[Delegacja ustawowa - wniosek o wpis do ewidencji producentów] - Art. 17. - Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji... - Dz.U.2022.2001 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Delegacja ustawowa - wniosek o wpis do ewidencji producentów] - Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2001 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17.  [Delegacja ustawowa - wniosek o wpis do ewidencji producentów]

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu.