Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.82

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zwanym dalej "urzędem", tworzy się formację obrony cywilnej, zwaną dalej "formacją".
§  2.  Formację przeznacza się do:
1) organizowania i prowadzenia ewakuacji osób i mienia, znajdujących się w urzędzie, na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730), a także wsparcia ewakuacji w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w szczególności katastrofy budowlanej, pożaru, wybuchu, zalania lub silnych wiatrów;
2) realizowania zadań obrony cywilnej, o których mowa w Pierwszym Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonym w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. poz. 175 oraz z 2015 r. poz. 1056);
3) współdziałania ze specjalistycznymi służbami przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  3.  W skład formacji wchodzą:
1) komendant formacji;
2) zastępca komendanta formacji;
3) drużyna ratownictwa ogólnego, w której skład wchodzi co najmniej 10 osób;
4) drużyna wartowniczo-ochronna, w której skład wchodzi co najmniej 10 osób.
§  4.  Komendanta, zastępcę komendanta oraz członków formacji powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu spośród pracowników urzędu.
§  5.  Działaniami formacji kieruje komendant formacji, który odpowiada za jej organizację, wyposażenie, szkolenie i przygotowanie do realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  6. 
1.  Formacja zostanie utworzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Do czasu utworzenia formacji jej zadania wykonuje formacja obrony cywilnej utworzona na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 7.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 1886).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).