Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.102 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce 1

Na podstawie art. 12a ust. 1 2  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", związane z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmującym nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. UE L 92 z 06.04.2017, str. 41), zwanym dalej "rozporządzeniem 2017/647", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.
§  2.  Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2017/647, zwanej dalej "pomocą", w tym w zakresie określonym w:
1) art. 1 ust. 2 lit. a, b i d rozporządzenia 2017/647 - pozyskuje informacje od Inspekcji Weterynaryjnej;
2) art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/647 - pozyskuje informacje od rzeźni, w których świnie kwalifikujące się do pomocy poddano ubojowi;
3) art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2017/647 - przeprowadza kontrole; do tych kontroli stosuje się odpowiednio art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
§  3.  Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej informacje w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/647.
§  4.  Pomoc jest udzielana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 1 rozporządzenia 2017/647.
§  5. 
1.  Agencja udziela pomocy producentowi świń, który utrzymywał świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642), położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionym w załączniku do rozporządzenia 2017/647, zwanemu dalej "producentem świń".
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o siedzibie stada producenta świń, rozumie się przez to wszystkie siedziby stad tego producenta świń położone na obszarze znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionym w załączniku do rozporządzenia 2017/647.
3.  W przypadku śmierci producenta świń albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, pomoc jest udzielana producentowi świń będącemu spadkobiercą albo innym następcą prawnym, jeżeli:
1) mimo niespełnienia warunków, o których mowa w art. 1 rozporządzenia 2017/647, objął w posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta świń albo poprzednika prawnego, który spełnił te warunki;
2) spełnił tylko niektóre z warunków, o których mowa w art. 1 rozporządzenia 2017/647, oraz objął w posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta świń albo poprzednika prawnego, który spełnił pozostałe z tych warunków.
4.  W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa producenta świń pomoc jest udzielana producentowi świń, który przeniósł posiadanie gospodarstwa i spełnił warunki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia 2017/647, do liczby świń, w odniesieniu do których warunki te zostały spełnione przed dniem przeniesienia posiadania tego gospodarstwa.
5.  Jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w ust. 3 albo 4, jest przedmiotem współposiadania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
6.  Ilekroć w dalszych przepisach rozporządzenia jest mowa o producencie świń, rozumie się przez to również producenta świń będącego spadkobiercą albo innym następcą prawnym, któremu pomoc jest udzielana na podstawie ust. 3 albo 4.
7.  Przy ustalaniu liczby świń, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się świń, które producent świń sprzedał w ramach działalności w zakresie:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), lub
2) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w pkt 1, lub
3) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w pkt 1, lub
4) prowadzenia rzeźni, lub
5) prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), lub
6) prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia wymienionego w pkt 5.
8.  Pomoc jest udzielana do liczby świń:
1) do których producent świń nie otrzymał pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499, 1328, 1670, 1688 oraz z 2018 r. poz. 1977), zwanego dalej "rozporządzeniem o nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej";
2) których sprzedaż oraz ubój zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.
§  6. 
1.  Pomoc jest udzielana na wniosek producenta świń, zwany dalej "wnioskiem o udzielenie pomocy", w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.
2.  Wniosek o udzielenie pomocy zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;
3) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 3  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, producenta świń ubiegającego się o pomoc, jeżeli został nadany;
4) numer siedziby stada producenta świń ubiegającego się o pomoc nadany na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz adres tej siedziby stada;
5) numer rachunku bankowego producenta świń ubiegającego się o pomoc, na który zostaną wypłacone środki z tytułu udzielenia pomocy;
6) wskazanie liczby świń, do której producent świń ubiega się o pomoc, z podziałem na liczbę świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11, wraz z podaniem ich numerów identyfikacyjnych oraz numerów i dat wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
3.  Do wniosku dołącza się:
1) kopie faktur lub faktur VAT RR, na których jest wskazana liczba lub masa sprzedanych zwierząt w podziale na:
a) świnie objęte kodem CN 0103 92 19 lub
b) lochy objęte kodem CN 0103 92 11;
2) kopie wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii świadectw zdrowia dla świń lub loch objętych fakturami, o których mowa w pkt 1;
3) informację o świniach objętych kodem CN 0103 92 19 oraz o lochach objętych kodem CN 0103 92 11, na które zostały wystawione faktury, o których mowa w pkt 1, zawierającą wskazanie masy każdej sztuki wyrażonej w:
a) wadze żywej lub
b) masie poubojowej ciepłej, z podziałem na poszczególne klasy według klasyfikacji poubojowej

- sporządzaną przez rzeźnię lub wystawcę faktury;

4) oświadczenie producenta świń, że do świń, do których ubiega się o pomoc:
a) nie ubiega się albo nie przyznano mu pomocy finansowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej,
b) nie przyznano mu pomocy finansowej ze środków krajowych, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia oraz odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi,
c) nie będzie ubiegał się o pomoc na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej do czasu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy, o którym mowa w ust. 1;
5) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa w § 5 ust. 3, lub kopie tych dokumentów - w przypadku gdy producent świń ubiegający się o pomoc jest spadkobiercą, o którym mowa w § 5 ust. 3;
6) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu - w przypadku gdy producent świń ubiegający się o pomoc jest następcą prawnym innym niż spadkobierca;
7) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę lub kopie tych umów - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4;
8) zgodę, o której mowa w § 5 ust. 5 - w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania.
4.  Wniosek o udzielenie pomocy składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  7. 
1.  Wysokość pomocy do każdej sztuki świni ustala się zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2017/647.
2.  Pomoc, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/647, wynosi w przeliczeniu na złote - 1,4370 zł za kilogram masy tuszy.
3.  W przeliczeniu na złote kwoty, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/647, wynoszą w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2:
1) lit. a rozporządzenia 2017/647 - 0,9721 zł za kilogram;
2) lit. b rozporządzenia 2017/647 - 1,4370 zł za kilogram;
3) lit. c rozporządzenia 2017/647 - 1,9442 zł za kilogram.
4.  Masę, o której mowa w art. 2 rozporządzenia 2017/647, ustala się, biorąc pod uwagę masę poubojową ciepłą (MPC) tuszy świni.
5.  Ceną raportowaną przez Polskę, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/647, jest cena zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni, dla wszystkich klas według klasyfikacji poubojowej, notowana w regionie, w którym znajduje się siedziba stada producenta świń, z której świnie zostały dostarczone do rzeźni, oraz w tygodniu, w którym świnie zostały dostarczone, opublikowana w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych.
§  8.  Realizując zadanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, dyrektor oddziału regionalnego Agencji pozyskuje od powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na adres siedziby stada, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4, z której zostały sprzedane świnie, do których producent ubiega się o pomoc, informację, czy:
1) siedziba ta położona jest na obszarze znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionym w załączniku do rozporządzenia 2017/647 oraz
2) w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 18 listopada 2016 r. świnie te podlegały ograniczeniom handlowym z powodu afrykańskiego pomoru świń, wraz ze wskazaniem okresu obowiązywania ograniczeń dla świń utrzymywanych w danej siedzibie stada.
§  9. 
1.  W przypadku gdy na podstawie faktur lub faktur VAT RR nie można ustalić masy:
1) poubojowej ciepłej tuszy świni - masę tę ustala się jako iloczyn masy żywej świni i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78;
2) świni w wadze żywej - masę tę ustala się jako iloraz masy poubojowej ciepłej tuszy świni i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.
2.  W przypadku gdy cena netto wskazana na fakturze lub fakturze VAT RR odnosi się do masy żywej, cenę netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni ustala się jako iloraz ceny netto dla masy żywej i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.
3.  W przypadku gdy na fakturze lub fakturze VAT RR nie wskazano masy sprzedanych świń, cenę za kilogram masy sprzedanych świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 ustala się jako iloraz wskazanej na fakturze lub fakturze VAT RR wartości netto świń sprzedanych za daną cenę oraz masy świń sprzedanych za tę cenę wskazanej w dotyczącej tej faktury informacji, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 3.
§  10. 
1.  W przypadku gdy z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy wynika, że liczba zwierząt kwalifikujących się do objęcia pomocą jest większa niż określona w art. 5 rozporządzenia 2017/647, Prezes Agencji, w terminie 21 dni od dnia zakończenia składania wniosków o udzielenie pomocy, ustala współczynnik przydziału pomocy i niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o wysokości tego współczynnika.
2.  Współczynnik przydziału pomocy, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz:
1) liczby zwierząt określonej w art. 5 rozporządzenia 2017/647 oraz
2) łącznej liczby zwierząt kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynikającej z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy.
3.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji stosuje współczynnik przydziału pomocy, o którym mowa w ust. 1, do obliczania redukcji łącznej liczby świń i loch, do których jest udzielana pomoc producentowi świń, przy czym liczbę zwierząt redukuje się kolejno począwszy od zwierząt, do których przysługuje najniższa jednostkowa kwota pomocy, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/647.
§  11.  Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w § 6 ust. 1, nie później niż do dnia 30 września 2017 r.
§  12. 
1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości stanowiącej 10% kwoty pomocy otrzymanej przez producenta świń w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2017/647.
2.  Egzekucja kar, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmującego nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. UE L 92 z 06.04.2017, str. 41).
2 Uchylony przez art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.2017.624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.; na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U.2018.945) zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2017.2137).
3 Uchylony przez art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.2017.624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.