Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie:

"Zmiany w przepisach, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe";

2) dodaje się art. 77b w brzmieniu:

"Art. 77b. Od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu do dnia 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu do meczów turnieju FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019 nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 1 i 2.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.