Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. poz. 1711) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) adres do korespondencji wnioskodawcy, a także jego numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu, które podaje się, jeżeli wnioskodawca wyraził na to zgodę, a w przypadku gdy został ustanowiony jego pełnomocnik - również adres do korespondencji tego pełnomocnika, a także jego numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu, które podaje się, jeżeli pełnomocnik wyraził na to zgodę;";

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy,".

§  2.  Do wniosków o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).