Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.73

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową", położony w Oblęgorku, w województwie świętokrzyskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i niematerialne, rezydencji będącej darem Narodu Polskiego dla wybitnego pisarza Henryka Sienkiewicza.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową" obejmuje pałacyk, park oraz aleję lipową i pokrywa się z obszarem działki ewidencyjnej nr 504/1 i części działki ewidencyjnej nr 634/1 od północy ograniczonej linią łączącą południowy narożnik działki ewidencyjnej nr 498/12 z północno-zachodnim narożnikiem działki ewidencyjnej nr 506/1 (obręb ewidencyjny 0007).
2.  Mapa pomnika historii "Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "OBLĘGOREK - PAŁACYK HENRYKA SIENKIEWICZA WRAZ Z ZABYTKOWYM PARKIEM I ALEJĄ LIPOWĄ"