Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373, 1682 i 2364) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 wyrazy "§ 16 ust. 1a, 3, 4 i 5 oraz § 30 ust. 1a" zastępuje się wyrazami "§ 16 ust. 1a, 3-5 oraz § 30 ust. 1a";
2)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
w § 16:
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych przez:

1) ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne;

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.",

po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:

"4b. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 4a, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia osób wymienionych w ust. 4a, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

4c. Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 4a, uwzględniając wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwoty, o której mowa w § 3 tego rozporządzenia.",

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dokumenty potwierdzające przeznaczenie środków wynikających z ustalenia współczynnika korygującego na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, oraz osób, o których mowa w ust. 4a, ustala Prezes Funduszu.",

b)
w § 30 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W umowach, których dotyczą współczynniki korygujące, o których mowa w § 16 ust. 3 i 4a, zastrzega się karę umowną w wysokości do 5% środków określonych zgodnie z § 16 ust. 3 i 4a oraz postanowienia o zwrocie tych środków, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób określony w § 16 ust. 3, 4, 4b i 4c.".

1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:
1) 2
 ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:
a)
szpitalnych oddziałach ratunkowych,
b)
izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),
1a) 3
 (uchylony),
1b) 4
 ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,
2)
ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
3)
ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień:
1)
1 stycznia 2019 r. - w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r.;
2)
1 kwietnia 2019 r. - w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r.;
3)
1 lipca 2019 r. - w terminie do dnia 14 lipca 2019 r;
4) 5
 1 października 2019 r. - w terminie do dnia 14 października 2019 r.;
5) 6
 1 stycznia 2020 r. - w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.;
6) 7
 1 kwietnia 2020 r. - w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r.;
7) 8
 1 lipca 2020 r. - w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.;
8) 9
 1 października 2020 r. - w terminie do dnia 14 października 2020 r;
9) 10
 1 stycznia 2021 r. - w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r;
10) 11
 1 kwietnia 2021 r. - w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r.
2a.  12
 W przypadku przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, które wynika ze zmiany planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca sporządza także według stanu na dzień rozpoczęcia realizacji umowy i przekazuje na podstawie jednorazowego raportu do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację umowy.
3.  13
 Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przekazuje do świadczeniodawcy informacje o liczbie ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u tego podwykonawcy, w terminie pozwalającym na dochowanie terminów określonych w ust. 2 i 2a.
4. 
Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:
1) 14
 wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa w ust. 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. w kwocie stanowiącej iloczyn liczby etatów albo równoważników etatów i kwoty określonej w § 3;
2)
postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.
5. 
Świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
1)
przekazuje propozycję podziału środków w sposób określony w § 3 przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych lub dyspozytorów medycznych, działających u świadczeniodawcy, w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków zawodowych porozumienia w sprawie podziału tych środków, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji;
2)
w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, informuje tego podwykonawcę o wysokości środków przypadających na ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u tego podwykonawcy.
6. 
Podwykonawca przekazuje propozycję podziału środków w sposób określony w § 3 przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych lub pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, działającym u podwykonawcy, w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków zawodowych porozumienia w sprawie podziału tych środków, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji. Podwykonawca niezwłocznie po zawarciu porozumienia przekazuje jego kopię do świadczeniodawcy albo informuje go o jego niezawarciu.
7. 
Świadczeniodawca niezwłocznie po zawarciu porozumienia w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub ust. 6, przekazuje podpisane zmienione umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z kopią porozumienia dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
8. 
W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie określonym w ust. 5 pkt 1, świadczeniodawca niezwłocznie dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w równej miesięcznej wysokości w sposób określony w § 3, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu ratownika medycznego albo dyspozytora medycznego, i niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału wraz z podpisanymi zmienionymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
9. 
W przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, świadczeniodawca przekazuje podwykonawcy część środków odpowiadającą liczbie etatów albo równoważników etatów osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, celem ich przeznaczenia w sposób określony w ust. 8. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału podwykonawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu za pośrednictwem świadczeniodawcy.
10. 
Niewykonanie przez świadczeniodawcę lub podwykonawcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązków wynikających z ust. 1-3 i 5-9 oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 skutkuje nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając rodzaj i wagę stwierdzonych nieprawidłowości, a także wartość świadczeń, których dotyczyły te nieprawidłowości.
11. 
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa i umieszcza na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia:
1)
wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z tej umowy;
2)
wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w § 3;
3)
sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
 Świadczeniodawca oraz podwykonawca, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są obowiązani przeznaczyć środki otrzymane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1600 zł za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 1a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
5 § 2 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2019 r.
6 § 2 ust. 2 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2019 r.
7 § 2 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.2020.545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
8 § 2 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.2020.545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
9 § 2 ust. 2 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.2020.545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
10 § 2 ust. 2 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
11 § 2 ust. 2 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
12 § 2 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
13 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
14 § 2 ust. 4 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.2020.545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

15 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.2020.545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2304) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.