Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1793 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:
1) państwowych jednostek budżetowych;
2) państwowych funduszy celowych;
3) agencji wykonawczych;
4) instytucji gospodarki budżetowej;
5) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) dysponentach środków budżetu państwa - rozumie się przez to dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;
3) kierownikach jednostek - rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
4) państwowych osobach prawnych - rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;
5) placówce zagranicznej - rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
1.  Określa się następujące rodzaje sprawozdań:
1) Rb-BZ1 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) Rb-BZ2 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:
1) w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;
2) w zakresie planów finansowych w układzie zadaniowym:
a) dysponenci państwowych funduszy celowych,
b) kierownicy agencji wykonawczych,
c) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,
d) właściwe organy państwowych osób prawnych.
§  4.  Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:
1) w zakresie planu według ustawy budżetowej - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;
2) w zakresie planu po zmianach - w kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;
3) w zakresie wykonania - w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.
§  5. 
1.  Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:
1) jednostkowe - przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;
2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.
2.  Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicznych przeliczane są na złote i grosze według kursów stosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
§  6.  Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1.
§  7. 
1.  Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego. Nie ujmuje się w nim informacji dotyczących celów i mierników na poziomie działań.
2.  Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.
§  8.  Dysponenci części budżetowych mogą zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celów i mierników, w zakresie, w jakim dysponują niezbędnymi danymi do sporządzenia sprawozdań łącznych.
§  9. 
1.  W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
2.  W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§  10. 
1.  Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
2.  Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.
3.  Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdzają je pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.
4.  Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
§  11.  Sprawozdania półroczne mogą być korygowane w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia sprawozdania. Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
§  12. 
1.  Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
2.  Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.
3.  Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki lub dysponent i główny księgowy.
§  13. 
1.  Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dysponenci części budżetowych oraz dysponenci państwowych funduszy celowych i organy wykonujące funkcje organów założycielskich przekazują sprawozdania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.
2.  Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w postaci papierowej i elektronicznej utworzonej przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
3.  Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w postaci elektronicznej zachowują kopie tych sprawozdań na informatycznym nośniku danych.
4.  Jeżeli z powodu awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie jest możliwe wypełnienie oraz przedłożenie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.
5.  W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia tych nieprawidłowości.
§  14.  Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§  15.  Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§  16.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2012.
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

RB-BZ1 PÓŁROCZNE/ROCZNE1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

ZA OKRES od początku roku do dnia.................................

Nazwa i adres dysponenta (jednostki sprawozdawczej): ………………………………………………………..

Adresat: ....................................................................................................

Kurs z dnia2): .......................................................................

Waluta2): ...............................................

Funkcja /

zadanie /

podzadanie /

działanie

(nr i nazwa)

Część budżetowa

Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich

Zobowiązania 5)

Wydatki, które

nie wygasły

z upływem

bieżącego roku

budżetowego 6)

%

(15:9)

Cel

Miernik

Plan wg ustawy budżetowej na ...... r.

Plan po zmianach

Wykonanie

Nazwa

Plan wg

ustawy

budżetowej

na ...... r.

Przewidywane

wykonanie

wartości

miernika na

koniec roku

budżetowego

Wykonanie

Ogółem

(4+8)

Budżet

państwa

(5+6)

z tego:

w tym:

Budżet

Środków

Europejskich

Ogółem

(10+14)

Budżet

państwa

(11+12)

z tego:

w tym:

Budżet

Środków

Europejskich

Ogółem

(16+20)

Budżet

państwa

(17+18)

z tego:

w tym:

Budżet

Środków

Europejskich

Wydatki majątkowe

w tym:

Pozostałe wydatki

Współfinansowanie projektów

z udziałem środków UE4)

Wdatki majątkowe

w tym:

Pozostałe wydatki

Współfinansowanie projektów

z udziałem środków UE4)

Wydatki majątkowe

w tym:

Pozostałe wydatki

Współfinansowanie projektów

z udziałem środków UE4)

Wydatki majątkowe z czwartą

cyfrą "0", "3" i "4" 3)

Wydatki majątkowe z czwartą

cyfrą "0", "3" i "4" 3)

Wydatki majątkowe z czwartą

cyfrą "0", "3" i "4" 3)

1

2

3

4

5

5a

6

7

8

9

10

11

11a

12

13

14

15

16

17

17a

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Wydatki

ogółem

1) niepotrzebne skreślić

2) należy wypełnić tylko w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne

3) kolumny: 5a, 11a, 17a "Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "0", "3" i "4"" wypełnia się po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym za 2017 r.

4) kolumna obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów

pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz

wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.

5) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne

6) należy wypełnić tylko w przypadku rocznego sprawozdania

UWAGI: ..............................................................................................................................

przygotował .......................................................................................................................

..........................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

(Główny Księgowy)

.................................................................

nr tel. ..............................

adres e-mail ....................................................

podpis ............................................

(Data)

..............................................................................

(Kierownik jednostki/dysponent)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

RB-BZ2 PÓŁROCZNE/ROCZNE1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO/AGENCJI WYKONAWCZEJ/

INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ/PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ1) W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia..............................

Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych (jednostki sprawozdawczej)....................................................................................

Adresat:.........................................................................................

Funkcja / zadanie / podzadanie /

działanie (nr i nazwa)

Wydatki/Koszty1)

Cel

Miernik

Plan wg

ustawy

budżetowej

na ........ r.

Plan po

zmianach

Wykonanie

Zobowiązania

%

(4:3)

Nazwa

Plan wg

ustawy

budżetowej

na .... r.

Przewidywane

wykonanie

wartości

miernika na

koniec roku

budżetowego

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Wydatki/Koszty 1) ogółem

1)niepotrzebne skreślić

UWAGI:............................................................

………….........…………..……………………..………………………………..

(Główny Księgowy) (Data)(Kierownik jednostki/dysponent)

przygotował: ................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

nr tel. ................... adres e-mail .......................................

podpis ..................................

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ

SprawozdanieJednostka przekazująca sprawozdanieJednostka otrzymująca oryginały sprawozdańTermin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż
Sprawozdania półroczne
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych15 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych20 dni
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym25 dni
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego- dysponenci państwowych funduszy celowych*- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym30 dni
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej- kierownicy agencji wykonawczych- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze40 dni
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej- organy wykonujące funkcje organów założycielskich40 dni
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej- właściwe organy- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne40 dni
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
Sprawozdania roczne
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowychdo 2 lutego**
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowychdo 10 lutego**
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 20 lutego
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego- dysponenci państwowych funduszy celowych***- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 15 marca
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej- kierownicy agencji wykonawczych- ministrowie nadzorujący agencje wykonawczedo 12 marca
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze- Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 15 marca
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej- organy wykonujące funkcje organów założycielskichdo 12 marca
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 15 marca
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej- właściwe organy- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawnedo 12 marca
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 15 marca
* Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 28 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 31 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

** Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 16 lutego roku następnego.

*** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2012

SprawozdanieJednostka przekazująca sprawozdanieJednostka otrzymująca oryginały sprawozdańTermin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż
Sprawozdania półroczne
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych20 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowych25 dni
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym30 dni
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego- dysponenci państwowych funduszy celowych*- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym35 dni
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej- kierownicy agencji wykonawczych- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze40 dni
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej- organy wykonujące funkcje organów założycielskich40 dni
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej- właściwe organy- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne40 dni
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym45 dni
Sprawozdania roczne
z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowychdo 15 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia- dysponenci części budżetowychdo 20 lutego
- dysponenci części budżetowych- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 25 lutego
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego- dysponenci państwowych funduszy celowych**- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 20 marca
z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej- kierownicy agencji wykonawczych- ministrowie nadzorujący agencje wykonawczedo 15 marca
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 20 marca
z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej- organy wykonujące funkcje organów założycielskichdo 15 marca
- organy wykonujące funkcje organów założycielskich- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 20 marca
z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej- właściwe organy- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawnedo 15 marca
- ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne- Ministerstwo Finansów - komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowymdo 20 marca
* Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 35 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej - przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów - komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.