Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Art.  1. 

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244) w art. 482 uchyla się § 2.

Art.  2. 

Do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.