Dz.U.2019.86

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha", położony w Białymstoku, w województwie podlaskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, historyczne i przestrzenne, zespołu kościoła będącego wybitnym dziełem architektury międzywojennego modernizmu, wzniesionym jako wotum za odzyskanie przez Polskę niepodległości.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń wzgórza z kościołem, plebanią i ogrodzeniem, w granicach działki ewidencyjnej nr 256.
2.  Mapa pomnika historii "Białystok - zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "BIAŁYSTOK - ZESPÓŁ KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM CHRYSTUSA KRÓLA I ŚW. ROCHA"