Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. - Dz.U.2017.1711 - OpenLEX

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1711

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej "ustawą".
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera:
1)
opis celu złożenia wniosku;
2)
formę prawno-organizacyjną wnioskodawcy;
3)
informacje, czy wnioskodawca jest:
a)
producentem rolnym,
b)
uczestnikiem funduszy promocji,
c)
beneficjentem programów rybackich,
d)
organizacją producentów,
e)
podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny,
f)
potencjalnym beneficjentem;
4)
dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3-6 ustawy;
5)
numer identyfikacyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 14 ustawy;
6) 2
 adres do korespondencji wnioskodawcy, a także jego numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu, które podaje się, jeżeli wnioskodawca wyraził na to zgodę, a w przypadku gdy został ustanowiony jego pełnomocnik - również adres do korespondencji tego pełnomocnika, a także jego numer telefonu, adres e-mail oraz numer faksu, które podaje się, jeżeli pełnomocnik wyraził na to zgodę;
7)
informacje, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku pozostaje w związku małżeńskim lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy, informację o tym, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów potwierdzających tę okoliczność;
8)
informację o załącznikach dołączonych do wniosku;
9)
datę i podpis składającego wniosek.
2. 
We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się informację o obywatelstwie wnioskodawcy, pełnomocnika wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
3. 
Jeżeli wnioskodawcą, pełnomocnikiem wnioskodawcy lub osobą uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wniosek, o którym mowa w § 1, zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) zawiera kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.
4. 
Jeżeli wnioskodawca jest producentem rolnym, podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny lub potencjalnym beneficjentem, działającym w formie spółki cywilnej, wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera również:
1)
imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wspólnika będącego osobą fizyczną, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;
2)
nazwę wspólnika niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został mu nadany.
5. 
Jeżeli wnioskodawca w dniu składania wniosku, o którym mowa w § 1:
1)
pozostaje w związku małżeńskim - we wniosku podaje również imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) małżonka, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;
2)
jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego - we wniosku podaje również:
a)
imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) współposiadacza będącego osobą fizyczną, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość,
b)
nazwę współposiadacza niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został mu nadany.
6. 
Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera firmę przedsiębiorcy.
1. 
W przypadku gdy o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, ubiega się organizacja producentów, do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się:
1)
oświadczenie zawierające:
a)
informacje o rodzaju organizacji producentów,
b) 3
 dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy,
c)
datę przyjęcia poszczególnych członków do organizacji producentów,
d)
datę wystąpienia poszczególnych członków z organizacji producentów,
e)
datę wydania oraz numer decyzji o wstępnym uznaniu lub uznaniu, lub o wpisie do rejestru organizacji producentów,
f)
informację o aktualnej liczbie członków organizacji producentów;
2)
kopię decyzji o wstępnym uznaniu lub uznaniu, lub o wpisie do rejestru organizacji producentów.
2. 
W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podaje się informację o obywatelstwie poszczególnych członków organizacji producentów.
Dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1, zgoda, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy, jest wyrażana na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do wniosków o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem § 2 ust. 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 § 2 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2019 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2019 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. poz. 1964 oraz z 2015 r. poz. 367), które utraciło moc z dniem 18 lipca 2017 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i 1503).