Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.36 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1936) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne", zwanej dalej "pomocą", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej "Programem", w tym:
1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;
3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej "umową".
§  2.  Pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.) 2 , zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1974/2006":
1) (uchylony);
2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";
3) której członkowie wytwarzają lub - jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego - która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia na rynek, produkty:
a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1) 3 , lub
b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.) 4 , lub
c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
d) integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie roślin, lub
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", lub
f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program";
4) która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1) 5 ;
5) która nie otrzymuje dofinansowania, o którym mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów określonych w pkt 3 lit. c;
6) która realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) 6 ;
7) której członkowie zapewniają, że wytwarzane przez nich produkty, których dotyczy operacja, spełniają warunki wprowadzania na rynek.
§  3. 
1.  Pomoc jest przyznawana na operację, która:
1) spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 2-5 rozporządzenia nr 1974/2006 7  oraz w Programie, jest uzasadniona oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania;
2) jest realizowana przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;
3) dotyczy produktów określonych w § 2 pkt 3;
4) jest realizowana w jednym albo kilku etapach;
5) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.
2.  Jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące.
3.  Jeżeli operacja ma być realizowana przez nie więcej niż 6 miesięcy, realizuje się ją w jednym etapie.
§  4. 
1.  Pomoc przyznaje się w formie refundacji 70% kosztów:
1) określonych w załączniku do rozporządzenia,
2) poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie

- zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi".

2.  (uchylony).
3.  W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:
1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo
2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

- o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) 8 , zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 1 pomniejszonej o 10%.

4.  Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005 9 , odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
§  5. 
1.  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
2.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się w biurze Krajowego Ośrodka, zwanym dalej "Centralą Krajowego Ośrodka", po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest udostępniony na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
3.  (uchylony).
4.  (uchylony).
§  6. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:
1) (uchylony);
2) numer identyfikacyjny grupy producentów;
3) nazwę, siedzibę i adres grupy producentów;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
6) oświadczenia i zobowiązania grupy producentów związane z pomocą;
7) informacje o dokumentach dołączanych do wniosku.
2.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
3.  Krajowy Ośrodek udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.
§  7. 
1.  Pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy.
2.  Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień jego wpływu do Centrali Krajowego Ośrodka.
3.  Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.
4.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin określony w ust. 3 przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, opinii lub wyjaśnienia okoliczności budzących wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy.
§  8. 
1.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym Krajowy Ośrodek informuje grupę producentów, w formie pisemnej, podając przyczynę nieprzyznania pomocy.
2.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy:
1) nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub
2) zawiera błędy, lub
3) nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2

- Krajowy Ośrodek wzywa grupę producentów, w formie pisemnej, do usunięcia tych nieprawidłowości i braków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

3.  Jeżeli grupa producentów, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunęła w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym Krajowy Ośrodek informuje grupę producentów na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
4.  Grupa producentów informuje na piśmie Krajowy Ośrodek o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem lub danych zawartych w dokumentach dołączanych do tego wniosku niezwłocznie po ich zaistnieniu.
5.  Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez grupę producentów w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:
1) zmian wynikających z wezwań Krajowego Ośrodka;
2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.
6.  Bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy ulega zawieszeniu w przypadku wezwań Krajowego Ośrodka, o których mowa w ust. 2.
7.  Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, powoduje przedłużenie o 30 dni terminu określonego w § 7 ust. 3.
§  9. 
1.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Krajowy Ośrodek informuje w terminie 7 dni grupę producentów, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia doręczenia tej informacji.
2.  W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Krajowy Ośrodek terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Krajowy Ośrodek nie przyznaje pomocy.
§  10. 
1.  Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek i udostępnionym na stronie internetowej przez nią administrowanej.
2.  Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązanie grupy producentów do:
1) przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych;
2) udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji;
3) złożenia, w terminie określonym w umowie, ankiety monitorującej w formie określonej przez Krajowy Ośrodek;
4) informowania Centrali Krajowego Ośrodka o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach;
5) przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności przez okres 5 lat, licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej.
§  11. 
1.  Pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji albo części operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach.
2.  Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa.
3.  Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w Centrali Krajowego Ośrodka, w terminie określonym w umowie. Przepisy § 5 ust. 2 zdanie drugie oraz § 7 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
4.  Wniosek o płatność zawiera w szczególności informacje, o których mowa w § 6 ust. 1.
5.  Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nią związanych.
6.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy wskazany przez grupę producentów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z Krajowego Ośrodka polecenia wypłaty pomocy.
§  12.  Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.
§  13.  W przypadku działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:
1) następca prawny grupy producentów albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce grupy producentów;
2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu grupy producentów albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części.
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 118).
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

Koszty związane z realizacją operacji obejmują koszty:
1) reklamy w telewizji, radiu, prasie lub innych mediach;
2) promocji w punktach sprzedaży;
3) przygotowania stoisk i materiałów reklamowych;
4) udziału w pokazach, wystawach i targach;
5) organizacji szkoleń i konferencji;
6) prowadzenia serwisu internetowego;
7) najmu powierzchni reklamowej;
8) publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych;
9) wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji operacji;
10) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;
11) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;
12) w przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów:
a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie,
b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
c) zakwaterowania - do wysokości 480 zł na jeden dzień dla jednej osoby,
d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych - do wysokości:
diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
160 zł na dzień - jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) podatku od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia nr 1698/2005 10 .
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).
2 Utraciło moc na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2014 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie nr 1974/2006 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) przed dniem 1 stycznia 2014 r.
3 Utraciło moc na podstawie art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), które weszło w życie z dniem 4 stycznia 2013 r.
4 Utraciło moc na podstawie art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), które weszło w życie z dniem 4 stycznia 2013 r.
5 Utraciło moc na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56), które weszło w życie z dniem 24 listopada 2014 r.
6 Utraciło moc na podstawie art. 230 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013, str. 671), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.
7 Utraciło moc na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2014 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie nr 1974/2006 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) przed dniem 1 stycznia 2014 r.
8 Utraciło moc na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.
9 Utraciło moc na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.
10 Utraciło moc na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.