Dz.U.2019.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 22 listopada 2018 r.
o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych 1

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Zakres regulacji]

Ustawa:

1) reguluje powstanie, organizację, zasady działalności i likwidację europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 1141/2014";
2) reguluje zasady działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 1141/2014;
3) określa organy właściwe do wykonywania zadań wynikających z rozporządzenia 1141/2014.
Art.  2.  [Definicje legalne]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) europejska partia polityczna - europejską partię polityczną, o której mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia 1141/2014;
2) europejska fundacja polityczna - europejską fundację polityczną, o której mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia 1141/2014;
3) partia polityczna - partię polityczną, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580);
4) stowarzyszenie - stowarzyszenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), z wyłączeniem stowarzyszenia, o którym mowa w rozdziale 6 tej ustawy;
5) Urząd - Urząd do spraw Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia 1141/2014;
6) rejestr - rejestr europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 1141/2014;
7) ewidencja - ewidencję partii politycznych, o której mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;
8) zaświadczenie - dokument, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia 1141/2014, potwierdzający, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z przepisami polskiego prawa.

Rozdział  2

Europejska partia polityczna

Art.  3.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o krajowych partiach politycznych]

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie do europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące partii politycznej, z wyłączeniem:

1) art. 1 ust. 2, art. 5, art. 11-16, art. 18-23, art. 24-25a, art. 26a-36a. art. 37-38d, art. 39a, art. 42-47 oraz art. 48 zdanie drugie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;
2) przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) dotyczących udziału partii politycznej w wyborach;
3) przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400, z 2017 r. poz. 850 oraz z 2018 r. poz. 1349 i 1579) oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318, z 2017 r. poz. 850 oraz z 2018 r. poz. 1579) dotyczących występowania z inicjatywą przeprowadzenia referendum oraz uczestnictwa w kampanii referendalnej.
Art.  4.  [Obowiązek dołączenia zaświadczenia do wniosku o rejestrację europejskiej partii politycznej lub do wniosku o aktualizację wpisu]
1.  Do wniosku o rejestrację europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej składanego w Urzędzie wnioskodawca dołącza zaświadczenie.
2.  Zaświadczenie dołącza się również do wniosku o aktualizację wpisu europejskiej partii politycznej do rejestru związaną ze zmianą jej statutu.
Art.  5.  [Wniosek o wydanie zaświadczenia]
1.  Zaświadczenie wydaje sąd właściwy do prowadzenia ewidencji.
2.  Wniosek o wydanie zaświadczenia składa organ uprawniony według statutu europejskiej partii politycznej do jej reprezentowania.
3.  Wniosek o wydanie zaświadczenia jest sporządzany zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla pisma procesowego, a ponadto zawiera przynajmniej nazwę, siedzibę i adres europejskiej partii politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organu uprawnionego według statutu do reprezentowania europejskiej partii politycznej.
4.  Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, dołącza się statut europejskiej partii politycznej, a w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 - tekst zmian w statucie oraz tekst jednolity statutu.
5.  Jeżeli statut europejskiej partii politycznej lub inne dołączane dokumenty są sporządzone w języku obcym, dołącza się ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.
Art.  6.  [Wydanie zaświadczenia]

Sąd właściwy do prowadzenia ewidencji wydaje zaświadczenie niezwłocznie po ustaleniu, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z przepisami polskiego prawa.

Art.  7.  [Postępowanie o wydanie zaświadczenia - uzupełniające stosowanie przepisów k.p.c.]

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania o wydanie zaświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym.

Art.  8.  [Konsultacje w zakresie wyznaczenia daty opublikowania decyzji o rejestracji europejskiej partii politycznej lub wykreślenia jej z rejestru]
1.  W ramach konsultacji, o których mowa w art. 15 ust. 4 i art. 16 ust. 4 rozporządzenia 1141/2014, sąd właściwy do prowadzenia ewidencji otrzymuje z Urzędu informację o dniu, w którym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowana decyzja o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpisem tej decyzji, a także informację o każdej aktualizacji wpisu europejskiej partii politycznej do rejestru związanej ze zmianą jej statutu.
2.  Sąd właściwy do prowadzenia ewidencji niezwłocznie przekazuje otrzymaną informację wraz z kopią otrzymanych dokumentów krajowemu punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 9, oraz Prokuratorowi Generalnemu.
Art.  9.  [Krajowy punkt kontaktowy w zakresie wymiany informacji o europejskiej partii politycznej]

Krajowym punktem kontaktowym w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 1141/2014 w zakresie wymiany informacji o europejskiej partii politycznej jest Państwowa Komisja Wyborcza.

Art.  10.  [Kompetencja Prokuratora Generalnego do wnioskowania o wykreślenie z rejestru europejskiej partii politycznej naruszającej obowiązki ustawowe]

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia 1141/2014, o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym przysługuje Prokuratorowi Generalnemu.

Art.  11.  [Likwidacja europejskiej partii politycznej po opublikowaniu decyzji o wykreśleniu z rejestru]
1.  Z dniem opublikowania decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej następuje otwarcie jej likwidacji.
2.  Nie później niż w terminie 7 dni od dnia opublikowania decyzji, o której mowa w ust. 1, europejska partia polityczna wyznacza likwidatorów, o ile nie zostali oni wyznaczeni wcześniej, oraz przesyła do sądu właściwego do prowadzenia ewidencji odpis dokumentu stanowiącego o wyznaczeniu likwidatorów ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów oraz sposobu reprezentowania przez nich europejskiej partii politycznej.
3.  Likwidatorzy zamieszczają ogłoszenie o otwarciu likwidacji i ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4.  Likwidatorzy powinni dążyć do zakończenia czynności likwidacyjnych przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej.
5.  Likwidatorzy zgłaszają sądowi właściwemu do prowadzenia ewidencji zakończenie likwidacji oraz składają bilans na dzień zakończenia likwidacji i sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych.
Art.  12.  [Likwidacja europejskiej partii politycznej po wejściu w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru]
1.  Jeżeli przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej jej likwidacja nie została przeprowadzona i zakończona zgodnie z art. 11, likwidację prowadzi się po wejściu w życie tej decyzji.
2.  Po wejściu w życie decyzji, o której mowa w ust. 1, na czas prowadzenia likwidacji europejska partia polityczna wykreślona z rejestru nabywa zdolność prawną, a ponadto przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały europejskiej partii politycznej w dniu wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru. W sprawach wynikających z likwidacji europejska partia polityczna wykreślona z rejestru może pozywać i być pozywana.
3.  Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z art. 11 ust. 2 zachowują swój mandat.
4.  W przypadku braku likwidatorów, o których mowa w ust. 3, likwidatorów wyznacza sąd właściwy do prowadzenia ewidencji. Jeżeli jest to możliwe, likwidatorami wyznacza się osoby, które były członkami organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej partii politycznej wykreślonej z rejestru według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.
5.  Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z ust. 4 zamieszczają ogłoszenie o ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie nie podlega opłacie.
Art.  13.  [Bilans na dzień zakończenia likwidacji europejskiej partii politycznej oraz sprawozdanie likwidatorów; stwierdzenie zakończenia likwidacji]
1.  Po przeprowadzeniu likwidacji, o której mowa w art. 12, likwidatorzy składają sądowi właściwemu do prowadzenia ewidencji bilans na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o stwierdzenie zakończenia likwidacji.
2.  Sąd właściwy do prowadzenia ewidencji stwierdza zakończenie likwidacji.
Art.  14.  [Odpowiedzialność członków organu europejskiej partii politycznej za pokrycie kosztów jej likwidacji]

Jeżeli majątek europejskiej partii politycznej wystarcza jedynie na pokrycie części kosztów jej likwidacji, odpowiedzialność za pokrycie pozostałej części tych kosztów ponoszą solidarnie członkowie organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej partii politycznej według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.

Art.  15.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o likwidacji krajowej partii politycznej]

W zakresie nieuregulowanym w art. 12-14 do likwidacji prowadzonej od dnia wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji partii politycznej.

Art.  16.  [Stosowanie przepisów ustawy do europejskiej partii politycznej mającej siedzibę poza RP]

Do europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące europejskiej partii politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem art. 4-8 oraz art. 11-15.

Rozdział  3

Europejska fundacja polityczna

Art.  17.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o stowarzyszeniach]

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie do europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stowarzyszenia, z wyłączeniem:

1) art. 8 ust. 1 i 5, art. 10a, art. 10b, art. 12, art. 16, art. 17 ust. 1 i 3, art. 20-22, art. 25-35, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 oraz art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach;
2) przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy dotyczących udziału stowarzyszenia w wyborach;
3) przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym dotyczących występowania z inicjatywą przeprowadzenia referendum oraz uczestnictwa w kampanii referendalnej.
Art.  18.  [Przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną]
1.  Stowarzyszenie, które nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, może zostać przekształcone w europejską fundację polityczną posiadającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej po spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie (przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną).
2.  Do przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną wymaga się:
1) sporządzenia planu przekształcenia wraz z załącznikami;
2) powzięcia uchwały o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
3) rejestracji europejskiej fundacji politycznej w rejestrze;
4) wykreślenia stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
Art.  19.  [Przygotowanie planu przekształcenia]
1.  Plan przekształcenia przygotowuje zarząd stowarzyszenia.
2.  Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Art.  20.  [Elementy planu przekształcenia i załączniki do planu]
1.  Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1) podstawę prawną oraz uzasadnienie przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną odnoszące się do zmian w zakresie dotychczasowych celów statutowych stowarzyszenia;
2) nazwę, siedzibę i numer wpisu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nazwę i siedzibę europejskiej fundacji politycznej;
3) ustalenie wartości bilansowej majątku stowarzyszenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia.
2.  Do planu przekształcenia dołącza się:
1) projekt uchwały o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
2) projekt statutu europejskiej fundacji politycznej;
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) stowarzyszenia;
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z zastosowaniem takich samych metod i takiego samego układu jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.
Art.  21.  [Zawiadomienie członków stowarzyszenia o planowanym przekształceniu w europejską fundację polityczną]
1.  Stowarzyszenie zawiadamia swoich członków o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu w europejską fundację polityczną na zasadach przewidzianych dla zawiadamiania o planowanych uchwałach w sprawie zmian statutu.
2.  Członkowie stowarzyszenia mają prawo przeglądać w lokalu stowarzyszenia dokumenty, o których mowa w art. 20, oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.
Art.  22.  [Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną]
1.  Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną podejmowana jest na zasadach przewidzianych dla uchwał w sprawie zmian statutu stowarzyszenia.
2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej zgodę na przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną oraz na brzmienie jej statutu.
3.  Uchwałę, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza.
4.  Zarząd stowarzyszenia zamieszcza ogłoszenie o podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Art.  23.  [Obowiązek dołączenia zaświadczenia do wniosku o rejestrację europejskiej fundacji politycznej lub do wniosku o aktualizację wpisu]
1.  Do wniosku o rejestrację europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej składanego w Urzędzie wnioskodawca dołącza zaświadczenie.
2.  Zaświadczenie dołącza się również do wniosku o aktualizację wpisu europejskiej fundacji politycznej do rejestru związaną ze zmianą jej statutu.
Art.  24.  [Wniosek o wydanie zaświadczenia]
1.  Zaświadczenie wydaje sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej albo - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną - sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
2.  Wniosek o wydanie zaświadczenia składa organ uprawniony według statutu europejskiej fundacji politycznej do jej reprezentowania.
3.  Wniosek o wydanie zaświadczenia jest sporządzany zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla pisma procesowego, a ponadto zawiera przynajmniej nazwę, siedzibę i adres europejskiej fundacji politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organu uprawnionego według statutu do reprezentowania europejskiej fundacji politycznej, a także nazwę, siedzibę i adres europejskiej partii politycznej, z którą jest formalnie powiązana europejska fundacja polityczna.
4.  Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, dołącza się:
1) statut europejskiej fundacji politycznej;
2) plan przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną wraz z załącznikami - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
3) uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną.
5.  Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 2, dołącza się tekst zmian w statucie oraz tekst jednolity statutu.
6.  Jeżeli statut europejskiej fundacji politycznej lub inne dołączane dokumenty są sporządzone w języku obcym, dołącza się ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.
Art.  25.  [Wydanie zaświadczenia]

Sąd rejestrowy, o którym mowa w art. 24 ust. 1, wydaje zaświadczenie niezwłocznie po ustaleniu, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z przepisami polskiego prawa.

Art.  26.  [Postępowanie o wydanie zaświadczenia - uzupełniające stosowanie przepisów k.p.c.]

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania o wydanie zaświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu rejestrowym.

Art.  27.  [Konsultacje w zakresie wyznaczenia daty opublikowania decyzji o rejestracji europejskiej fundacji politycznej lub wykreślenia jej z rejestru]
1.  W ramach konsultacji, o których mowa w art. 15 ust. 4 i art. 16 ust. 4 rozporządzenia 1141/2014, sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej otrzymuje z Urzędu informację o dniu, w którym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowana decyzja o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpisem tej decyzji, a także informację o każdej aktualizacji wpisu europejskiej fundacji politycznej do rejestru związanej ze zmianą jej statutu.
2.  Sąd rejestrowy, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje otrzymaną informację wraz z kopią otrzymanych dokumentów krajowemu punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 29, oraz Prokuratorowi Generalnemu. W przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną otrzymaną informację wraz z kopią otrzymanych dokumentów dotyczących decyzji o rejestracji europejskiej fundacji politycznej przekazuje się także sądowi rejestrowemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia, jeśli w związku z przekształceniem nastąpiła zmiana siedziby.
Art.  28.  [Wykreślenie z KRS stowarzyszenia przekształcanego w europejską fundację polityczną]
1.  Sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia przekształcanego w europejską fundację polityczną po otrzymaniu informacji o dniu, w którym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowana decyzja o rejestracji europejskiej fundacji politycznej z urzędu wykreśla stowarzyszenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
2.  Wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego nie może nastąpić przed dniem opublikowania decyzji Urzędu o rejestracji europejskiej fundacji politycznej.
Art.  29.  [Krajowy punkt kontaktowy w zakresie wymiany informacji o europejskiej fundacji politycznej]

Krajowym punktem kontaktowym w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 1141/2014 w zakresie wymiany informacji o europejskiej fundacji politycznej jest Państwowa Komisja Wyborcza.

Art.  30.  [Kompetencja Prokuratora Generalnego do wnioskowania o wykreślenie z rejestru europejskiej fundacji politycznej naruszającej obowiązki ustawowe]

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia 1141/2014, o wykreślenie europejskiej fundacji politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym przysługuje Prokuratorowi Generalnemu.

Art.  31.  [Likwidacja europejskiej fundacji politycznej po opublikowaniu decyzji o wykreśleniu z rejestru]
1.  Z dniem opublikowania decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej następuje otwarcie jej likwidacji.
2.  Nie później niż w terminie 7 dni od dnia opublikowania decyzji, o której mowa w ust. 1, europejska fundacja polityczna wyznacza likwidatorów, o ile nie zostali oni wyznaczeni wcześniej, oraz przesyła do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej odpis dokumentu stanowiącego o wyznaczeniu likwidatorów ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów oraz sposobu reprezentowania przez nich europejskiej fundacji politycznej.
3.  Likwidatorzy zamieszczają ogłoszenie o otwarciu likwidacji i ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4.  Likwidatorzy powinni dążyć do zakończenia czynności likwidacyjnych przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej.
5.  Likwidatorzy zgłaszają sądowi rejestrowemu, o którym mowa w ust. 2, zakończenie likwidacji oraz składają bilans na dzień zakończenia likwidacji i sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych.
Art.  32.  [Likwidacja europejskiej fundacji politycznej po wejściu w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru]
1.  Jeżeli przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej jej likwidacja nie została przeprowadzona i zakończona zgodnie z art. 31, likwidację prowadzi się po wejściu w życie tej decyzji.
2.  Po wejściu w życie decyzji, o której mowa w ust. 1, na czas prowadzenia likwidacji europejska fundacja polityczna wykreślona z rejestru nabywa zdolność prawną, a ponadto przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały europejskiej fundacji politycznej w dniu wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru. W sprawach wynikających z likwidacji europejska fundacja polityczna wykreślona z rejestru może pozywać i być pozywana.
3.  Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z art. 31 ust. 2 zachowują swój mandat.
4.  W przypadku braku likwidatorów, o których mowa w ust. 3, likwidatorów wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej wykreślonej z rejestru. Jeżeli jest to możliwe, likwidatorami wyznacza się osoby, które były członkami organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej fundacji politycznej wykreślonej z rejestru według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.
5.  Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z ust. 4 zamieszczają ogłoszenie o ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie nie podlega opłacie.
Art.  33.  [Bilans na dzień zakończenia likwidacji europejskiej fundacji politycznej oraz sprawozdanie likwidatorów; stwierdzenie zakończenia likwidacji]
1.  Po przeprowadzeniu likwidacji, o której mowa w art. 32, likwidatorzy składają sądowi rejestrowemu właściwemu ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej bilans na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o stwierdzenie zakończenia likwidacji.
2.  Sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej stwierdza zakończenie likwidacji.
Art.  34.  [Odpowiedzialność członków organu europejskiej fundacji politycznej za pokrycie kosztów jej likwidacji]

Jeżeli majątek europejskiej fundacji politycznej wystarcza jedynie na pokrycie części kosztów jej likwidacji, odpowiedzialność za pokrycie pozostałej części tych kosztów ponoszą solidarnie członkowie organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej fundacji politycznej według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.

Art.  35.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o likwidacji stowarzyszenia]

W zakresie nieuregulowanym w art. 32-34 do likwidacji prowadzonej od dnia wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji stowarzyszenia.

Art.  36.  [Stosowanie przepisów ustawy do europejskiej fundacji politycznej mającej siedzibę poza RP]

Do europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem art. 18-28 oraz art. 31-35.

Rozdział  4

Zmiany w przepisach i przepis końcowy

Art.  37. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) w art. 17 w ust. 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

"39) dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, działających na podstawie odrębnych przepisów - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;".

Art.  38. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) w art. 3 w ust. 4:

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) europejskich partii politycznych;";

2) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) europejskich fundacji politycznych.".

Art.  39. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.