Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o Policji

Art.  1. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) w art. 96 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji.".

Art.  2. 

W sprawach dotyczących kosztów zakwaterowania policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.