Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.107

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  W związku z tragiczną śmiercią Pana Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 14 stycznia 2019 r. zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 18 stycznia 2019 r. od godz. 1700 do dnia 19 stycznia 2019 r. do godz. 1900.
§  2.  W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.
§  3.  Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci Pana Pawła Adamowicza.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.