Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 7 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1049) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;";

2) pkt 61 otrzymuje brzmienie:

"61) redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych dla każdego wymienionego w pkt 27-29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;";

3) w pkt 64 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 65-69 w brzmieniu:

"65) masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy, jeżeli dotyczy;

66) masę próbną, jeżeli dotyczy;

67) współczynnik odchylenia, jeżeli dotyczy;

68) współczynnik korelacji, jeżeli dotyczy;

69) numer identyfikacyjny rodziny pojazdów, jeżeli dotyczy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).