Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. - Dz.U.2019.135 - OpenLEX

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.135

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia.
Ustala się stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia, które są określone w załączniku do rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2278).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA

Grupa uposażeniaMiesięcznie w złotych
12
2016160,00
19B13910,00
19A13310,00
1912810,00
18B12110,00
18A11560,00
1811160,00
17B10560,00
17A10160,00
179810,00
16C9160,00
16B8660,00
16A8160,00
167660,00
15C7210,00
15B6860,00
15A6660,00
156530,00
14C6230,00
14B6110,00
14A6010,00
145930,00
13B5630,00
13A5560,00
135500,00
12A5330,00
125280,00
115220,00
105000,00
94890,00
84780,00
74560,00
64500,00
54440,00
44240,00
34190,00
24140,00
13720,00
03650,00