Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.137

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań rocznych za 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ

SprawozdanieJednostka przekazująca sprawozdanieJednostka otrzymująca oryginały sprawozdańTermin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż*
Sprawozdania półroczne
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych15 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych20 dni
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym25 dni
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego- dysponenci państwowych funduszy celowych**- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym30 dni
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej- kierownicy agencji wykonawczych- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze40 dni
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej- organy wykonujące funkcje organów założycielskich40 dni
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej- właściwe organy- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne40 dni
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
Sprawozdania roczne
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowychdo 19 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowychdo 28 lutego
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 11 marca
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego- dysponenci państwowych funduszy celowych***- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 15 marca
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej- kierownicy agencji wykonawczych- ministrowie nadzorujący agencje wykonawczedo 12 marca
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 15 marca
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej- organy wykonujące funkcje organów założycielskichdo 12 marca
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 15 marca
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej- właściwe organy- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawnedo 12 marca
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 15 marca
* W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 28 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 31 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

*** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.