Dz.U.2019.140 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą";
2) wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy, zwany dalej "kursem reedukacyjnym";
3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego;
4) szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwane dalej "badaniami lekarskimi", lub badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwane dalej "badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu", oraz wzory dokumentów z tym związane.
§  2.  Szczegółowy program kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.
§  4.  Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Starosta, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy - marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie lekarskie niezwłocznie po:
1) otrzymaniu informacji i ustaleń stanu faktycznego, uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych, dotyczących istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem;
2) uzyskaniu od administratora centralnej ewidencji kierowców informacji potwierdzających, że kierowca albo kierujący tramwajem kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
3) otrzymaniu zawiadomienia właściwego organu orzekającego o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, dotyczącego istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem.
2.  Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Starosta, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy - marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu niezwłocznie po:
1) uzyskaniu od administratora centralnej ewidencji kierowców informacji potwierdzających, że kierowca albo kierujący tramwajem:
a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
c) w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
2) otrzymaniu wniosku organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy.
2.  Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI

PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

..........................................................

(pieczątka wojewódzkiego

ośrodka ruchu drogowego)

......................................

(miejscowość i data)

Zaświadczenie nr ...../ .....1)

Na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) zaświadcza się, że Pan/Pani2):

1. .......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

2. .......................................................................................................................................................

(data, miejsce urodzenia i numer PESEL3))

3. .......................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

4. .......................................................................................................................................................

(numer prawa jazdy i organ wydający)

5. .......................................................................................................................................................

(organ kierujący na kurs)

w terminie ...................................................................... ukończył(a) kurs reedukacyjny w zakresie

problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

.................................................................

(imię, nazwisko i numer wykładowcy, jeżeli go posiada)

................................................................

(podpis i pieczątka dyrektora wojewódzkiego

ośrodka ruchu drogowego)

1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania, np. 1/2017.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Decyzja nr ......

o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

.........................................................................................................................

(pieczęć organu kierującego na badanie)(miejscowość, data)

Decyzja nr ................

o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 978,z późn. zm.), kieruję na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:

Pana/Panią ..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL*) ........................................................................................................................................................

zamieszkałego(-łą) ...................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

posiadającego(-cą):

– uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T**),

– uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E**),

– uprawnienia do kierowania tramwajem**).

UZASADNIENIE

Decyzja o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami została wydana, ponieważ:

1)na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem**);

2)uzyskano od administratora centralnej ewidencji kierowców informację potwierdzającą, że kierowca albo kierujący tramwajem kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu**);

3)otrzymano zawiadomienie właściwego organu orzekającego o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy dotyczące istnienia uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy albo kierującego tramwajem**).

............................................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do

wydania decyzji, z podaniem stanowiska służbowego)

________________

*)'W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

**)Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..........................................., za pośrednictwem organu kierującego na badanie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami należy zgłosić się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Orzeczenie lekarskie należy przedstawić organowi kierującemu na badanie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Opłatę ewidencyjną należy uiścić najpóźniej w dniu dostarczenia organowi kierującemu na badanie orzeczenia lekarskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Decyzja nr ......

o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

....................................................................................................................

(pieczęć organu kierującego na badanie)(miejscowość, data)

Decyzja nr ..............

o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Działając na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.), kieruję na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem:

Pana/Panią ..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL*) ........................................................................................................................................................

zamieszkałego(-łą) ..............................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

posiadającego(-cą):

– uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T**),

– uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E**),

– uprawnienia do kierowania tramwajem**).

UZASADNIENIE

Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem została wydana, ponieważ:

1)uzyskano od administratora centralnej ewidencji kierowców informację potwierdzającą, że kierowca albo kierujący tramwajem:

a)kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu**),

b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego**),

c) w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji**);

2)otrzymano wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami**).

...................................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wydania

decyzji, z podaniem stanowiska służbowego)

___________________

*)W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL należy podać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.

**)Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ........................................., za pośrednictwem organu kierującego na badanie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem należy zgłosić się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Orzeczenie psychologiczne należy przedstawić organowi kierującemu na badanie w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Opłatę ewidencyjną należy uiścić najpóźniej w dniu dostarczenia organowi kierującemu na badanie orzeczenia lekarskiego.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).