Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.885 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r.

USTAWA
z dnia 18 grudnia 2003 r.
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Ustawa określa zasady tworzenia i prowadzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "systemem".

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
gospodarstwo rolne - gospodarstwo w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm. 1 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/2115;
2)
producent - producenta rolnego, beneficjenta programów rybackich, posiadacza zwierzęcia, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;
3)
producent rolny - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą:
a)
(uchylona),
b)
rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115
c)
(uchylona);
3a)
(uchylony);
3b)
beneficjent programów rybackich - beneficjenta programów rybackich finansowanych ze środków europejskich i wdrażanych przez Agencję;
3c)
posiadacz zwierzęcia:
a)
podmiot w rozumieniu:
art. 4 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/429" - w odniesieniu do bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz i świń,
art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt (Dz. Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str. 3) - w odniesieniu do koniowatych
z wyłączeniem przewoźnika w rozumieniu art. 4 pkt 25 rozporządzenia 2016/429,
b)
zakład w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia 2016/429 - w odniesieniu do ptaków z gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus), w tym wylęgarnię w rozumieniu art. 4 pkt 47 rozporządzenia 2016/429,
c)
rzeźnię w rozumieniu ust. 1 pkt 1.16 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. 3  - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14),
d)
właściciela koniowatego;
4)
organizacja producentów - grupę producentów rolnych i związek grup producentów rolnych uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz organizację producentów, zrzeszenie organizacji producentów, organizację międzybranżową, międzynarodową organizację producentów, międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów i międzynarodową organizację międzybranżową uznane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm. 4 );
5)
(uchylony);
6)
podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
6a)
potencjalny beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może:
a)
ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich,
b)
uczestniczyć w innych niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania

- niebędącą producentem rolnym, beneficjentem programów rybackich, posiadaczem zwierzęcia, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny;

6b)
jednostka gruntu nierolniczego - jednostkę gruntu nierolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412);
7)
działka rolna - działkę rolną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
7a)
właściciel koniowatego - właściciela w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt;
8)
zwierzęta - bydło, wielbłądowate, jeleniowate, owce, kozy, świnie i koniowate, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oraz ptaki z gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus);
9)
płatności - pomoc finansową dla producentów rolnych, organizacji producentów i potencjalnych beneficjentów udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przejściowe wsparcie krajowe, o którym mowa w przepisach o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
1. 
Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. 
W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ administracji publicznej:
1)
stoi na straży praworządności;
2)
jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;
3)
udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń, co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;
4)
zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. 
Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

System składa się z:

1)
ewidencji producentów;
2)
ewidencji gospodarstw rolnych;
3)
ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3a)
systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 68 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm. 5 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/2116";
3b)
systemu monitorowania obszarów w rozumieniu art. 65 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2021/2116;
4)
dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji i systemów, o których mowa w pkt 1-3b.
1. 
System wykorzystuje się w zakresie:
1)
przyznawania i wypłaty płatności;
2)
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płatności realizowanych przez Agencję;
3)
postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności;
4)
postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych lub zastosowania innych sankcji;
5)
identyfikacji producentów.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
3a. 
(uchylony).
4. 
Dane zawarte w systemie, określające przebieg granic działek rolnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego, mogą być nieodpłatnie udostępniane organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków.
5. 
W niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.

Ewidencję producentów, ewidencję gospodarstw rolnych, ewidencję wniosków o przyznanie płatności oraz system identyfikacji działek rolnych Agencja prowadzi w formie elektronicznej, zapewniając ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym do nich dostępem.

1. 
Ewidencja producentów zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;
3)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5)
imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numerem ewidencyjnym powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3;
6)
numer rachunku bankowego producenta lub numer rachunku producenta prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
7)
numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli zostały podane na podstawie art. 10c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588) lub we wniosku o wpis producenta do ewidencji producentów.
1a. 
W przypadku producenta będącego w związku małżeńskim oraz w przypadku producenta będącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego ewidencja producentów zawiera ponadto:
1)
imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) małżonka producenta, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)
imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) współposiadaczy gospodarstwa rolnego będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3;
3)
nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) współposiadaczy gospodarstwa rolnego niebędących osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany.
1b. 
W przypadku producenta będącego spółką cywilną ewidencja producentów zawiera ponadto:
1)
imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wspólników będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)
nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wspólników niebędących osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany.
2. 
W przypadku organizacji producentów ewidencja producentów, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, zawiera ponadto:
1)
wskazanie produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów została uznana;
2)
wykaz członków organizacji producentów, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12, oraz numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Jeżeli producentem, pełnomocnikiem lub członkiem organizacji producentów jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, ewidencja producentów zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) zawiera numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

Ewidencja gospodarstw rolnych zawiera:

1)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;
2)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany;
3)
dane dotyczące powierzchni gospodarstwa rolnego, z podaniem identyfikatorów oraz powierzchni wchodzących w jego skład działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne;
4)
dane umożliwiające identyfikację działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dotyczące w szczególności:
a)
powierzchni działek rolnych wykazanej w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku,
b)
lokalizacji działek rolnych, z podaniem numerów działek ewidencyjnych, na których są one położone,
c)
sposobu wykorzystywania działek rolnych.
1. 
W ewidencji wniosków o przyznanie płatności zamieszcza się, w odniesieniu do każdego wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie płatności, dane dotyczące:
1)
terminów złożenia wniosków o przyznanie płatności;
2)
tytułów, na podstawie których wnioskodawca ubiega się o przyznanie płatności, a także powierzchni działek rolnych objętych jego wnioskiem;
3)
liczby zwierząt, z podaniem ich gatunku, jeżeli wnioskodawca je posiada;
4)
sposobu rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności, ze wskazaniem przyczyn ewentualnej odmowy przyznania płatności, zastosowania redukcji lub sankcji;
5)
przeprowadzonych kontroli, w tym wyników tych kontroli;
6)
wysokości przyznanych płatności, z podaniem dat ich przyznania;
7)
wysokości wypłaconych płatności, z podaniem dat ich wypłacenia;
8)
okresów, za które przyznano i wypłacono płatności.
2. 
Do ustalenia liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykorzystuje się informacje zawarte w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412).
1. 
System identyfikacji działek rolnych zawiera:
1)
wektorowe granice oraz powierzchnię:
a)
maksymalnego kwalifikującego się obszaru, o którym mowa w art. 2 ust. 7 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12), zwanego dalej "rozporządzeniem 2022/1172",
b)
użytków rolnych, o których mowa w art. 2 ust. 7 lit. b rozporządzenia 2022/1172,
c)
elementów krajobrazu, o których mowa w art. 2 ust. 7 lit. e rozporządzenia 2022/1172,
d)
działek rolnych i jednostek gruntów nierolniczych;
1a)
informacje wymienione w art. 2 ust. 7 lit. d, f oraz g rozporządzenia 2022/1172;
2)
identyfikatory działek ewidencyjnych zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
2. 
Do prowadzenia systemu, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w szczególności:
1)
ortofotomapy cyfrowe sporządzane zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
2)
dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3)
dane z wniosków o przyznanie płatności;
4)
wyniki kontroli, o których mowa w rozporządzeniu 2022/1172 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/1173 z dnia 31 maja 2022 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 23) oraz w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dane zawarte w systemie oraz dokumentację, o której mowa w art. 4 pkt 4, przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wniosek został zarejestrowany w systemie.

Właściwy w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów i wykreślenia z tej ewidencji jest kierownik biura powiatowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

1. 
Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
1a. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1b. 
(uchylony).
1c. 
(uchylony).
1d. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności, z tym że:
1)
posiadacze zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu złożenia wniosku o nadanie numeru siedzibie stada, rzeźni lub zakładowi drobiu zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a w przypadku właściciela koniowatego - w dniu zgłoszenia informacji o koniowatym do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
2)
podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu złożenia wniosku o nadanie temu zakładowi numeru zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
3)
(uchylony).
4)
(uchylony).
5)
producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2138 oraz z 2023 r. poz. 412), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;
6)
producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4-6, 8-12a i 13a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;
7)
potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.
1. 
W decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje się numer identyfikacyjny.
2. 
Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego.
3. 
Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny.
4. 
W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:
1)
jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę;
2)
odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wnioskodawca:
a)
jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą lub
b)
zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione w ust. 4b, lub
c)
jest posiadaczem zwierzęcia lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.
4a. 
Wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wpisuje się do ewidencji producentów i nadaje mu się odrębny numer identyfikacyjny.
4b. 
Numer identyfikacyjny nadany w trybie ust. 4 pkt 2 lit. b i c nie może być wykorzystywany do ubiegania się o:
1)
(uchylony);
2)
przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2a)
przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
3)
wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4)
wypłatę płatności w ramach działania, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2026 oraz z 2023 r. poz. 412).
5. 
W przypadku producentów działających w formie spółki cywilnej nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego.
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Podmioty wpisane do ewidencji producentów w kontaktach z Agencją są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 12.
1. 
Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
2. 
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów.
2a. 
Podanie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej na podstawie art. 10c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub zgodnie z ust. 2 uznaje się za zmianę danych w ewidencji producentów niewymagającą rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Zmiana danych w ewidencji producentów może być dokonywana również z urzędu na podstawie informacji pochodzących z innych ewidencji lub rejestrów publicznych prowadzonych przez organy lub podmioty wykonujące zadania publiczne, do których Agencja ma dostęp z mocy prawa, i nie wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej.
1. 
Po zakończeniu postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej ewidencji ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, a w przypadku gdy na te decyzje przysługuje skarga do sądu administracyjnego:
1)
po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo
2)
po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym umorzeniu postępowania sądowo - administracyjnego

- w aktach sprawy pozostawia się elektroniczną kopię dokumentów powstałych w postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w postaci papierowej poddaje się brakowaniu.

2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o:
1)
wznowienie postępowania,
2)
stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji,
3)
stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

- w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej ewidencji, w postępowaniach przed kierownikiem biura powiatowego Agencji, dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.

3. 
Elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, zapisuje się:
1)
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2)
na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. 
Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. 
Do postępowania:
1)
ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2)
z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.
6. 
W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub dostarczenia akt spraw, o których mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego obowiązku wystarczające jest wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego wydruku elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
1. 
Agencja może powierzać, na podstawie umowy, wykonywanie czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu wyspecjalizowanym podmiotom.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje czynności technicznych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju oraz sprawne funkcjonowanie systemu.
1. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia nieodpłatnie Agencji wykazy gospodarstw rolnych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej wraz z nadanym w tym rejestrze numerem identyfikacyjnym (REGON) i zakodowanym opisem informacji objętych tym rejestrem.
2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rynków rolnych, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodowie, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych udostępniają nieodpłatnie Agencji dane zawarte w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, niezbędne do dokonania płatności.
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki oraz tryb udostępniania danych przechowywanych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach, o których mowa w ust. 2, mając na względzie ochronę danych osobowych, zapewnienie jednolitości danych o podmiotach ubiegających się o przyznanie płatności oraz bezpieczeństwo tych rejestrów i ewidencji oraz przechowywanych w nich danych, a także sprawne funkcjonowanie systemu.
1. 
Prezes Agencji może nieodpłatnie udostępnić dane przestrzenne zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/2116, oraz w systemie kontroli i kar, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2021/2116, dotyczące wektorowych granic i powierzchni:
1)
działek referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2022/1172, wraz z ich identyfikatorami,
2)
maksymalnego kwalifikującego się obszaru, o którym mowa w art. 2 ust. 7 lit. a rozporządzenia 2022/1172,
3)
elementów, obszarów i gruntów wymienionych w art. 2 ust. 7 lit. e-g rozporządzenia 2022/1172,
4)
upraw rolnych, elementów wymienionych w art. 2 ust. 7 lit. e rozporządzenia 2022/1172 oraz trwałych użytków zielonych w rozumieniu art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, deklarowanych przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności

- jeżeli te dane będą wykorzystywane do celów naukowych, badawczych, statystycznych lub środowiskowych, na wniosek podmiotów realizujących ustawowe zadania dotyczące tych celów, a także na wniosek instytucji i organów Unii Europejskiej.

2. 
Wniosek o udostępnienie danych przestrzennych, o którym mowa w ust. 1:
1)
jest składany na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, opatrzonym odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną wnioskodawcy ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią;
2)
zawiera:
a)
nazwę i adres wnioskodawcy,
b)
zakres danych przestrzennych, jakie miałyby zostać udostępnione wnioskodawcy,
c)
informacje niezbędne do ustalenia, czy wnioskodawca spełnienia warunki określone w ust. 1, w tym zakres zadań realizowanych przez wnioskodawcę oraz cel, w jakim wnioskodawca zamierza wykorzystać udostępnione dane przestrzenne.
3. 
Jeżeli warunki udostępnienia danych przestrzennych określone w ust. 1 są spełnione, Prezes Agencji udostępnia te dane:
1)
z zapewnieniem ochrony wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych;
2)
w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu udostępnionych przez Agencję usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

1. 
Posiadacze zwierząt oznakowanych, których zwierzęta zostały zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy w rejestrze zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza takiego wniosku od Agencji.
2. 
Podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne w dniu wejścia w życie ustawy są obowiązane do złożenia wniosków o wpis do ewidencji producentów w terminie 21 dni od dnia jej wejścia w życie.

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, rozumie się przez to krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dane pozyskane w celu utworzenia ewidencji gospodarstw rolnych, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 23, Agencja wykorzystuje w celu utworzenia ewidencji gospodarstw rolnych, o której mowa w art. 4 pkt 2.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 15 ust. 2 pozostają w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 23.

Traci moc ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1363).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6 .

1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 83, Dz. Urz. UE L 320 z 18.11.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 281 z 25.10.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 277 z 18.10.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 178 z 09.07.2009, str. 25, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 8, Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2010, str. 18, Dz. Urz. UE L 46 z 19.02.2011, str. 14, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2011, str. 39, Dz. Urz. UE L 8 z 12.01.2012, str. 29, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 160 z 12.06.2013, str. 15, Dz. Urz. UE L 220 z 17.08.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 95, Dz. Urz. UE L 175 z 14.06.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 28, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 22, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 37, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 285 z 01.11.2017, str. 10, Dz. Urz. UE L 45 z 17.02.2018, str. 47, Dz. Urz. UE L 197 z 03.08.2018, str. 15, Dz. Urz. UE L 239 z 24.09.2018, str. 41, Dz. Urz. UE L 42 z 13.02.2019, str. 35, Dz. Urz. UE L 43 z 14.02.2019, str. 39, 40, 42, 43, 44, 45 i 46, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 434 z 23.12.2020, str. 10, Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 350, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 437 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 435.
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.
6 Ustawa została ogłoszona w dniu 23 stycznia 2004 r.