Art. 11. - [Żałoba narodowa] - Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęcie państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
Art.  11.  [Żałoba narodowa]
1. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić żałobę narodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje.
2. 
W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do połowy masztu.