ............................................................... w .......................................................

(data urodzenia)(miejsce urodzenia)

obywatelstwo ...................................................................

dokument podróży ...............................................................................................................

 (rodzaj, seria i numer, data wydania i data ważności, organ wydający)

2) osoba małoletnia przekazana pod opieką osoby, o której mowa w pkt 1

(imię, nazwisko, data urodzenia) ............................................................... płeć ..................

 (K/M)

3) dodatkowe informacje (np. stan zdrowia, przedmioty wartościowe, środki pieniężne, inne)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4) uwagi osoby przekazywanej

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5) wykaz załączonych dokumentów

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Protokół został sporządzony w 2 egzemplarzach.

Za Stronę wnioskującąZa Stronę przyjmującą

.....................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)