Szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.54

Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 140 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, 1669 i 2399) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej;
2)
obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej "dokumentami";
3)
tryb prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;
4)
wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.
1. 
Dokumenty przekazuje się do rzecznika dyscyplinarnego za pośrednictwem innych funkcjonariuszy lub pracowników Straży Marszałkowskiej, przesyłką listową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym.
3. 
Dokumenty przekazane środkami komunikacji elektronicznej drukuje i uwierzytelnia rzecznik dyscyplinarny.
4. 
Zapisy obrazu lub dźwięku przekazane środkami komunikacji elektronicznej zapisuje się na informatycznych nośnikach danych.
1. 
Włączenie do akt postępowania dyscyplinarnego, zwanych dalej "aktami postępowania":
1)
dokumentu złożonego w toku czynności dowodowych bezpośrednio przez obwinionego,
2)
odpisu lub wyciągu z udostępnionych akt innego postępowania

- wymaga sporządzenia przez rzecznika dyscyplinarnego protokołu tej czynności.

2. 
Informatyczne nośniki danych zawierające zapisy obrazu lub dźwięku włącza się do akt postępowania w zaklejonych kopertach, oznaczonych sygnaturą akt postępowania.
1. 
Rzecznik dyscyplinarny prowadzący sprawę zakłada teczkę akt postępowania i oznacza ją sygnaturą oraz opisem przedmiotu sprawy.
2. 
Dokumenty w aktach postępowania układa się chronologicznie według daty ich sporządzenia lub wpływu.
3. 
Akta postępowania układa się w tomach nieprzekraczających 200 kart. Karty zawarte w poszczególnych tomach numeruje się, dokonując zaznaczenia lub nadruku trwałym środkiem kryjącym w prawym górnym rogu.
4. 
Do każdego tomu akt postępowania sporządza się przegląd akt postępowania z zachowaniem ciągłości numeracji kart dla całości akt postępowania.
Akta postępowania zawierające materiały niejawne, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), dzieli się na część jawną i niejawną.
1. 
Akta postępowania, które zostało zawieszone, przechowuje rzecznik dyscyplinarny.
2. 
W czasie zawieszenia postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, podejmuje czynności niezbędne do ustalenia, czy przyczyny zawieszenia nie ustały. Z tych czynności rzecznik dyscyplinarny sporządza notatkę urzędową, którą włącza do akt postępowania.
3. 
Rzecznik dyscyplinarny może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli okoliczności związane z przyczyną zawieszenia to uzasadniają. Fakt ten dokumentuje w notatce urzędowej, którą włącza do akt postępowania.
4. 
Rzecznik dyscyplinarny po otrzymaniu informacji o ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania dyscyplinarnego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał tę informację, przekazuje akta postępowania Szefowi Kancelarii Sejmu wraz z wnioskiem o podjęcie tego postępowania.
1. 
Wniosek o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu.
2. 
Przed wydaniem postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych Komendant Straży Marszałkowskiej albo Szef Kancelarii Sejmu może zażądać niezwłocznego przekazania akt postępowania.
Rzecznik dyscyplinarny, w razie ustalenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, że obwinionemu należy zarzucić czyn, który nie był objęty uprzednio wydanym postanowieniem, lub że zachodzi potrzeba istotnej zmiany opisu czynu lub jego kwalifikacji prawnej, występuje do przełożonego dyscyplinarnego z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie zarzutów.
1. 
W przypadku wniesienia odwołania od orzeczenia lub postanowienia w pierwszej instancji, przełożony dyscyplinarny, który wydał to orzeczenie lub postanowienie, niezwłocznie przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 4 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
2. 
W przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny, który wydał postanowienie, niezwłocznie przekazuje je przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie.
Prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek dokonuje:
1)
w protokołach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego - osoba sporządzająca protokół przed jego podpisaniem;
2)
w postanowieniach i orzeczeniach wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym - wydający postanowienie lub orzeczenie na każdym etapie, a także po zakończeniu postępowania.
Przełożony dyscyplinarny, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zapoznaje się z aktami postępowania dyscyplinarnego, zgromadzonym materiałem dowodowym, zakresem podjętych i planowanych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.
Wzór:
1)
postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
postanowienia Szefa Kancelarii Sejmu o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
wezwania do stawiennictwa jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
protokołu przesłuchania świadka jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
protokołu przyjęcia wyjaśnień od obwinionego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7)
protokołu oględzin jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8)
protokołu przyjęcia dokumentów albo pisemnych wyjaśnień od obwinionego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9)
protokołu konfrontacji jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
10)
protokołu włączenia do akt postępowania dyscyplinarnego odpisów lub wyciągów uzyskanych z innego postępowania jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
11)
postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
12)
postanowienia Komendanta Straży Marszałkowskiej o przywróceniu albo odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
13)
postanowienia Komendanta Straży Marszałkowskiej o rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
14)
postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
15)
postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o nieuwzględnieniu wniosku dowodowego jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
16)
postanowienia Komendanta Straży Marszałkowskiej o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych do 2 miesięcy jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia;
17)
postanowienia Szefa Kancelarii Sejmu o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia;
18)
postanowienia Szefa Kancelarii Sejmu o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia;
19)
postanowienia Szefa Kancelarii Sejmu o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 19 do rozporządzenia;
20)
protokołu zapoznania obwinionego lub obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego albo z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 20 do rozporządzenia;
21)
postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 21 do rozporządzenia;
22)
postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o zakończeniu czynności dowodowych jest określony w załączniku nr 22 do rozporządzenia;
23)
sprawozdania rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 23 do rozporządzenia;
24)
postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych jest określony w załączniku nr 24 do rozporządzenia;
25)
protokołu wysłuchania obwinionego jest określony w załączniku nr 25 do rozporządzenia;
26)
orzeczenia jest określony w załączniku nr 26 do rozporządzenia;
27)
postanowienia o przywróceniu albo odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia jest określony w załączniku nr 27 do rozporządzenia;
28)
postanowienia Marszałka Sejmu o rozpatrzeniu zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu jest określony w załączniku nr 28 do rozporządzenia;
29)
postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania jest określony w załączniku nr 29 do rozporządzenia;
30)
orzeczenia wydanego po rozpoznaniu odwołania jest określony w załączniku nr 30 do rozporządzenia;
31)
postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego jest określony w załączniku nr 31 do rozporządzenia;
32)
postanowienia o wznowieniu albo odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 32 do rozporządzenia;
33)
orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 33 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ...

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ...

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ... SZEFA KANCELARII SEJMU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WEZWANIE DO STAWIENNICTWA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Protokół przesłuchania świadka

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Protokół przyjęcia wyjaśnień od obwinionego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

Protokół oględzin

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

Protokół przyjęcia dokumentów / pisemnych wyjaśnień*) od obwinionego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

Protokół konfrontacji

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

Protokół włączenia do akt postępowania dyscyplinarnego odpisu(-sów)/wyciągu(-gów)*) uzyskanego(-nych) z innego postępowania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

POSTANOWIENIE NR

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ... KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

z dnia ....... r.

o przywróceniu / odmowie przywrócenia*) terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ... KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

z dnia ....... r.

o rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ....... r.

o odmowie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ....... r.

o nieuwzględnieniu wniosku dowodowego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ... KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

z dnia ....... r.

o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych do 2 miesięcy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ... SZEFA KANCELARII SEJMU

z dnia ....... r.

o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ... SZEFA KANCELARII SEJMU

z dnia ....... r.

o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ... SZEFA KANCELARII SEJMU

z dnia ....... r.

o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  20

WZÓR

Protokół zapoznania obwinionego / obrońcy*) z aktami postępowania dyscyplinarnego / z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego*)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  21

WZÓR

POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ...... r.

o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  22

WZÓR

POSTANOWIENIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ...... r.

o zakończeniu czynności dowodowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  23

WZÓR

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ..... r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  24

WZÓR

POSTANOWIENIE NR .....

................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ... r.

o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  25

WZÓR

Protokół wysłuchania obwinionego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  26

WZÓR

ORZECZENIE NR .......

................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ... r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  27

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ...

................................................................................

(oznaczenie wyższego przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ... r.

o przywróceniu / odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

od orzeczenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  28

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ... MARSZAŁKA SEJMU

z dnia ... r.

o rozpatrzeniu zażalenia / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  29

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ....

.......................................................................................................

(oznaczenie wyższego przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ... r.

o odmowie przyjęcia odwołania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  30

WZÓR

ORZECZENIE NR .....

.......................................................................................................

(oznaczenie wyższego przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ... r.

wydane po rozpoznaniu odwołania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  31

WZÓR

POSTANOWIENIE NR .....

.......................................................................................................

(oznaczenie wyższego przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ... r.

o umorzeniu postępowania odwoławczego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  32

WZÓR

POSTANOWIENIE NR ....

.......................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ... r.

o wznowieniu / odmowie wznowienia*) postępowania dyscyplinarnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  33

WZÓR

ORZECZENIE NR ...

.......................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia r.

wydane w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego

grafika